Archiv

Úvodní stránka
Správcem povodí, pracovníky Povodí Labe s.p. a členy povodňové komise města je opakovaně zjišťováno, že občany města a vlastníky staveb vč. rekreačních objektů není dodržováno ustanovení § 46 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ) , které připomínáme :
Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti , jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.

Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
Rada města
1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
a)
Program 14. schůze Zastupitelstva města Slatiňany
b)
Na základě posouzení a hodnocení předložených nabídek od peněžních ústavů doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany schválit na dofinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky uzavření úvěrové smlouvy na úvěr ve výši 3 900 000,-Kč na dobu 10ti let s Českou spořitelnou. a.s., oblastní pobočkou Pardubice, pobočkou v Chrudimi variantu a) Úroková sazba na úvěr je pevná 4,6% p.a. po dobu 10ti let Česká spořitelna a.s., požaduje jištění úvěru budoucími příjmy města
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
V rámci přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku stavebním ( správní řízení a postupy dle stavebního zákona ) se pracovníci odboru výstavby a ŽP Městského úřadu opakovaně setkávají s nedodržováním § 57 stavebního zákona ( zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů ), který stanovuje, že stavebník drobné stavby je povinen oznámit svůj záměr předem, písemně a v předepsané formě stavebnímu úřadu. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
PROBLÉM AUTOVRAKU, VÝZVA VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MĚSTA SLATIŇANY, K ODSTRANĚNÍ AUTOVRAKU

V příloze Novin Chrudimska, OZVĚNY SLATIŇAN, dne 30.06.2004 jsme vyzvali občany k odstranění autovraků z místních nebo účelových komunikací a veřejných prostranství. Autovraky hyzdí vzhled města a v mnoha případech mohou i nepříznivě ovlivňovat životní protředí.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
v souvislosti s ustanoveními zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů stanovuje ( dále jen „zákon“ ) ve svém § 3 povinnosti právnických a fyzických osob.
Z ustanovení obsažených v § 3 zákona vyjímáme ty, které se významně dotýkají života v našem městě, resp. těch, které nejsou občany města nebo podnikatelskými subjekty dodržovány, a jsou aktuální právě v této době, tzn. v době po sklizni na zahrádkách, kdy jsou mnohdy nevhodně a bezohledně ke svému okolí likvidovány rostlinné zbytky ( často současně s dalším komunálním odpadem vč. nebezpečných odpadů ), a současně v době, kdy začíná topné období.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
Pozorní návštěvníci knihovny už zjistili, že její prostory nenabízejí jen literární potěšení. Informační centrum se slibně rozvíjí.
Poskytneme Vám turistické informace o městě a významných památkách ve východních Čechách, nabídneme Vám ubytování a doporučíme stravování. Vyhledáme autobusové a vlakové spoje, také u nás naleznete přehled kulturních, společenských a sportovních akcí. Nejen pro tuzemské turisty jsou určené upomínkové předměty, pohlednice, mapy, publikace a další propagační materiály nabízející atraktivní možnosti využití volného času poznáváním blízkého okolí i nových míst.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2004
Vyzýváme občany, aby v období vegetačního klidu tj. od 1.11.2004 do 31.3.2005 odstranili zeleň zasahující do komunikace (chodníku). Přesahující větve ohrožují chodce tím, že musí vstoupit do vozovky a hrozí nebezpečí úrazu. Tuto výzvu respektujte z důvodu bezpečnosti chodců.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Odpadkové koše, které mají na bocích sáčky na psí exkrementy byly zabudovány v těchto místech:
- sídliště B. Němcové - vedle kontejneru
- sídliště Tyršova - v blízkosti telefonní budky
parčík u zdravotního střediska
- Škrovádské nábřeží - za plovárnou
- parčík u ZŠ - v blízkosti vývěsních skříněk Junáka
-

