Archiv

Úvodní stránka
Rada Města Slatiňany projednala na 66. mimořádné schůzi
1. 5. změnu schváleného rozpočtu Města Slatiňany na rok 2001
2. návrh rozpočtu Města Slatiňany na rok 2002


Rada Města projednala na 67. schůzi
1. Udělení výjimek z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001
2. Žádost o zrušení poplatku z ubytování
3. Jmenování vedoucího HSO
4. Zástavbu jižní části pozemku parc. č. 312/1 v k.ú. Trpišov


Zastupitelstvo Města projednalo na 18. zasedání
1. Žádost o bezplatný převod pozemku
2. Prodej pozemků
3. Směnu pozemků
4. Obecně závaznou vyhlášku Města Slatiňany č. 6/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích Města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
5. Obecně závaznou vyhlášku Města Slatiňany č. 7/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Pověření místostarosty
7. Změnu rozpočtu města č. 5
8. Rozpočet Města Slatiňany na rok 2002
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 17.leden 2002
Takové bylo motto našeho sobotního předvánočního výletu. Až za pět minut devět (abychom vydrželi čilí na očekávané předvánoční práce) jsme vyjeli do Hlinska. Nejdříve byla procházka zasněženou krajinou, tentokrát výjimečně krátká - pouze 6 km. Došli jsme do Vítanova, kde jsme si připomněli pobyt malíře Kavána. Jeho druhou chaloupku ve- Svobodných Hamrech - jsme viděli loni při Mikulášském výletě. Z Vítanova jsme se vrátili - přes Chrudimku, pod lesem kolem lyžařských vleků.
Během procházky jsme si připomněli historii tradice Vánoc - od pohanských dob ke křesťanským- Původně to byla oslava ve dnech okolo slunovratu - slavnost nepřemoženého slunce. Vždyť i vánočky mají být údajně zdokonaleným tvarem dávného jednoduchého spleteného copu někde v peci pečeného jako symbol potřeby připoutat slunce, aby navždy nezmizelo.
Křesťanské vánoce se slaví od 4. století , kdy bylo také starokřesťanskou církví v Římě stanoveno datum narození Páně na 25.12. . I do křesťanských oslav se částečně přesunuly staré pohanské zvyky . Některé se dodržují dodnes. Vznik symbolu narození Spasitele - jesličky - se datuje od r. 1223. Kdy sv. František z Assisi dal na Vánoce přivézt do malé jeskyně seno, jesle a přivést osla a vola. Podle legendy se při tamní bohoslužbě zjevilo jezulátko. A od té doby vznikla spousta jesliček z různých materiálů. Jesličky se staly v průběhu dob součástí malých i přímo velkolepých betlémů vystavovaných na Vánoce v kostele. Při reformách císaře Josefa II. bylo vystavování betlémů v kostelích zrušeno. O to víc ale vznikaly betlémy domácí - a to už je tradice ze které pocházejí díla, která v dnešní době chodíme obdivovat do muzea. Novější symbol Vánoc - ozdobený stromeček k nám přišel až v polovině 19. století z Německa a tam zase z Itálie. Původně byla hlavní nadílka na sv. Mikuláše. Podle katolické víry to bylo na památku štědrého biskupa Mikuláše z Myry, který žil ve 4. století. Podle legendy např. jedním svým darem zachránil dcery chudého muže. Nadílka byla přesunuta na Štědrý večer až pod vlivem protestantského náboženství. V nynější době je také vánočním symbolem květina vánoční hvězda. Je to pryžcovitá rostlina, jejíž barevné horní listeny tvoří takový nepravý květ. Vlastní květenství je drobounké nahoře mezi listy. K červené barvě vánoční hvězdy se váže aztécká legenda, podle které se listy zbarvily z krůpěje krve nešťastně zamilované bohyně, které puklo srdce.

Po procházce byl v Hlinsku na Betlémě oběd. Čas mezi jídly jsme využili k již tradičnímu rozdávání diplomů a k připomínce ještě jednoho malého symbolu Vánoc - vanilce - indiánskou pověstí o vzniku liány, na které rostou vanilkové lusky. Jeden z diplomů získala Míla F., a to na paměť výtvarné činnosti své (vyrobila pro všechny účastníky háčkované, ale skutečně funkční skleničky na přípitek) a výtvarné činnosti svého otce pana Frinta (pohyblivý betlém). Tento betlém jsme si po obědě prohlédli v jedné blízké betlémské chaloupce. Je kouzelný. Je zajímavý i tím, že na něm jsou štíty domů z náměstí Nového Města nad Metují. Autor v tomto městě žil a my teď i víme, za kterým oknem se paní Míla Fryšová narodila. Další bod našeho programu byla návštěva místního muzea, kde je rozsáhlá výstava betlémů, ze všech možných materiálů - i jeden z kynutého těsta.

