klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Volby
Kontakty
Podatelna
Mapový portálNávrhy hřbitovní brány

Návrh č. 1 - Autoři architektonického návrhu: Ing. arch. Lukáš Pavlík a Ing. arch. Tomáš Med
Kompozice návrhu umístění nové brány plně respektuje základní osový princip orientovaný na hlavní hřbitovní kříž. Motivem pro návrh brány je trojosá kompozice, která je hojně používaná u historických i novodobých hřbitovů. Návrh nové brány využívá současných výrazových prostředků, přičemž jsou voleny proporce a měřítko, které odkazují na Schmoranzovu představu zachycenou na nerealizovaném plánu brány. Základní křesťanský symbol kříže je vepsán do tvaru kovových křídel brány.
Nová vstupní brána je navržena z bílého pohledového betonu, který je kvalitativně rovnocenným materiálem, přičemž nepreferuje některou z předchozích stavebních etap, ať se jedná o pískovcové bloky z jedné strany či druhé strany rozšířenou část oplocení z pálených cihel. Výplň brány tvoří tradiční kovová konstrukce doplněná zlacenými písmeny Alfa a Omega, které jsou mementem pomíjivosti a zároveň symbolem naděje. Zpevnění plochy předpolí brány respektují požadavky na bezbariérové užívání, provedení však odpovídá charakteru místa - navržena je kamenná dlažba malého formátu v kombinaci s reliéfními prvky varovných a signálních pasů.
Předběžný odhad nákladů činí: 850 tis. Kč.
Titulní strana
Situace širších vztahů
Situace ortofoto
Situace celková
Půdorys, řez, pohledy
Axonometrie
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Průvodní zpráva
Kompozice
Materiály
Symbolika
Východiska
Propočet nákladů
Návrh č. 2 - Autoři architektonického návrhu: Ing. arch. Vojtěch Janda a Ing. arch. Marie Chodúrová
Poloha návrhu brány je určena křížením os hřbitova a nabízí čelný pohled na kamenný kříž nacházející se v samotném centru hřbitova, v místě křížení hlavních os. Hlavní hmota brány je vyzděna z cihel pálených do křížové vazby. Vedlejší slepé otvory jsou vyneseny plochou klenbou. Návrh hmoty brány se částečně odkazuje k návrhu brány architekta Schmoranze st. Navržená brána má kompaktní hmotu, která pomáhá vytvořit přirozenou dominantu s požadavkem scelit celkový výraz hřbitova.
Jako hlavní stavební a zároveň pohledový materiál brány je zvolena mrazuvzdorná plná cihla pálená. Tento materiál vyhovuje všem potřebám i stanoveným cílům a napomáhá k vytváření požadovaného dojmu. Vstupní portál je uzavřen jednoduchou kovanou mříží, která hřbitov uzavírá, ale zároveň nechává otevřený pohled dovnitř na kříž. Mříž je kována z jednoduchých ohýbaných prutů, připomínajících traviny, ztužena kříži. Celá kompozice kované mříže je inspirována křížovými cestami ve volné krajině. Nově navržená kamenná dlažba, doplněná signálními pásy, navazuje na stávající komunikaci.
Předběžný odhad nákladů činí: 1 700 tis. Kč.
Studie - hřbitovní brána
Návrh č. 3 - Autoři architektonického návrhu: Petr Novotný, kamenosochař a restaurátor
Předkládané řešení vychází zcela z návrhu arch. Schmoranze st. na rekonstrukci hřbitova z roku 1884. Brána je navržena jako monumentální kamenná architektura z přírodního okrového pískovce s kovanými výplněmi otvorů. Brána má v sobě proraženy tři otvory po Palladiovském vzoru, kdy šířka obou bočních otvorů je zhruba poloviční oproti otvoru střednímu, avšak zaklenutí je nasazeno u všech třech oblouků ve stejné výšce. Mohutný trojúhelníkový štít je zakončen vrcholovým křížem s patkou a jednoduchou profilací na hranách. Ze hřbitovní strany je navrženo vyzdobit štít trojící mělkých nik, které jsou vyobrazeny na variantě štítu Schmoranzova návrhu.
Vzhledem k omezenému prostoru staveniště a při zachování vzájemných poměrů původního návrhu brány architekta Schmoranze st., vycházejí oba boční vstupy jako pouhých 90 cm široké průchody. Na základě k této skutečnosti není vhodné, aby tyto boční vstupy byly opatřeny vrátky, je navrženo, že budou uzavřeny pevným kovaným plotovým polem. Přístup na hřbitov bude samozřejmě zajištěn dvoukřídlou kovanou branou ve středním otvoru. V původním návrhu architekta Schmoranze st. není bohužel výplň otvorů řešena, a proto byl ke zhotovení návrhu vyzván umělecký kovář.
Předběžný odhad nákladů činí: 2 700 tis. Kč (cena bez zpevněných ploch před branou).
Obsah
Odhad nákladů
Popis navrženého řešení
Kovářské řešení A
Kovářské řešení B
Kovářské řešení C
Nárys čelního pohledu
Nárys řešení brány - zakreslení do fotografie
Schmoranz - původní návrh
Vyznačení plochy pro dedikační nápis
Návrh č. 4 - Zpracovatel: Ing. Jakub Kolouch
Hlavním designovaným prvkem celku je velký kruhový průhled, který je z horní strany tvořen klenbou a ze strany spodní jej dotváří lem brány. Tento tvar odkazuje na velké kruhové okno přímo nad vstupem do kostela. Otvor je koncipován tak, aby poskytl dobrý průhled na hlavní kříž a zároveň dával lidem pocit soukromí. Z hlediska rozměru není využita maximální možná šířka po bývalé márnici. Původní zeď se dostaví ke sloupům brány z jedné strany z opuky a pískovcových kamenů a z druhé strany z cihlového zdiva.
Nová vstupní brána je navržena z lícových cihel jako hlavního stavebního prvku. Volba materiálu zohledňuje cihlové oplocení, které na bránu navazuje z pravé strany při čelním pohledu. Do vnitřního prostoru brány bude osazena ocelová dvoukřídlá brána s menšími průlinami, které znesnadňují pohled do uličky a dále pak zvyšují pocit klidu. Ve vizualizaci není tento prvek řešen a je zde pro lepší představu umístěna mříž shodného vnějšího tvaru.
Předběžný odhad nákladů činí: 750 tis. Kč (cena bez zpevněných ploch před branou)
Text
Brána hřbitov model
Vizualizace 1
Vizualizace 2

