Archiv

Úvodní stránka

Rada Města Slatiňany projednala na své 1. schůzi 4.12.2002

1.   Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

2.   Inventarizaci majetku města za rok 2002

3.   Nebytové prostory v I. patře domu č.p. 771 ve Slatiňanech

4.   Informace o vyřízení žádosti VČE a.s. o prominutí poplatku

5.   Stanovení ceny za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu podobného odpadu komunálnímu

6.   Schválení Smlouvy č. 06780231 o poskytnutí podpory na odbahnění rybníků Mazánek a Náveský v k. ú. Kunčí se Státním fondem životního prostředí ČR

7.   Zvýšení počtu zaměstnanců obce zařazených do Městského úřadu Slatiňany

8.   Návrh předsedy a počtu členů finančního a kontrolního výboru

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2003
Město Slatiňany uspořádalo v roce 2002 hudební pořad "Posezení s důchodci při oblíbených písničkách" a hudební pořad "Procházka operetou". V DPS Slatiňany proběhla oslava "Dne matek", v létě se konal výlet pro důchodce spojený s návštěvou zámku Žleby. U příležitosti Dne Slatiňan se uskutečnilo vystoupení chrudimského pěveckého sboru Slavoj. Položením věnců k pomníkům padlých bylo vzpomenuto Státních svátků dne 8. května a 28. října . Noví občánci byli v tomto roce přivítáni 3 x. se žáky 9. tříd jsme se rozloučili v obřadní síni MěÚ Slatiňany. Diamantovou svatbu oslavil 1 manželský pár. Zlatou svatbu 2 manželské páry a stříbrnou svatbu oslavilo 28 manželských párů. U příležitosti výstavy "Rod Schmoranzů ze Slatiňan, mozaika z dějin rodu" byla odhalena na MěÚ Slatiňany pamětní deska ke stému výročí úmrtí Františka Schmoranze, architekta a zakladatele rodu. Již tradičně se konalo na zahradě ZUŠ Slatiňany "Zpívání u vánočního stromku".
Alena Pavlišová, hospodářsko správní odbor
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2003
Městský úřad Slatiňany v rámci přenesené působnosti poskytl jednorázové dávky sociální péče těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební,. V roce 2002 bylo provedeno 62 šetření, 6 žádostem bylo vyhověno. Byla rozdělena celková částka 30 000,-Kč z toho 4 občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí byl poskytnut na individuální dopravu na základě rozhodnutí posudkové komise OSSZ Chrudim. Kontrola a metodická dohlídka referátu soc. věcí OkÚ Chrudim proběhla bez závad.
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2003
byla poskytována v roce 2002 v průměru 75 občanům, a to v Presích, Zaječicích, Žumberku, Častkově, Loučkách, Trpišově, Svídnici, Škrovádě a ve Slatiňanech. Tato služba je založena převážně na dovážce obědů a zajišťují ji 4 pečovatelky. V DPS je 16 bytů a v současné době je jeden byt volný - ponechán jako sociální byt. Zde se provádí úkony jako - celková koupel, podávání a příprava jídla /snídaně, večeře/, zajištění a podání léků, úklid v bytech, praní a žehlení prádla. Je zde také stanice osobní hygieny pro důchodce ze Slatiňan a z místních částí a 1 x měsíčně sem dochází pedikérka a kadeřnice.
Anna Vašáková, vedoucí DPS
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2003
Děkujeme touto cestou panu Jiřímu Konrádovi ze Škrovádu za strom, který věnoval Městu Slatiňany na výzdobu v době vánoční.
Město Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2003

V měsíci listopadu a prosinci byly provedeny a dokončeny tyto práce:

n    generální oprava střešního pláště u bytového domu č. p. 12 ve dvoře na Starém náměstí ve Slatiňanech

n    stavební úpravy části společenského domu v Tyršově ulici ve Slatiňanech

n    výstavba podkladních vrstev na víceúčelovém veřejně přístupném hřišti v areálu Školní družiny ve Slatiňanech

n    rekonstrukce povrchu místní komunikace ve Školské ulici ve Slatiňanech

n    klimatizační jednotka v obřadní síni na Městském úřadě ve Slatiňanech

n    nátěr parapetů na hlavní budově Základní školy ve Slatiňanech

n    odbahnění rybníku Mazánek v Kunčí

n    nové nátěry autobusových čekáren v Kunčí, na ul. Sečské a ul. Vítězství

n    rekonstrukce včetně nového opláštění věžičky na hlavní budově Základní školy ve Slatiňanech