Cestou na nádraží jsme se ještě jednou stavili na Betlémě. V jedné chaloupce právě začínal vánoční program souboru Vysočánek. Nemohli jsme sice vidět celé představení, protože vlak nečeká, ale zpěv koled nás naladil a tak když jsme chvíli čekali v nádražní čekárně a byli tam sami, zpívali jsme také.

A proto - kdo se chcete vánočně naladit - jeďte se podívat do Betléma.

KČT Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 17.leden 2002
Tabulku připravujeme
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 17.leden 2002
K 31. říjnu 2001 byl usnesením rady města z funkce vedoucího Hospodářsko -správního odboru odvolán Ing. Miroslav Kálecký. Dnem 6. prosince 2001 rada města jmenovala do funkce vedoucí Hospodářsko-správního odboru paní Miloslavu Hejzlarovou.

Ing. Jiří Hodic, tajemník
Rada Města Slatiňany schválila usnesením č. 62/2001 a 64/2001 Organizační schéma a Organizační řád Městského úřadu Slatiňany. Tímto je údržba města -vedoucí p. Otto Pleninger- přímo podřízena tajemníkovi. Další změnou je přesun stavebního technika na Odbor výstavby a životního prostředí a rozšíření tohoto odboru.


Nové organizační schéma je vyvěšeno na úřední desce. Najdete jej také pod odkazem Vyhlášky na internetu slatinany.cz.

Ing. Jiří Hodic, tajemník
Prakticky hned po skončení podzimní mistrovské sezóny pokračovali fotbalisté TJ Spartak tréninky v místní hale - dospělí, dorost i žáci. Již 15. prosince uspořádal oddíl i první halový turnaj - tentokrát to byl turnaj dospělých za účasti 8 celků. Naši hráči v něm obsadili 2. místo. Těsně před vánočními svátky v sobotu 22. Prosince, se turnaje v chrudimské hale zúčastnili pro změnu naši mladší žáci. Na leden a únor připravil oddíl kopané další 4 turnaje - všechny budou pro mládežnické kategorie:
n v neděli 13. ledna turnaj starších žáků
n v sobotu 2. února turnaj dorostu
n v neděli 3. února turnaj mladších žáků
n v neděli 10. února turnaj elévů

O první 3 jmenované turnaje byl obrovský zájem z řady oddílů ( a to nejen našeho okresu) a z důvodu vyčerpané kapacity haly (možná je účast maximálně 10 družstev) musel oddíl dokonce účast některých celků odříci. K turnaji elévů je zatím přihlášeno 6 týmů, v této době je ještě v jednání účast dalších celků, takže je předpoklad, že i tento turnaj by měl být i přes nepříliš vhodný termín (končící prázdniny) velmi početně obsazen.
Všechny turnaje začínají v místní hale na stadionu TJ Spartak v 8.00 hod. a oddíl kopané na ně zve příznivce kopané všech věkových kategorií. Kromě toho se A-tým dospělých zúčastní Zimního turnaje pořádaného ObFS Hradec Králové, který začíná prvním zápasem už v sobotu 12. ledna a končí týden před zahájením jarních mistrovských zápasů koncem března. V zimním období se také uskuteční 2 sportovní soustředění mládežnických družstev v Horním Bradle, zaměřené hlavně na získání fyzické kondice - mladší a starší žáci pojedou ve dnech 2. - 5. ledna , dorostenci zhruba o měsíc později - od 6. do 10. Února.
Závěrem dovolte, aby výbor oddílu kopané poděkoval všem sponzorům oddílu a příznivcům za dosavadní přízeň a jim i všem občanům Slatiňan popřál do roku 2002 hodně zdraví a zdaru při podnikání a v zaměstnání a sportovcům v budoucnosti také mnoho sportovních úspěchů.