Koše budou pracovníky údržby města pravidelně vyprazdňovány zároveň s doplněním sáčku. Žádáme všechny občany, aby odpadkové koše využíval pouze k určenému účelu. Pokud se jejich instalace osvědčí uvažuje se v příštím roce s nákupem dalších košů.
Hana Hanušová, HSO
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Výroba 1 tuny papíru ze sběrového papíru může ušetřit až dva vzrostlé stromy. Třídění ukládá zákon o odpadech a nakonec poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu vytřídíme, o to více bychom mohli ušetřit na poplatku za odpad. Navíc má město Slatiňany v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více peněz dostaneme zpátky. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2004
Dne 28. 10. 2004 vzpomeneme výročí Dne vzniku samostatného československého státu. U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny věnce k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětem 1. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.
Správa majetku města
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Pouhých 8 závodníků tvořilo naše družstvo na posledním kole KP navíc dva se v průběhu závodu zranili. Pavel nedoběhl dvoustovku a Jiroušek sice absolvoval dálku, ale do dalších disciplín už nenastoupil. V obou případech byl na vině natažený stehenní sval. Zbylá šestice pak zcela logicky nemohla myslet příliš vysoko a tak jsme nakonec byli rádi za páté místo. Tato příčka nám patří i v celkovém pořadí. Vzhledem k naší miniaturní základně je to úspěch. Kromě toho je to posun oproti loňsku, kdy jsme byli rovněž pátí, ale z pěti.
Celý článek ...
Autor: TJ SPARTAK, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.říjen 2004
Sbor dobrovolných hasičů ze Slatiňan pořádá v sobotu 16.10.2004 sběr železného šrotu a starého papíru. Tato akce bude probíhat od 8 hodin. Tímto žádáme občany a podnikatelské subjekty z města Slatiňan a přilehlého okolí, kteří chtějí pomoci hasičům, aby uvedený sběr připravili před svůj dům na chodník, nebo členové SDH po dohodě s majitelem tento šrot pomohou odstranit z Vašeho pozemku.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
S počátkem nového školního roku jsme přivítali v učitelském sboru dvě nové tváře - p.uč. Helenu Bouškovou a p. uč. Jana Bartoše.
Od letošního roku zavádí škola systém kurzů osobnostně - sociální výchovy. Tyto kurzy mají zpravidla podobu dvoudenního soustředění, jehož cílem je rozvíjet požadované kompetence u žáků v oblasti sociálních vztahů, komunikačních dovedností a hodnot. V každém ročníku bude mít kurz OSV jiné tématické zaměření.
Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2004
Dne 4. října 2004 se dožívá významného životního jubilea 100 let pan Ladislav Půhoný ze Škrovádu. K tomuto úctyhodnému výročí přeje město Slatiňany mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Město Slatiňany srdečně zve všechny občany na cestopisnou přednášku p. Milana Pilného s názvem Pouť do země zaslíbené, spojenou s promítáním diapozitivů, která se koná ve čtvrtek 21. října 2004 v 18.30 hod. ve Společenském domě (bývalá školní jídelna). Tentokrát se podíváme do Turecka, Sýrie, Jordánska a Izraele, kde se setkává křesťanství, židovství i antika a budeme poznávat jejich města, lidi i přírodu. Přednáška je vhodná i pro děti. Vstupné dobrovolné.
Další cestopisné přednášky chystáme na listopad a prosinec a budeme Vás o nich včas informovat prostřednictvím plakátů, hlášení místního rozhlasu i Ozvěn Slatiňan.
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Dne 9. října 2004 oslaví v obřadní síni města Slatiňany výročí zlaté svatby manželé Marie a Josef Zdražilovi, Slatiňany, Klášterní 655. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Město Slatiňany ve spolupráci se Správou CHKO Železné hory Vás srdečně zve na „Výstavu hub“. Výstava se koná v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2004 od 9.00 hodin do 16.00 hodin ve Společenském domě Slatiňany (bývalá školní jídelna).
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Město Slatiňany Vás srdečně zve na hudebně-zábavný pořad operetních a populárních melodií
a kolonád písní „Melodie lázeňských kolonád“. Zazní hudba F. Lehára, J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala a dalších. Hudební pořad se koná v sobotu 16. října 2004 od 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech. Vstupné zdarma.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Rezervace tel. 777611300
Pondělí 4.10.2004
„PODZIM - ZIMA“
ZMĚNA!!! Od 18.00 hodin
Setkání s bylinářem Pavlem Váňou na téma jaro, podzim, zima.
Po skončení přednášky možnost zakoupení bylinných produktů.
Přednáší: bylinář - Pavel Váňa
Zájemci rezervujte si místa v kavárně.
Děkujeme
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Laskavé večery v kavárně mají na kahánku. Ač vždy návštěvníci odcházejí spokojeni a mnozí mi i na ulici děkují, že je pořádám a tvrdí jak se těší na další, skutečnost je taková, že na poslední dva byla návštěva tak slabá, že vážně uvažuji o jejich ukončení. Na 17. LV bylo jen 12 posluchačů, z toho dva z Hlinska, dva z Chotěboře a jeden z Jihlavy, dva pak přišli náhodou jen tak na kávu. Pouhých pět lidí ze Slatiňan tedy do kavárny přišlo kvůli Laskavému večeru. Je mi to líto zvláště kvůli účinkujícím, kteří mnohdy přijedou z velké dálky.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2004
V loňském roce dětská organizace ROBI Slatiňany z vlastní iniciativy provedla mapování černých skládek na katastrálním území města Slatiňany, při tomto mapování jsme objevili čtyři rozsáhlé skládky. Po schválení likvidace městským úřadem jsme se pustili 12. a 13.září 2004 do odklizení skládky u cyklostezky Slatiňany - Chrudim za železničním mostem. Vynosili jsme 1020 kg směsného odpadu. Firma Stavební huť Slatiňany zdarma poskytla vůz a odvezla tento odpad na místo určené městem. Skládka tu nedělala dobré jméno městu. Cyklisté a turisté přicházející do Slatiňan byly nuceni zhlédnout hromadu odpadu kterou zakládají nezodpovědní spoluobčané. Můžeme jen doufat že na tomto místě nevznikne další skládka. Do konce roku by jsme rádi odstranili ještě alespoň jednu skládku.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2004
ve slatiňanské kavárně se uskuteční ve čtvrtek 14. října od 19 hodin.
Vystoupí v něm Pavel Lutner, výborný písničkář, který Vám bude zpívat a hrát na kytaru své vlastní písně.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Zdeněk Jirásek
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.říjen 2004
Touto cestou děkujeme městu Slatiňany za krásnou oslavu naší zlaté svatby a všem kteří připravili krásné chvíle opravdu ze srdce díky.
Manželé Matusovi