                                                                                  Eva Esserová, odbor výstavby a ŽP

 

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2003
Upozorňujeme občany, že 30.12.2002 je z provozních důvodů zrušen úřední den na Městském úřadě Slatiňany.
Děkujeme za pochopení.
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2003
Svoz směsného komunálního odpadu, tj. odpadu ze sběrných nádob (popelnic) bude v průběhu vánočních svátků prováděn následovně:
23. - 24.12.2002 - beze změn, tedy v obvyklých svozových dnech a časových intervalech
30.12.2002 - svoz proběhne nejen v celých Slatiňanech, ale i v místních částech Škrovád, Kunčí a Trpišov obvyklý "úterní svoz", tj. v tomto případě 31.12.2002 bude zajištěn 30.12.2002.
Petra Medunová, Správa majetku města
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2003

V roce 2002 bylo ve Slatiňanech uzavřeno 65 sňatků, z toho v obřadní síni  budovy radnice 19, na zámku 42, v parku 1 a 3 sňatky církevní - 2 v kostele sv. Martina, 1 na Návrší Vrchlického.

Bylo vystaveno 65  oddacích listů a 13 listů úmrtních. Do matričních knih bylo provedeno 78 zápisů. Roční příjmy za svatební obřady činí 67 400 Kč

Na matrice bylo přijato a ověřeno 105 žádostí o výpis z rejstříku trestů, 255 žádostí o vydání nového občanského průkazu, 61 žádostí o vydání cestovního dokladu. Předáno bylo 309 nových občanských průkazů a  75 cestovních dokladů.

V rámci legalizace a vidimace bylo v roce 2002 ověřeno 2 560 podpisů a listin, za celkový příjem 54 945 Kč.

Celkový počet změn provedených v evidenci obyvatel v roce 2002 je 225. Počet obyvatel k 16.12.2002 je      .

Byla vydávána potvrzení o změně TP, změně stavu a změně OP, sdělení o pobytu a chování občanů (na žádost státních orgánů), provedena aktualizace volebních seznamů, pro potřeby ÚVS pořízen seznam branců, pro potřeby ZŠ seznam  dětí  k zápisu apod.

Služba týkající se výlepu plakátů byla zpoplatněna a provedena 156 x za celkovou výši poplatků 21 752 Kč.                             

Marta Kolouchová, hospodářsko správní odbor

 

Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.leden 2003

Plnění rozpočtu na úseku místních a správních poplatků

Poplatek ze psa: Celkem je ve Slatiňaneh, ve Škrovádě, v Kunčí a Trpišově přihlášeno 460 psů. Byl vybrán poplatek ve výši 116 279 Kč (104 %). Slevu uplatnilo 160 občanů. Z důvodu pozdní úhrady byl 10 občanům poplatek zvýšen o 10 %.

V psím útulku v Podlíšťanech bylo po odchytu umístěno od počátku roku 2002 celkem 7 psů.

K 10.12.2002 se podařilo 5 psům nalézt nového majitele. Výdaje za umístění psa v útulku a odchyt činily 21 873 (73 %).

Poplatek ze vstupného: Konalo se 5 plesů, 3 taneční zábavy, vánoční trhy, koncerty v ZUŠ a 90 diskoték. Celkem bylo odvedeno na poplatku 142 000 Kč (99 %).

Poplatek z ubytování: Od 5 poplatníků byl vybrán poplatek ve výši 58 941 Kč (98 %)

Poplatek za provozování VHP: 4 firmy platí poplatek za 6 výherních hracích přístrojů - za    r. 2002 - 119 293 (99 %).

Za užívání veřejného prostranství: umístění reklamních zařízení, provedení překopů a stánkový prodej městu přinesly 44 665 Kč (149 %).

Správní poplatky dle z.č. 368/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Rybářské lístky: Vystaveno 92 rybářských lístků z toho 12 dětských. Vybráno 8 070 Kč    (161 %).

Výherní hrací přístroje: Poplatek ze 6 přístrojů vybrán v částce 96 000 Kč (100 %)

SHR: Zrušeny 2 žádosti za poplatek 40 Kč.

Tombola: Ve správním řízení povoleno 6 tombol - poplatek celkem 3 350 Kč (119 %).