Ing. Jaromír Hanuš
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 17.leden 2002
Po výběrovém řízení u OkÚ Chrudim přebírá od 1.1.2002 praxi pro dospělé na zdravotnickém středisku ve Slatiňanech MUDr. Tamara Haltuchová.
Přebírá ordinaci, kterou po několik desetiletí od čtyřicátých let provozoval MUDr. František Mervart, po něm několik let MUDr. Milan Jindra a posledních 16 let MUDr. Zdeněk Krunert.
V souladu se současným, právním řádem, předpisy zdravotních pojišťoven a České lékařské komory budou v následujících 6 měsících novým nestátním zařízením MUDr. Haltuchové osloveni všichni klienti zdravotních pojišťoven, registrovaní doposud u dr. Krunerta. V tomto období mají právo rozhodnout, zda zůstanou ve zdravotní péči v dosavadní ordinaci i po změně provozujícího praktického lékaře.
Provoz ordinace pokračuje bez přerušení.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 17.leden 2002
Za uspořádání vánočního koncertu, který se konal 12.12.2001, kdy žáci ZUŠ Slatiňany přišli našim důchodcům zahrát a zazpívat. Poděkování členkám Svazu diabetiků , které přinesly drobné dárečky a napekly cukroví. Největší dík paní Steklé (93 let), která měla na akci největší podíl.

Děkujeme touto cestou Městu Slatiňany za velmi pěkné uspořádání oslavy naší zlaté svatby. Paní starostce Marii Málkové za milý projev, paní Iloně Čapkové a Lence Březinové za přípravu oslavy, panu místostarostovi Petru Šottovi a paní Jiřině Doušové za kulturní vložku.
Tento den navždy zůstane v našich vzpomínkách.
Manželé Jan a Marie Pastirikovi.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 17.leden 2002
V první polovině prosince letošního roku se uskutečnilo nákladem města vyznačení cyklotras č. 4112 a č.4113 přes katastrální území Slatiňan. Projekt byl vypracován na základě územního Generelu regionálních cyklotras okresu Chrudim a schválení DI Policie ČR, referátu dopravy OkÚ Chrudim a vlastníky nebo správci silnic a místních komunikací. Úseky takto vyznačené navazují na další, již vyznačené mimo naše katastrální území.

Trasa č.1412 horní Bradlo - Chrudim začíná v Horním Bradle na křižovatce s již vyznačenou hlavní trasou č. 1 z Prahy do Brna. Je vedena kolem vysílače v Krásném do údolí Chrudimky u Mezisvětí a odtud stoupá do Křižanovic, aby se k Chrudimce opět vrátila přes Šiškovice a Trpišov. Za Šiškovicemi končí území mikroregionu „Centrum Železných hor“ a další značení vede po katastru města Slatiňany. Trasa vede z Trpišova přes Kochánovice, okolo restaurace Monaco k horní bráně zámeckého parku. Ten objíždí a kolem hřebčína vede ke kostelu a cestou pod zámkem sjíždí k Chrudimce. Levobřežní cestou opouští Slatiňany směrem na Chrudim. Značení končí v Janderově u hřiště s tím, že v Presích na příjezdu od Chrudimi bude instalována zaváděcí značka ke trase.

Trasa č. 4113 Trhová Kamenice - Slatiňany začíná v Trhové Kamenici na křižovatce s již vyznačenou hlavní trasou č. 1 z Prahy do Brna. Je vedena lesním komplexem Srnského lesa s následnými sjezdy přes Vranov a Ctětín na křižovatku u Krupína. Zde trasa opouští mikroregion Centrum Železných hor a další značení zajišťuje mikroregion Ležáky až do Lukavice.Trasa je vedena po staré silnici k restauraci Bonet a dále městskou zástavbou k plovárně a cestou pod zámeckým parkem k restauraci U zámku, kde končí po spojení s trasou 4112.

Cyklostrasy jsou vedeny především po vedlejších silnicích a místních komunikacích s asfaltovým povrchem, dobře sjízdným i pro silniční kola.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 17.leden 2002
Upozorňujeme občany, že poukázky k úhradě místního poplatku ze psa na rok 2001 budou rozeslány v jedné obálce spolu s poukázkou a průvodním dopisem týkajícím se poplatku za komunální odpad. Poplatek ze psa se nezměnil a činí ve Slatiňanech 400,-Kč za 2. a dalšího psa 500,- Kč. Ve Škrovádě 150,- Kč, za 2. a dalšího psa 200,-Kč, v Kunčí, Trpišově, v Presích a na „Podhůře“ 100,-Kč, za 2. a dalšího psa 150,-Kč. Poživatel starobního, invalidního a vdovského důchodu, který prokáže, že nemá jiné příjmy, má nárok na snížení o 50%.Potřebný tiskopis lze vyplnit na MěÚ u paní Hanušové. Poplatek je nutno zaplatit do 31.3.2002.

