Archiv

Úvodní stránka
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o provedené kontrole vyřazeného majetku
b)
zprávu o dokončených a rozpracovaných akcích za 1. čtvrtletí 2004
2. Schvaluje
:
a)
výměnu bytu 1 + 1 s lodžií č. 10, v domě čp. 822, a byt č. 3 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech pro paní Zdeňku Švehlovou a opačně pro slečnu Petru Medunovou
b)
přidělení bytu č. 2 v DPS paní Agrese Kuprákové od 13.4.2004
c)
zadání zakázky malého rozsahu - stavby „Zhotovení chodníků, odvodnění ploch a vodovodní přípojky v lokalitě Staré náměstí ve Slatiňanech“ společnosti s r.o. SILAK, Chrudim, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo. Cena díla dle smlouvy o dílo bude 252 485 Kč vč. Rezervy 10% na nepředvídatelné práce. Práce budou provedeny v dubnu 2004
d)
zadání zakázky malého rozsahu - stavby „Zhotovení parkovacích ploch a úprava povrchu stávající místní komunikace v lokalitě Staré náměstí ve Slatiňanech“ společnosti REAL speciální silniční práce, Slatiňany, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo. Cena díla dle smlouvy o dílo bude 488 860 Kč. Práce budou provedeny v dubnu 2004
e)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 387 o výměře 1 m2 v kat. území Slatiňany s firmou Pegas International, a.s. Konice
f)
přidělení bytu 1 + 2 s lodžií č. 6 v domě čp. 834, v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech manželům Pavlovi a Janě Dračínským, Slatiňany
g)
přidělení bezbariérového bytu 1 + 1 v domě čp. 834, v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech panu Pavlu Právnickému, Slatiňany, ÚSP, na dobu určitou
h)
prvního náhradníka pro přidělení bytu v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech v případě, že některý z uspokojených žadatelů odmítne převzít byt do užívání, manželé Josefa a Lucii Fickových, Slatiňany
i)
odměnu pro ředitele Základní školy Slatiňany za výsledek Inspekční zprávy Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.květen 2004
Sestavování seznamu voličů -informace
Pouze pro účely voleb do Evropského parlamentu je sestavován samostatný seznam voličů - tzv. „Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu“. Tento specifický seznam je sestavován z údajů obsažených v běžném stálém seznamu voličů + osoby, kterým bude alespoň ve druhý den voleb 18 let, a dále z údajů o občanech cizího členského státu EU, kteří mají na území ČR povolení k pobytu a nejpozději do 2. května 2004 požádají o zápis do tohoto seznamu voličů. Seznam voličů pro účely voleb do Evropského parlamentu bude uzavřen 2. května 2004. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
1. Bere na vědomí:
a) inspekční zprávu a protokol z orientační inspekce vykonané v ZŠ Slatiňany
b)
zprávu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2003 a Přehled o místních a správních poplatcích v roce 2003
c)
sdělení velitele SDH Slatiňany Františka Rulíka ml. kde uvádí, že zásahové vozidlo je v nevyhovujícím stavu a jediné řešení je nákup nové cisternové stříkačky
2. Schvaluje:
a)
uzavření smlouvy o pronájmu st. parc. č. 1108 o výměře 16 m2, části pozemkové parc. č. 706/10 o výměře 110 m2 a části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře 140 m2 v kat. území Slatiňany s panem Letáčkem Karlem, Slatiňany
b)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 74/4 o výměře cca 80 m2 v kat. území Slatiňany s manželi Glaserovými, Slatiňany
c)
zřízení věcného břemene na část pozemkové parc. č. 389/1 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu města Slatiňany, T.G.Masaryka 36, Slatiňany zřídit a provozovat na této nemovitosti kanalizační řád. Náhrada je za zřízení věcného břemene stanovena dohodou ve výši 1 050,-Kč
d)
uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parc. č. 389/1 o výměře 90 m2 v kat. území Škrovád s Povodím Labe, s.p., Hradec Králové Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.květen 2004
Dnem 1.5.2004 přechází v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů agenda týkající se SHR na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. To znamená, že od tohoto data ji bude zajišťovat Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Chrudim.
Osoba provozující ke dni nabytí účinnosti z. č. 85/2004 Sb. zemědělskou výrobu podle z. č. 105/90 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění z.č. 219/91 Sb a z. č. 455/91 Sb., se považuje za zemědělského podnikatele podle tohoto zákona, pokud se ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaeviduje na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Podle § 2 f), zákona č. 252/97 Sb. ve znění zákona č. 219/91 Sb. a zákona č. 455/91Sb., platí 5 let ode dne nabytí účinnosti z.č. 85/2004 Sb.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
Dne 15. května 2004 se na dvoře MěÚ Slatiňany v době od 9.00 do 11.00 hodin uskuteční očkování psů proti vzteklině.
Tentýž den od 11.30 ve Škrovádě před hostincem a od 12.00 v Kunčí u čekárny.
Náhradní termín je stanoven na pátek 21.5.2044 od 17.00 do 18.00 hodin na dvoře MěÚ Slatiňany.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
Finanční úřad v Chrudimi oznamuje občanům, že složenky.k úhradě daně z nemovitosti si mohou vyzvednout v úřední dny na MěÚ Slatiňany v přízemí u paní Hanušové.
Pro občany místních částí Kunčí a Trpišov budou složenky vydávány 5.května 2004 od 15 do 17 hodin v budově úřadovny v Kunčí a úřadovny v Trpišově.
Daň je splatná 31. května 2004.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
Město Slatiňany pořádá pro důchodce dne 18. května 2004 výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, vstupné 25,-Kč. Dopravu účastníkům výletu hradí Město Slatiňany. Při zpáteční cestě se mohou výletníci občerstvit v restauraci Monaco. Odjezd autobusu je v 7.30 hodin od parkoviště MěÚ Slatiňany,. Přihlášky přijímá paní Alena Pavlišová na MěÚ Slatiňany, tel. 469681102.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
Město Slatiňany ve spolupráci se Základní uměleckou školou ve Slatiňanech připravilo u příležitosti Dne matek hudební pořad v DPS Slatiňany, dne 7. května 2004 od 15.00 hodin. Účinkovat budou žáci Základní umělecké školy Slatiňany. Město Slatiňany přeje touto cestou všem maminkám a babičkám mnoho spokojenosti a pohody.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 27. března 2004 paní místostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci:
Čomor Roman, Slatiňany
Dračínská Kateřina, Slatiňany
Malinová Pavla, Slatiňany
Marvan Radek, Slatiňany
Marvanová Marie, Slatiňany
Teplá Kateřina, Slatiňany, Škrovád
Zitková Tereza, Slatiňany
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ pod vedením pana učitele Jiřího Formana.
Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.květen 2004