                                                                       Han Hanušová, hospodářsko správní odbor

 

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2003
Oznamujeme rodičům, že zápis žáku do 1.tříd ZŠ Slatiňany, pro školní rok 2003 - 2004, se koná 24. ledna 2003, od 15.00 do 18.00 hodin v budově přístavby školy.
Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Daniel Vychodil, ředitel školy
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2003
Město Slatiňany nabízí k pronájmu na sekání trávy část pozemku (sadu) parc. č. 474/1 o výměře cca 1512 m2 v kat. území Slatiňany.
Výše nájemného je stanovena na 0,20 Kč/m2/rok a pozemek je k pronajmutí od 1.3.2003.
V případě zájmu o pronájem, zašlete na Městský úřad Slatiňany svoji žádost, případně se informujte na Městském úřadě Slatiňany u slečny Medunové, dv. č. 8.
Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2003
Vážení spoluobčané, průběžně bychom Vás chtěli informovat o dění ve škole. Dnes se budeme věnovat cizím jazykům. Prvnímu cizímu jazyku se na ZŠ vyučuje od 4.třídy. Od 7.třídy mají žáci možnost začít studovat jazyk druhý. V současné době se vyučuje angličtina a němčina, bude naší snahou v rámci volitelných předmětů tuto nabídku časem rozšířit.
V souvislosti s výukou cizích jazyků se snažíme pořádat i takové akce, kdy se děti dostanou přímo do cizojazyčného prostředí (projekt Salzburg, výměnné pobyty v rámci družby se švýcarskou obcí Rorbas - Freienstein, pravidelné podzimní návštěvy Vídně,.............). Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2003
Letos stejně jako každý rok chodili skauti ze slatiňanského střediska v předvečer svátků svatého Mikuláše v tradičních převlecích za Mikuláše, čerta a anděla.
Sešlo se 27 masek - Mikuláš, 13 andělů a pro rovnováhu zastoupení dobra a zla i 13 čertů.
Od 17. hodiny navštívila tato skupina více jak patnáct domácností, aby potěšila a někde postrašila děti všech věkových kategorií. Dítka s čistým svědomím si básničkou či písničkou zasloužila drobné dárky a sladkosti, zlobivci po slibu poslušnosti dostaly s uhlíkem nakonec i dáreček.
Kolem 20. hodiny nezbýval již nikdo, kdo by potřeboval služeb Mikuláše a jeho družiny. Zakončili jsme tedy letošní nadílku a pomalu se rozešli s příslibem zopakování napřesrok.
Věra Linhartová, skautka
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2003
Každý člověk má jméno a příjmení. Tento podstatný znak své osoby pak může použít pro různé důležité úkony v životě, jako je například přihláška do školy, či do zaměstnání, nebo registrace u volební urny.
Lidé ale mají možnost své jméno nepoužít a v tomto případě se naskytuje daleko více příležitostí k realizaci svých představ o životě. Člověk který jedná anonymně může například diskutovat a dělat "důležitá" rozhodnutí v restauraci, šířit fámy, nebo tajně hlasovat při zasedání zastupitelstva města.
Asi je potřeba, aby občan více sledoval, jaký způsob použití "jména a příjmení" upřednostňuje náš volený zastupitel a častěji vyjádřil svůj názor - názor voliče, který se umí podepsat třeba na stránkách Ozvěn Slatiňan. Redakce nám k tomu jistě ráda poskytne svou rubriku.
Petr Pekař
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2003

Před sedmi sty lety se čtyři florenští rytíři vydali do Betléma očistit místo narození Krista. Ovšem, když dorazili na místo, byli zajati a uvěznění v krutých podmínkách. Trpěli hladem, zimou a nemocemi. Jeden z rytířů se zapřísáhl, že když se z tohoto místa ještě někdy dostane, dopraví domů do Florencie, plamínek zapálený v jeskyni, kde se podle pověsti narodil Kristus. Rytíři se z vězení skutečně po několika desítkách let dostali, ale už vůbec jako rytíři nevypadali. Na to jak vypadali a co o nich lidé říkali nedbali, nejprve museli splnit slib.

Na  památku toho jak rytíři putovali s hořící svíčkou z Betléma až do Florencie, dnes skauti každý rok před Vánoci rozváží „Betlémské světlo“, zapálené od věčné lampy v Jeskyni narození.

Také letos si každý, kdo bude mít o betlémské světlo zájem, může plamínek, který hoří po celém světě při štědrovečerních večeřích od skautů donést.

Krásné prožití Vánoc a úspěšný nový rok přeje skautské středisko   Junák Slatiňany

Betlémské světlo si můžete vyzvednout v pondělí 23.12.2002 od 16.00 do 19.30 hod. v klubovně skautů (Společenský dům)

V těchto hodinách také vychází cinkající průvod do ulic města.

