Archiv

Úvodní stránka

Zastupitelstvo města Slatiňany vydalo dne 15.12.2003 s účinností od 1.1.2004 tyto obecně závazné vyhlášky města:

Č. 1/2003 o místních poplatcích

Č. 2/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Č. 4/2003 o stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny

Č. 5/2003 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města

Vzhledem k obsáhlosti těchto vyhlášek není možné publikovat v tomto vydání Ozvěn celé jejich znění. Vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední desce města Slatiňany. Doporučujeme občanům, aby se s jejich obsahem seznámili. Zejména v oblasti místních poplatků dochází k radikálním změnám, co do výše poplatků, oznamovací povinnosti a postihů za neplnění povinností uvedených ve vyhlášce.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

Rada města

 1. Schvaluje:
 1. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 19.6.1996 se společností Oseva Agri Chrudim, a.s.

 2. prominutí části nájemného z pozemků pro rok 2003 ve výši 2 891,-Kč společnosti Oseva Agri Chrudim, a.s.

 3. umístění 140 cm vysoké dřevěné opory/oplocení na části pozemku st. parc. č. 68 v kat. území Slatiňany manželům Novákovým do doby vzrůstu okrasných dřevin (tůjek), které budou sloužit jako živý plot

 4. záměr pronájmu části pozemku st. parc. č. 68 o celkové výměře cca 127 m2 v kat. území Slatiňany

 5. záměr pronájmu části pozemkové parc č. 102/1 o výměře cca 373 m2 v kat. území Slatiňany

 6. výměnu bytu 1 + 1 č.5, v domě čp. 525, ul. Tyršova ve Slatiňanech za byt 1 + 2 s lodžií v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech pro paní Ilonu Vebrovou

 7. výměnu bytu 1 + 1 č. 6, v domě čp. 534, ul. Tyršova ve Slatiňanech za byt 1 + 2 s lodžií v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech pro paní Petru Kudrnkovou

 8. výměnu bytu 1 + 1 č.9, v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech za byt 1 + 2 s lodžií v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech pro slečnu Pavlu Hromkovou

 9. výměnu bytu 1 + 1 s lodžií č. 3, v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech za byt 1 + 3 s lodžií c II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech pro manžele Radka a Andreu Medunovy

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

Rada města

 1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
 1. předložené návrhy usnesení

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

Byla poskytována v roce 2003 v průměru 77 občanům a to v Presích, Zaječicích, Žumberku,

Častkově, Lukavici, Loučkách, Výsoníně, Trpišově, Svídnici, Orli, Škrovádě a ve Slatiňanech. Tato služba je založena převážně na dovážce obědů a zajišťují ji 4 pečovatelky. Denně se rozveze v průměru 55 obědů. V DPS je 16 bytů, v současné době je DPS plně obsazen. V domě s pečovatelskou službou se provádí úkony jako – celková koupel, podávání a příprava jídla (snídaně, večeře), zajištění a podání léků, úklid v bytech, praní a žehlení prádla. Je zde také stanice osobní hygieny pro důchodce ze Slatiňan a z místních částí a 1 x měsíčně sem dochází pedikérka a kadeřnice.

Anna Vašáková, vedoucí DPS

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

Informace z odboru výstavby a životního prostředí – investice

V roce 2003 byly v našem městě a místních částech provedeny a dokončeny tyto stavební práce:

  • generální oprava střešního pláště u bytového domu čp. 692 v Čechově ul. ve Slatiňanech

  • oprava dřevníku u bytového domu čp. 12 Staré náměstí ve Slatiňanech

  • nové veřejné osvětlení a rozhlas v ul. Jungmannova, 5. května, Příční, Neumannova, Škrovádská, Škrovádské nábřeží ve Slatiňanech

  • nové veřejné osvětlení v ul. Nerudova a Švermova ve Slatiňanech

  • výstavba víceúčelového veřejně přístupného hřiště v areálu Školní družiny ve Slatiňanech