Hana Hanušová, Hospodářsko správní odbor
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 17.leden 2002
V posledních dnech se množí stížnosti občanů na stále častěji se opakující odpalování tzv. zábavné pyrotechniky na vařejných komunikacích a prostranstvích. Toto počínání narušuje veřejný pořádek, dochází ke znečišťování veřejných prostarnství a v neposlední řadě toto počínání může mít vliv i na zdravotní stav občanů.
Také druhotné důsledky mohou způsobit ohrožení občanů, především vydrážděním zvířat . Vyzýváme proto především rodiče školní mládeže, aby s v tomto smyslu zajímali o počínání svých dětí a především jim vysvětlili, jaké důsledky může mít odpalování petard a obdobných prostředků především na starší občany. Důrazně je vyzvěte, aby neodpalovali tyto prostředky především tam. Kde je běžně větší koncentrace lidí, především na autobusových zastávkách, nádraží, v blízkosti škol, veřejných budov, sportovního stadiónu, obchodů a dále v blízkosti zvířat.
Současně upozorňujeme, že odpalování zábavné pyrotechniky lze v určitých případech kvalifikovat jako přestupek proti veřejnému pořádku podle zákona č. 200/1990 Sb., za který je možno uložit pokutu do 1 000 Kč, v případě poškození veřejného prostranství až do výše 50 000 Kč.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 17.leden 2002
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2002 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, Město Slatiňany vydalo, respektive obnovilo stávající, obecně závazné vyhlášky, které problematiku odpadů na území Města Slatiňany řeší.

První z nich je Obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Města Slatiňany o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na katastrálních území města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. V této vyhlášce je i podle jejího názvu stanoven konkrétní systém nakládání s odpady, který však zůstává stejný jako v roce 2001.

Druhá vyhláška je Obecně závazná vyhláška č. 7/2001 Města Slatiňany o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatku za komunální odpad). Tato vyhláška zavádí nový druh místního poplatku za komunální odpad, který bude vybírán v uvedené výši a od uvedených poplatníků:
a) 280,- Kč od fyzické osoby, která má trvalý pobyt na území Města Slatiňany a v místních částech Škrovád, Kunčí a Trpišov
b) 280,-Kč od fyzické osoby, která má na území Města Slatiňany ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud má tato osoba navíc trvalý pobyt na území města Slatiňany, platí poplatek pouze jako osoba trvale bydlící.
Poplatek zahrnuje: sběr a svoz směsného (netříděného) komunálního odpadu, což je odpad ukládaný do popelnic, sběr a svoz separovaného odpadu-skla, plastů, papíru z nádob na separovaný odpad umístěných na území města Slatiňany a mobilní svoz objemného odpadu a vytříděných složek nebezpečného odpadu jako jsou např. ledničky, mrazáky, trouby, sporáky, televizory, rádia, akumulátory, olejové filtry, mastné hadry, upotřebené oleje a tuky, monočlánky, aj.

Od poplatku jsou osvobozeni:
a) vojáci v základní službě, a to 1/12 roční sazby za každý i započatý měsíc služby, pokud předloží doklad,
b) studenti, kteří jsou celoročně ubytováni na internátech a kolejích, (na základě předloženého dokladu z ubytovacího zařízení), vyjma měsíců červenec a srpen,
c) občané trvale hlášeni na území města Slatiňany, kteří se na adrese trvalého pobytu ani jinde na území Města Slatiňany více jak 1 rok nezdržují, k osvobození dojde na základě čestného prohlášení žadatele a svědectví věrohodné osoby (např. správce nebo vlastníka domu),
d) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, v místech, kde není zajištěn komplexní systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Navýšení poplatku oproti roku 2001 je způsobeno zvýšením poplatků na skládce uvedených v zákoně o odpadech, a to za uložení 1 t odpadu bylo účtováno 50,-Kč, nyní je 200,-Kč a finanční rezerva na budoucí rekultivaci skládka činila v roce 2001 60,-Kč/1t odpadu a nyní byla zákonem stanovena na 100,-Kč/1t. Toto navýšení skládkovného by mělo být motivací pro nás občany lépe nakládat s komunálním odpadem, tzn. především odpad odděleně shromažďovat a třídit, a tím snížit objem odpadu, který nelze již jinak využít, a je nutné jej odstranit uložením na skládce.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 17.leden 2002
Pečovatelská služba byla v roce 2001 poskytována celkem 70 důchodcům a to v Orli, Zaječicích, Žumberku, Častkově, Výsoníně, Loučkách, Trpišově, Škrovádě a ve Slatiňanech. Tuto službu zajišťují 4 pečovatelky a je převážně založena na dovozu obědů. V roce 2001 bylo v průměru 12 500 obědů.
V DPS je v současné době plně obsazeno 16 bytů a zde jsou prováděny úkony jako celková koupel, podávání jídla (příprava snídaní a večeří), léků. Úklid, praní a žehlení prádla. Funguje zde stanice osobní hygieny i pro důchodce z místních částí a Slatiňan a 1x měsíčně sem dochází pedikérka a kadeřnice.