Děkujeme městu Slatiňany za milou a důstojnou oslavu, kterou jsme si s celou rodinou v krásném prostředí obřadní síně připomněli výročí naší zlaté svatby.
Velice nás dojalo upřímné blahopřání a krásné vystoupení paní Markové a pana Šotty.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a také jim přejeme mnoho zdraví a dobré pohody v životě.
Manželé Hanušovi

Poděkování

Klub PAPRSEK děkuje touto cestou panu Malinovskému, majiteli mlýna Skály, za krásné odpoledne, které zprostředkoval členům klubu a zejména dětem. Ochotně a nezištně nás provedl celým mlýnem a poté nám umožnil na svém pozemku příjemné posezení u ohýnku a opékání buřtů. S takovým přístupem a ochotou se člověk nesetkává příliš často.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.říjen 2004
V průběhu letních prázdnin pořádalo středisko Junáka Slatiňany čtyři letní tábory - tři dětské a jeden pro dospělé.
Skauti a vlčata z 3. oddílu tábořili v údolí Doubravky, skauti a vlčata z oddílu Dúnadan na Račím potoce v Toulavcových maštalích a děvčata u Kostelce u Heřmanova Městce. Dětské tábory byly čtrnáctidenní až šestnáctidenní. Dospělí - oldskauti - strávili týden na Březinách.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2004
Po skončení II. světové války okolí Slatiňan představovalo potenciální hrozbu pro obyvatele, neboť se tu nacházela válečná munice po Němcích. Ty byla odhazována podél cest ustupující demoralizovanou hitlerovskou armádou už jako nepotřebná přítěž.
Občané sami upozorňovali příslušné orgány na výskyt munice, která byla pak odstraněna a společně se střelivem ve vagonech na nádraží odvážena do kamenolomu na Podhůře k likvidaci.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.říjen 2004
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.