  • opravy komunikací a chodníku v ulici Palackého ve Slatiňanech

  • rekonstrukce kanalizace v ul. B. Němcové ve Slatiňanech

  • oplocení budovy ZŠ v Nerudově ul. ve Slatiňanech

  • oprava komunikace u DPS ve Slatiňanech

  • oprava venkovního obkladu u DPS ve Slatiňanech

  • nové veřejné osvětlení ve Škrovádě

  • odvodnění příkopu v Trpišově

  • oprava autobusové čekárny v Trpišově

  • oprava a obklad schodů do prodejny potravin v Trpišově

  • odbahnění rybníku Náveský v Kunčí

  • oprava chodníku v Kunčí

Eva Esterová – investiční technik

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

V roce 2003 bylo uzavřeno ve Slatiňanech 65 sňatků, z toho v obřadní síni budovy radnice 23, na zámku ve Slatiňanech 29, v Zámeckém parku 5, 1 sňatek byl uzavřen na zahradě rodinného domu ve Slatiňanech a 7 sňatků církevních v kostele sv. Martina ve Slatiňanech.

Na matrice ve Slatiňanech bylo vystaveno 65 oddacích listů a 9 listů úmrtních, provedeno 74 zápisů do matričních knih. Roční příjmy za svatební obřady v roce 2003 činí 43 000,-Kč.

Na matrice bylo přijato a ověřeno 133 žádostí o výpis z rejstříku trestů. V rámci vidimace a legalizace bylo ověřeno 3 290 podpisů a listin. Dalšími úkony prováděnými na matrice jsou např. vydání potvrzení o změně trvalého pobytu o změně stavu a OP, sdělení o pobytu a chování občanů (na vyžádání státních orgánů), aktualizace a kontrola volebních seznamů, seznam branců pro potřeby ÚVS, seznam dětí k zápisu do ZŠ apod..

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

Městský úřad Slatiňany v rámci přenesené působnosti poskytl jednorázové dávky sociální péče těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří jsou sociálně potřební. V roce 2003 bylo provedeno 57 šetření, 7 žádostem bylo vyhověno. Byla rozdělena celková částka 21 000,-Kč z toho 6 občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí byl poskytnut jednorázový příspěvek na individuální dopravu na základě rozhodnutí posudkové komise OSSZ Chrudim.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

Město Slatiňany uspořádalo v roce 2003 dva hudební pořady, „Posezení s důchodci při oblíbených písničkách.“ A hudební pořad „Procházka operetou“. V DPS Slatiňany proběhla oslava „Dne matek“, v létě se konal výlet pro důchodce spojený s návštěvou zámku Opočno.

V červnu se uskutečnil koncert chrudimského pěveckého sboru Slavoj. Položením věnců k pomníku padlých bylo vzpomenuto Státních svátků dne 8. května a 28. října. Noví občánci byli v tomto roce přivítání 5 x. Se žáky 9. tříd jsme se slavnostně rozloučili v obřadní síni MěÚ Slatiňany. Zlatou svatbu oslavilo 5 manželských párů a stříbrnou svatbu 12 manželských párů. Již tradičně se konalo na zahradě ZUŠ Slatiňany „Zpívání u vánočního stromku“. Ve společenském domě proběhly v listopadu a prosinci 3 besedy o Americe a Austrálii s cestovatelem spojené s promítáním diapozitivů. Další besedu připravujeme na 22.1.2004


Alena Pavlišová, HSO

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad)

Poplatek za odpad je pro rok 2004 obecně závaznou vyhláškou stanoven ve výši 320,- Kč za fyzickou osobu, která má trvalý pobyt na území města Slatiňany

a ve výši 320,- Kč za fyzickou osobu, která má na území města Slatiňany ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Na začátku roku 2004 budou k úhradě poplatku zaslány společným zástupcům nebo přímo poplatníkům poštovní poukázky. Poplatek je splatný nejpozději do 15. února r. 2004 bezhotovostní formou na účet města Slatiňany, případně platbou v hotovosti na pokladně Městského úřadu Slatiňany.