Anna Vašáková, vedoucí pečovatelské služby
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 17.leden 2002
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Slatiňany pro školní rok 2002 - 2003 se koná 18. ledna 2002 od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí přístavby školy (= budova 1. stupně ZŠ).

K zápisu se dostaví všichni žáci narození od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1996 v doprovodu jednoho z rodičů. Rodiče si k zápisu přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky, je nutno přinést vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, nebo dětské lékařky.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 17.leden 2002
Jako dětská organizace ROBI pracujeme již od roku 1990. V současné době pracuji čtyři oddíly s 50 dětmi.
Každý rok v létě pořádáme letní tábor. V roce 2001 jsme byli v nedalekých Šiškovicích a zúčastnilo se ho asi 70 dětí a vedoucích, letošní tábor byl pod názvem „Město her“. Oddíly se scházejí pravidelně jednou týdně v pátek nebo v pondělí v naší klubovně. Tímto bychom chtěli poděkovat Městskému úřadu Slatiňany, že nám tyto prostory poskytl.
Od začátku roku jsme uspořádali mnoho akcí a výletů. Snažíme se, aby každý oddíl jednou měsíčně podnikl výlet do přírody. V roce 2001 jsme poznali mnoho krásných míst v širokém okolí Slatiňan. Starší členové naší organizace pořádají 2 - 3 denní poznávací výlety po území České republiky, např. Žďárské vrchy, okolí Vrbatova Kostelce, hrad Litice a Podštejn, Ostaš, amatérské jeskyně Moravského krasu, sjížděli jsme Sázavu. O letních prázdninách se nám podařilo zajistit 5 denní výlet na Slovensko, kde jsme sjeli na raftových člunech řeku Hron z Helpy do Bánské Bystrice. Letošní zimu jsme zahájili sněhovými radovánkami v Jánských Lázních.

Kromě pořádání výletů a poznávání krás naší republiky, provádíme také ve spolupráci s ochranáři přírody čištění lesa a okolí Dvakačovic. Na podzim jsme pomáhali správci s úklidem listí v Zámeckém parku.

V roce 2002 bychom chtěli navázat na dosavadní práci a udělat více pro přírodu i město.

Za dětskou organizaci ROBI Pavel Kubín
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 17.leden 2002
TJ Sokol Slatiňany zahájí v případě zájmu 11.ledna 2001 taneční lekce pro manželské páry a přátelské dvojice. Lekce bude probíhat vždy od 20.00 do 22.00 hodin dále 18.1., 1.2., 15.2. a 1.3.2001 v sokolovně ve Slatiňanech.
Vyučovat bude taneční mistr Radek Smejkal, který ve Slatiňanech vede i Kurz společenské výchovy a tance pro začátečníky. Cena kurzu za 1 pár 1 200,-Kč. Přihlášky přijímá paní Hanušová, č. tel. 0455/681945.

Výbor TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 17.leden 2002
V lednu oslaví své životní jubileum
Machová Anežka, Slatiňany
Rengerová Božena, Slatiňany
Dušek Blahomil, Slatiňany
Macelová Marie, Slatiňany
Urválek Jiří, Slatiňany
Zeman Jiří, Slatiňany
Michková Anna, Kunčí
Vašák Josef, Trpišov
Mnoho spokojenosti do dalších let přeje starostka Marie Málková a zaměstnanci MěÚ

Narozen v měsíci říjnu
Pohorský Jan, Slatiňany

Narozeni v listopadu
František Strouhal, Slatiňany
Nikola Půlpánová, Slatiňany
Jan Wimmer, Slatiňany
Pavel Šafařík, Slatiňany
Natálie Michalcová, Slatiňany
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 17.leden 2002
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.