                                                                                  Mgr. Daniel Vychodil

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2003

1)  Občané města (voliči mají právo se na stránkách Ozvěn Slatiňan vyjádřit k práci svých zástupců (starosty, rady a zastupitelstva), a to bez zásahu cenzury. Protože tato zpětná vazba dosud nefungovala, místní aktivisté prezentovali své názory v regionálním a krajském tisku.

2)  Ozvěny Slatiňan byly v letech 1994 - 2002 zcela pod kontrolou jediné politické strany - ODS, která jich také náležitě zneužila ke skryté propagaci mé činnosti.

3)  Příspěvky do Ozvěn by měli zasílat  vítězní lídři politických stran, kandidujících v posledních volbách, tj. ODS, ČSSD, KSČM, KDU - ČSL a Sdružení RMS a NK. To bude také pojistkou proti zneužití této tiskoviny, neboť budou informovat veřejnost o plnění svých volebních programů v daném období.

4)  Ze stránek Ozvěn Slatiňan zcela vymizely články o přírodě, památkách a historii z kroniky. To by se mělo nyní změnit..

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2003
Tato oblast působnosti města byla v minulých volebních obdobích poněkud zanedbána. Domnívám se proto, že se na úseku rozvoje turistického ruchu a propagace našeho města mohlo udělat mnohem více práce. Svou polohou na severním úpatí Železných hor jsou k tomu přímo předurčeny.
Slatiňany mají pověst hezkého a úpravného letoviska a staly se vyhledávaným místem pro krátkodobou rekreaci a relaxaci obyvatel z blízkých průmyslových měst. Aby to neznělo jako prázdná fráze, je třeba pro to také něco dělat. Zatím jsme svědky spíše devastace a jako příklad uvádím okruh mininaučné stezky Kočičí hrádek se zastávkou u Švýcárny, jejíž objekt je před zřícením (registrovaná památka). Rovněž hřebčín s výběhy koní v této lokalitě nemá čisté svědomí.
K propagaci města bylo vydáno minimum materiálů. S p. Odvárkou jsme soukromě vydali dva kompakty se starými pohlednicemi města. Je účelné vyzvat ke spolupráci MěÚ a toto CD doplnit a vydat jako publikaci. Pak by měly následovat další.
Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2003

n    sloup s obrazem Panny Marie postaven na skalce v r. 1852 (financovala je Gabriela Auerspergová)

n    osazena svažitá louka (obecní pastvina) pod skalnatým návrším ovocnými stromy (třešněmi) v r. 1872

n    na paměť národního vzkříšení v r. 1918 odhalena pamětní deska 28.10.1923 Okrašlovacím spolkem (zničena)

n    první parková úprava okolí návrší provedena v roce 1922, umístěno u cest 9 laviček (Okrašlovací spolek)

n    odhalena pamětní deska Jaroslava Vrchlického (okrašlovací spolek a čtenářská beseda). Návrší u Panny Marie bylo dle usnesení obecní rady při této slavnostní příležitosti pojmenováno Vrchlického návrším

n    zařazení tohoto přírodního areálu do krajinné památkové zóny, vyhlášené MK k 1.7.1996

n    základní organizace českého svazu ochránců 44/01 - Rákosníček instaloval na trase mininaučné stezky Kočičí hrádek panely s informacemi v roce 1198 - 1999. Jeden z nich je umístěn na Vrchlického návrší. Na jejíž desce jsou stručná data o městu a životopise J. Vrchlického.

n    koncepční návrh úprav celé enklávy (návrší s ovocným sadem) od architekta M. Stejskala (únor 2002)

n    v těsném sousedství návrší je pamětní deska z r. 1887 a upozorňuje na dokončení stavby vodovodu zv. Ferdinandův. Sloužil potřebám zámku i obyvatelstva, které mělo ke zdroji veřejný přístup (deska je částečně poničena).

                                                                                              Ing. Milan Vorel

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2003
Narození v měsíci říjnu 2002 Čejka David, Slatiňany
Borovička Tomáš, Slatiňany
Borovička Jan, Slatiňany
Machač Jakub, Slatiňany
Hübnerová Adéla Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.leden 2003
Rozhodnutím výboru TJ Sokol Slatiňany byl schválen poplatek za 1 cvičební hodinu 10,-Kč.
Pravidelní návštěvníci cvičebních hodin mají možnost využít předplatné ve výši 300,-Kč na 1/2 cvičebního roku. Podmínkou tohoto zvýhodnění je úhrada do 15.1. na 1.pololetí a do 15.6. na II. pololetí r. 2003.
Žádáme proto všechny ženy a dívky, aby s touto změnou počítaly již od 6.ledna 2003 a nezapomněly si přinést peníze! Po zaplacení předplatného budou vystaveny pernamentky.
Výbor TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2003
Mateřská škola ve Slatiňanech nám umožnila využít část jejich prostor k založení klubu rodičů s dětmi. Klub začne svoji činnost v lednu 2003. Budeme cvičit s dětmi, povídat si, pořádat besedy, přednášky a kurzy. Vše podle zájmu Vás rodičů. Těšíme se na Vás poprvé dne 8.1.2003 v 15.00 hodin a pak každou středu od 15.00 do 16.00 hodin.
Přijďte, do mateřské školy ve Slatiňanech, se svými dětmi a vezměte sebou také nápady a náměty, kterým byste se chtěli věnovat.
Těšíme se na Vás!
Klub Paprsek
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2003
Poslední medaili v atletických soutěžích jsme letos získali zásluhou Beera Daniela - dorostence v desetiboji v Ústí nad Orlicí.
Svými výkony: 100 m - 12.8 s, dálka 506 cm (os. rekord), koule - 10,78 m, výška - 140 cm(os. rekord), 110 m př. - 20,85 (os. rekord), disk - 26,74 m, tyč - 201 cm (os. rekord), oštěp - 47,68 m, 1 500 m - 5:25,0 min. - v přepočtu 3 854 b. získal překvapivě, ale zaslouženě stříbrnou medaili !!
Tímto závodem se tedy uzavřel atletický rok 2001, který byl celkem úspěšný. Protože se blíží vánoce a konec roku, chtěli bychom za celý atletický oddíl popřát všem členům oddílu, příznivcům a také sponzorům, bez kterých by to vše nešlo uskutečnit, krásné prožití svátků, hodně zdraví a úspěchů sportovních i pracovních v nastávajícím roce 2003.
Mgr. Jan Hanuš
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.leden 2003

Stává se už dobrou a snad i chvályhodnou tradicí, že oddíl kopané místního Spartaku pořádá v zimní přestávce mistrovských soutěží halové fotbalové turnaje 4 mládežnických kategorií. Nejinak tomu bude i v letošní zimě. Jako první se uskuteční v sobotu 18. ledna od 8.00 hodin v místní hale ve sportovním areálu Spartaku turnaj dorostu. Podle předběžných přihlášek a zájmu se tohoto klání zúčastní 10 týmů, z nichž jsou mnohé velmi kvalitní. Bude zajímavé srovnávat, jak si v tomto turnaji v porovnání s týmy hrající vyšší soutěže povede náš nadějný dorostenecký celek, který po podzimu vede tabulku okresního přeboru a má ambice postoupit v létě do krajské 1. a třídy.

Dalšími turnaji budou:

n    v neděli 2. února turnaj mladších žáků

n    v sobotu 15. února turnaj starších žáků

n    v sobotu 8. března turnaj kategorie elévů

také zahájení všech těchto turnajů bude v 8.00 hod. a zřejmě i v těchto 3 dalších turnajích bude poměrně velká účast, kdy se mezi sebou utká vždy 10 týmů.

Na všechny turnaje do místní haly zve příznivce kopané fotbalový oddíl TJ Spartak

                                               Ing. Jaromír Hanuš, jednatel fotbal. oddílu TJ Spartak Slatiňany

 

Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.leden 2003
TJ Sokol Slatiňany pořádá dne 31. ledna 2003 tradiční sportovní ples.
Začátek ve 20.00 hodin - sokolovna Slatiňany.
K tanci zahraje hudební skupina TAXIS.
Vstupné 55 Kč + 5 Kč místenka. Bohatá tombola.
Předprodej místenek v Galanterii u paní Petrové od 10. ledna 2003.
Srdečně zvou pořadatelé
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2003
Český svaz chovatelů Vás srdečně zve na "Tradiční chovatelský bál", který se koná 11.1.2003 ve 20 hodin ve všech prostorách slatiňanské sokolovny.
K tanci a poslech hraje populární skupina MAT - 4 Skuteč. Předtančení ZUŠ Slatiňany.
Bohatá tombola.
Předprodej místenek v Galanterii u paní Petrové.
Vstupné 55,-Kč + 5,-Kč místenka.
ČSCH, organizace Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2003
Dne 10. ledna 2003 si v kruhu rodinném připomenou výročí zlaté svatby manželé František a Marcela Havlovi. K tomuto významnému výročí přeje Město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2003
V sobotu 25. ledna 2003 v 10.00 hodin bude v obřadní síni MěÚ Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 10 nových občánků.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.