Petra Medunová, HSO

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

Splatnost místní poplatku ze psa za rok 2004 je k 31.3.2004. Upozorňuji občany – držitele psa, že jim v průběhu měsíce ledna budou zaslány poukázky k úhradě tohoto poplatku. Dle nové vyhlášky o místních poplatcích poplatku podléhají psi starší 3 měsíců, je proto nutné dostavit se na městský úřad a oznámit držení psa.

Hana Hanušová, HSO

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2004

Dne 30.ledna 2004 si v kruhu rodinném připomenou výročí zlaté svatby manželé Ladislav a Stanislava Štollovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2004

V sobotu 24. ledna 2004 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 7 nových občánků.

Alena Pavlišová , HSO

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2004

6.12.2003 Leoš Novotný Věra Nentvichová


Jubilanti na měsíc leden 2003

Švejda František, Slatiňany

Hanuš Jaromír, Slatiňany

Chvojka Jan, Slatiňany

Ing. Vala Imrich, Slatiňany

Štoll Ladislav, Slatiňany

Bartůňková Iva, Slatiňany

Culek Josef, Škrovád

Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje starosta MVDr. Ivan Jeník a zaměstnanci MěÚ Slatiňany

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.leden 2004

Upozorňujeme občany, že ke dni 31.12.2005 na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, skončí platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.

To znamená, že ze zákona skončí platnost všech občanských průkazů typu knížka a všech občanských průkazů ve formě růžové zalaminované karty bez ohledu na dobu platnosti v nich uvedenou! V platnosti zůstanou pouze občanské průkazy ve formě zelené zalaminované karty, které jsou vydávány od roku 2000. Vzhledem k předpokládanému přetížení příslušných pracovišť upozorňujeme, že je možné již nyní požádat o vydání nového občanského průkazu a vyhnout se tak předpokládanému náporu žadatelů o vydání občanských průkazů. Výměna občanských průkazů je osvobozena od správních poplatků.

V případě, že u občana nenastává žádná změna v osobních údajích, je třeba předložit k výměně občanského průkazu starý občanský průkaz a jednu fotografii.

Dotazy k výměně občanských průkazů Vám rádi zodpovíme na Městském úřadě Slatiňany, matrika.

Marta Kolouchová, HSO

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.leden 2004

Radek Marvan, Slatiňany

Marie Marvanová, Slatiňany

Alžběta Ryzová, Slatiňany

Autor: , Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.leden 2004

Oznamujeme rodičům, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2003 – 2004 proběhne v pátek 16. ledna od 15.00 do 18.00 hodin v budově přístavby ZŠ. Přineste sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Mgr. Daniel Vychodil, ředitel školy

Autor: Škola, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2004

Chtěli bychom tímto poděkovat panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za věcné dary a za účast při předávání cen hráčům 9. ročníku Trpišovského mariáše.

Za pořadatele Kateřina Prachařová

Upřímně děkuji a cítím se být velmi zavázán členu zdejšího hasičského sboru panu Aleši Jozifovi za to, že statečným a odborným zásahem při požáru našeho domu zachránil moji rodinu od velkého průšvihu.

S vděčností Jan Alinče

Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.leden 2004

Půjčovna lyží zřízena při AŠSK ZŠ Slatiňany zahajuje svoji činnost od pondělí 15.prosince 2002.

Půjčit lyže si mohou děti, dospělí jednotlivě i celé skupiny (ZŠ, oddíly,….).

Možnost rezervace lyží a vybavení.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2004

Jako každoročně i letos těsně před příchodem vánočních svátků rozvážejí skauti z mnoha zemí Betlémské světýlko. Činí tak po vzoru několika středověkých rytířů, kteří donesli za nesmírných útrap z Betléma do Florencie světlo zapálené v místech narození Krista.

Kdosi zapálil tento plamínek v Betlémě. Ruce plné lásky jej pak starostlivě opatrovaly a nesly na mnoho míst světa – i sem Plamínek který má rozzářit nejen knot svíčky, ale i srdce všech lidí. I vy si můžete připálit svou svíci či lampičku. Betlémské světlo budeme roznášet po Slatiňanech v úterý 23.12.2003. Sraz máme v 16.00 hodin u Společenského domu. Pak vyrazí zvonící a cinkající průvod do ulic města. Mimo to mají všichni zájemci možnost převzít plamínek na jednom pevném stanovišti – od 16.00 do 19.00 hodin ve Společenském domě. Mgr. Daniel Vychodil

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2004

Ano, i k nám přišel Mikuláš, anděl a tři čertíci. Bylo to na našem výletě 6. prosince do Chrudimi. Nejdříve jsme ale navštívili na letišti Klub výsadkových veteránů. To, co jsme se zde dozvěděli nás všechny zajímalo, vždyť je to historie našeho blízkého okolí. Na dokumentárních obrázcích jsme viděli i některé známé tváře. Zastavili jsme se také u pietně umístěné vrtule anglického letadla z druhé světové války, která kupodivu přežila i minulou dobu.

Pak jsme se přesunuli Na Rozhlednu do Klubu 43. výsadkového praporu. Tam nás čekaly další zajímavosti v Síni tradic 71. výsadkového praporu. Je tu hodně zajímavých předmětů, fotografií a dokumentů už od 1. světové války a o čs. Legiích. Viděli jsme i dokumenty z té doby, týkající se otce jedné naší členky.Tato zajímavá expozice je pro veřejnost otevřena každé pondělí od 9.00 do 15.00 hodin.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2004

Klub PAPRSEK vznikl v lednu 2003. Je to sdružení rodičů s malými, většinou předškolními dětmi . Cílem klubu je nabízet volnočasové programy pro děti a rodiče, umožnit rodičům vzájemně se poznat a stýkat se, vzdělávat se, obohatit děti o nové kamarády, vztahy a poznatky, vzájemně si pomáhat a předávat zkušenosti, organizovat kulturní, sportovní a společenské akce a podporovat v rodinách ekologické myšlení.

První sezóna PAPRSKU se sice dala nazvat záběhovou, ale i tak má klub již za sebou řadu úspěšných akcí. Rodiče a děti se scházejí každou středu v mateřské školce a každé úterý chodí cvičit do sportovní haly. Klub pořádal i několik jednorázových akcí pro své členy i pro veřejnost. Uskutečnila se přednáška Blanky Budíkové „Vše o dětech“, malování velikonočních kraslic, víkendový pobyt rodin ve Vranicích, vánoční aranžování a vázání květin, Mikulášská besídka v kavárně, zdobení perníků na Vánoce, výlet do Nasavrk na vánoční výstavu a zdobení stromku v parku. Kromě toho se klub spolupodílel na pořádání Laskavých večerů v kavárně.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2004

Před padesáti lety bývaly zimy, jek se patří. Chrudimka zamrzala, bruslilo se a a atrakcí pro Slatiňany bylo zimní koupání pana Karla Bureše. Povoláním topič v Semtíně začínal s otužováním až tehdy, když uhodily první mrazy. To jezdil po Slatiňanech na kole pouze v trenkách. Ke koupání si vybíral převážně místa u splavu na Podskále a u cukrovaru, kde míval hodně diváků.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.leden 2004

9. LASKAVÝ VEČER

ve slatiňanské kavárničce se uskuteční

v úterý 27.ledna v 18.30

Herci ADIVADLA z Havlíčkova Brodu přednesou pásmo poezie

BOHUSLAVA REYNEKA

Na violoncello zahraje

JOSEF KREČMER jun.

Všichni jste srdečně zváni neboť i Laskavé večery jsou tu pro vás

z.j.


O BOHUSLAVU REYNEKOVI

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2004

TJ Sokol Slatiňany

Pořádá 31.ledna společenský ples v sokolovně.

K tanci bude hrát skupina TAXIS. Předprodej vstupenek v trafice Květ od 12. ledna.

Zpestřením večera bude tombola.

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2004
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.