Textová část popisů všech návrhů vychází z textů, které odevzdali jednotliví zpracovatelé studií. Výše uvedené náklady u jednotlivých návrhů jsou odborným odhadem autorů. Je však nutné k cenám přistupovat pouze jako k informativnímu ukazateli, jehož přesnost je odvozena od stupně zpracované dokumentace (studie).

Vzhledem k tomu, že se jedná o větší investiční akci a stavbu, která se týká celých Slatiňan, rozhodla se Rada města jednotlivé návrhy hřbitovní brány projednat se všemi zastupiteli Slatiňan a to na svolaném řádném jednání dne 10. 4. 2019.

Dovolujeme si vás tímto pozvat na VEŘEJNOU PREZENTACI výše uvedených záměrů, které představí jednotliví zpracovatelé a to v pondělí dne 8. 4. 2019 od 16:00 hodin v sále zastupitelstva na Městském úřadu ve Slatiňanech. Se zpracovanými návrhy se budete mít možnost osobně podrobně seznámit, diskutovat je a moci tak sdělit na ně svůj názor.

Ti z Vás, kteří nebudou moci se veřejného projednávání osobně zúčastnit, mohou sdělit svůj názor prostřednictvím emailu: hrbitovnibrana@slatinany.cz

Dokumenty jsou ve formátu PDF a JPG. Velikost některých se pohybuje v desítkách MB a jejich stažení (otevření) může být časově náročnější !!!


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER