Archiv

Úvodní stránka

Zastupitelstvo města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení ZM

2. Schvaluje:

a) zrušení věcného břemene na části bytového domu na Starém náměstí ve Slatiňanech č.p. 822 - 825, který je postaven na stavebních parcelách č. 1344, č. 1345, č. 1346 a č. 1347 v k.ú. Slatiňany

b) snížení půjčky z Fondu rozvoje bydlení poskytnuté městu Slatiňany na základě smlouvy č. 2709200201 na částku 638 721,30 Kč

c) změnu rozpočtu č. 6 města Slatiňany na rok 2002 v příjmové i výdajové části na celkovou částku Kč 46 737 500,-Kč

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003

Zastupitelstvo města

1. Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení ZM

2. Schvaluje:

a) Program 4. zasedání ZM

b) směnu pozemku parc. č. 415 o výměře 54 m2 v k.ú. Škrovád ve vlastnictví p. Jiřího Zemana, Pardubice za pozemek o výměře 53 m2 a část pozemku st. parc. č. 30/1 o výměře cca 70m2 v k.ú. Škrovád ve vlastnictví města Slatiňany za podmínky finančního dorovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků a to ve výši 50,-Kč/ za každý přesahující m2. Náklady spojené s převodem nemovitostí budou hrazeny rovným dílem

c) prodej pozemkové parcely č. 384/19 o výměře 39 m2 v kat. území Trpišov paní Buncové, Chrudim za cenu 45,-Kč/m2, t.j. celkem 1 755,- Kč a nákladů spojených s převodem nemovitostí

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003

Rada města

1. Schvaluje:

a) udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města na dobu určitou Marcele Buřilové, provozovatelce restaurace MONACO dne 11., 18. a 25. ledna 2003, 1., 15. a 22. února 2003. 1., 15., 22. a 29. března 2003 a 12., 19., 26. a 30. dubna 2003 od 20.00 hodin do 02.00 hodin

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003

Rada města

1. Bere na vědomí:

a) finanční únik za rok 2002 ve výši 15 377,50 Kč vzniklý dosavadním neobsazením bytu č. 2, typ 1 + 1 bezbariérový, v domě č.p. 825 na Starém náměstí ve Slatiňanech

b) stav majetku k 31.12.2002 ve výši 225 112 888,48 Kč stav závazků k 31.12.2002 ven výši 16 942 832,23 a stav pohledávek FRB k 31.12.2002 ve výši 2 168 447,50 Kč

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
Tyto, dnes již nežijící osobnosti, které ovlivnily společenský, veřejný a kulturní život měst a obcí okresu, byly významnými rodáky, či obyvateli Slatiňany, nebo autory literárních a výtvarných děl, či odborných prací a studií vztahujících se k Chrudimsku a dalším místům chrudimského kraje. Uvádíme Vám pouze část z celkového počtu významných osob. Celý článek ...
Upozorňujeme občany, firmy a organizace, že příspěvky do ozvěn Slatiňan budou přijímány pouze písemně v podatelně Městského úřadu Slatiňany.
Děkujeme za pochopení.
Redakční rada
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
Městský úřad Slatiňany, odbor výstavby a životního prostředí upozorňuje občany města na povinnost provádět zimní údržbu chodníků přilehlých k jejich nemovitostem a to v celé délce nemovitosti. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
Vzhledem k tomu, že někteří majitelé psů stále nerespektují vyhlášku města Slatiňany č. 4/2001, kterou jsou vymezeny povinnosti držitelů psa přibližujeme všem její ustanovení. Každý držitel psa je povinen zabezpečit psa na veřejném prostranství tak, aby zvíře nemohlo ohrozit bezpečnost a zdraví osob. Pes musí být na vodítku, volný pohyb psa je možný jen s náhubkem. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003

1. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování a stavebního řádu oznamuje projednání Konceptu Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje. Jsou připraveny dva termíny jednání.

n pondělí 24. února 2003 ve velkém sále Kulturního centra v České Třebové, ul. Nádražní 397 - od 12 hodin

n úterý 25. února 2003 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích, Sukova tř. 1260 - od 9.00 hodin

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
Přestože splatnost místního poplatku ze psa je 31.3.2003, využili již někteří majitelé psů možnost úhrady tohoto poplatku v hotovosti na MěÚ. Upozorňujeme, že poplatek bude možné takto hradit pouze do 15. února 2003. Po tomto datu nebudou hotovostní platby za poplatek ze psa vybírány a bude nutné provést úhradu bezhotovostně prostřednictvím České pošty, nebo bankovního ústavu.
Zároveň upozorňujeme, že případné nároky na snížení poplatku ze psa je nutné rovněž uplatnit do 15. února 2003.
Hana Hanušová, hospodářsko správní odbor
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003
Novela zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) upravila v 6 odst. 4 jasněji postup při umístění stavby a stavebním povolení takto: Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003

V roce 2002 došlo na odbor výstavby a životního prostředí celkem 1 479 podání.

 

Územní rozhodnutí

9

Stavební povolení

61

Dodatečné povolení stavby

9

Předčasné užívání stavby

6

Kolaudační rozhodnutí

122

Sdělení k ohlášení (drobné stavby, stavební úpravy, udržovací práce, reklamy)

92

Změna stavby před jejím dokončením

6

Prodloužení lhůty k dokončení stavby

33

Změna v účelu užívání stavby

3

Dělení a scelování pozemků

15

Doprava (překopy, uzavírky, sjezdy, užívání veřejného prostranství)

38

Životní prostředí (kácení stromů)

47

Ostatní (sdělení, vyjádření, souhlasy,.......)

74

Povolení odstranění stavby

1

Stížnosti (sousedské vztahy)

1

Vlastní dopisy (výzvy, žádosti, dodatky KR, vyjádření, sdělení,...)

126

 

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003

Milí obyvatelé Slatiňan,

ve dnech 15. - 23. února 2003 se budou konat LIDOVÉ MISIE

Cílem lidových misií je vnitřní obracení křesťanů a oživení víry ve farnosti. Je to rovněž velká příležitost navázat kontakt s těmi “co do kostela nechodí“ nebo v Boha vůbec nevěří a poskytnout jim příležitost k návratu či zodpovědět jejich otázky týkající se smyslu života a víry v dnešním světě.

Na misie vás srdečně zvou P. Jiří Šindelář CSsR

  1. P. Kryštof Střelčik CSsR

kněží redemptoristé - lidoví misionáři z Králík.

 

 

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.únor 2003

Narozen v měsíci listopadu 2002

Polhoš David, Slatiňany

Narozeni v měsíci prosinci 2002

Boháčová Sára, Slatiňany

Tomanová Pavlína, Slatiňany

Báča Filip, Slatiňany

Kollert František, Slatiňany

 

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 4.únor 2003
Upozorňujeme občany, že objemný kontejner umístěný na hřbitově slouží výhradně k ukládání biologického odpadu, který vzniká z hrobového místa a jeho bezprostředního okolí.
Tímto biologickým odpadem jsou např. uhnilé květiny (bez stuh a celofánu), shrabané listí, plevel, tráva apod., v žádném případě PET lahve, kalíšky od svíček, skleněné nádobky, igelity a jiné podobné odpady.
K uložení plastového a skleněného odpadu jsou vedle objemného kontejneru umístěny kontejnery na separovaný odpad.
Správa majetku města
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003

Město Slatiňany rozhodlo vyřadit tento neupotřebitelný majetek a nabídnout ho k prodeji:

1) Osobní váha s výškou

2) Telefonní ústředna

3) Psací stroj Consul-mechanický

4) Ruční strojek na linkování dopravního značení

Případní zájemci se mohou hlásit v úřední dny do 5.2. na Městském úřadě Slatiňany u slečny Březinové.

 

 

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 4.únor 2003

Tak jako v minulých letech, i v roce letošním mají snoubenci možnost uzavřít sňatek ve Slatiňanech v obřadní síni městského úřadu (radnice) nebo na jiném vhodném místě - v zámecké knihovně.

V obou případech si snoubenci nejdříve domluví na matrice ve Slatiňanech volný termín, čas a další podrobnosti.

 

 

 

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 4.únor 2003
Milí čtenáři,
jak jistě většina z Vás zaznamenala, v září roku 2002 jsem po mateřské dovolené opět nastoupila jako vedoucí knihovny. Musím se přiznat, že se mi po knihách a Vás čtenářích už opravdu stýskalo. Během letošního roku bych ráda zrealizovala několik nápadů na zlepšení provozu knihovny a nabídla více služeb Vám čtenářům. V současné době byl v oddělení pro nejmenší čtenáře otevřen dětský koutek, ve kterém se mohou i ty nejmenší děti zabavit v době, kdy si rodiče vybírají knihy. Celý článek ...
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.únor 2003
V loňském roce se začalo splňovat dlouholeté přání slatiňanských rybářů - odbahňování městských rybníků v Kunčí. Zastupitelstvo města Slatiňan mělo tento záměr již ve volebním programu minulého období. Předpokladem pro jeho uskutečnění bylo získání potřebné dotace z ministerstva zemědělství, která byla podmíněna předložením projektu s příslušným rozpočtem. Místní organizace ČRS uzavřela smlouvu s městem o poskytnutí částky 250 000 Kč na úhradu projektových prací a dalších nákladů ze svých prostředků a městské zastupitelstvo jako protihodnotu schválilo prodloužení končícího pronájmu rybníků na dobu 25 let. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.únor 2003
Dne 3. ledna 2003 oslavil bratr František Wasserbauer v plné svěžesti krásnou osmdesátku. Sešli jsme se proto k malé sokolské slavnosti v místní sokolovně, abychom bratru Františkovi poblahopřáli k jeho významnému životnímu jubileu mnoho zdraví a ještě mnoho elánu do života. Hosty tohoto podvečera byla tajemnice Východočeské župy Pippichovy sestra Čecháčková, která bratru Wasserbauerovi předala bronzovou medaili udělenou starostou České obce sokolské. Milým hostem byl rovněž starosta města, pan MVDr. Ivan Jeník, který jubilantovi popřál jménem města Slatiňany i jménem svým mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let.
Přejeme si proto, aby bratr Wasserbauer byl ještě dlouhá léta platným členem naší organizace, aby byl stále spokojený a zdráv.
Členové výboru TJ Sokol Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.únor 2003
Počátkem roku 2003 si skauting ve Slatiňanech připomene 70 let své existence. Již koncem dvacátých let pracovalo několik slatiňanských chlapců v chrudimském oddíle skautů, v srpnu 1932 vytvořili samostatný oddíl, který byl registrován počátkem roku 1933. Po válce se počet členů i oddílů rozrostl natolik, že mohlo vzniknout středisko. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.únor 2003
Všechny naplánované akce pro první pololetí školního roku 2002/03 se naší škole podařilo uskutečnit. K těm nejlépe vydařeným určitě patřil Benefiční koncert spojený s prodejní výstavou, koncert skupiny Učedníci v altánu, vánoční vystoupení žáků a učitelů, divadelní představení dětí z LDO, vítání občánků aj. Celý článek ...

Od 1.1.2003 je lékařská pohotovostní služba na poliklinice v Chrudimi poskytována ve všedních dnech od 16.00 do 22.00 hodin, v sobotu a v neděli od 7.00 do 22.00 hodin.

Je zrušena noční pohotovostní služba, při akutních potížích volejte linku 155, event. i možnost nového spojení přes linku 112.

 

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.únor 2003
Cizinec, který v naší zemi poctivě pracuje, chce se u nás usadit a přispívat k tvorbě našeho národního důchodu, to rozhodně nemá jednoduché. Musí se potýkat s řadou Problémů,.překážkou je neznalost českého právního a sociálního systému, také však malá znalost českého jazyka. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 4.únor 2003
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.