Jubilanti na měsíc květen
Ludmila Kučerová, Slatiňany
Pavla Letáčková, Slatiňany
Zdeněk Obolecký, Slatiňany
Hubert Vítek, Slatiňany
Ida Wellendorfová, Slatiňany
Jiřina Brůžková, Škrovád
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let přeje MVDr. Ivan Jeník a zaměstnanci MěÚ Slatiňany.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.květen 2004
Klub rodičů a přátel ZŠ Slatiňany Vás zve na členskou schůzi, která se koná ve čtvrtek 6. května 2004 v 17 hodin v ZŠ Slatiňany.
Za klub Zuzana Kubínová, předsedkyně.
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2004
Týden tance v sokolovně
Ve dnech 14.4. - 16.4. se ve Slatiňanské sokolovně uskutečnila série šesti vystoupení tanečního oboru naší školy. Ve středu 14.4.2004 to byla dvě vystoupení pro veřejnost - v 16.00 a 18.00 hodin, čtvrteční a páteční dopoledne bylo pro školy, školky a ÚSP Slatiňany. Během těchto třech dnů zhlédlo práci našeho tanečního oboru asi 1 200 diváků!
Program vystoupení se skládal z devíti choreografií a mohlo se tak představit všech 90 dětí, které taneční obor ve Slatiňanech navštěvují. Všechny vystoupení měla moc pěknou atmosféru a účinkující ze sebe před naplněnou sokolovnou vydali maximum. Za to jim patří dík a určitě to pro většinu z nich bude silný motivační stimul v jejich další práci.
Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2004
Ve čtvrtek 22. dubna se ve Společenském domě města Slatiňany uskutečnila další, již sedmá cestopisná přednáška spojená s promítáním, tentokrát pod názvem Evropské hory aneb od Ben Nevisu po Mt. Blanc, při které diváci prošli s panem Milanem Pilným nejzajímavější evropská pohoří a na závěr vystoupili i na nejvyšší horu Evropy - Mt. Blanc.
Další cestopisná přednáška bude uspořádána na přelomu září a října. O přesném termínu budeme naše občany včas informovat.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
Ve středu 5. května v 18.30 se ve slatiňanské kavárničce uskuteční
13. laskavý večer
poezii Karla Hynka Máchy přednese Alfréd Strejček

Zájemcům se doporučuje rezervovat si místa, popř. přijít dříve.
Zdeněk Jirásek
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
ZO ČSCH Slatiňany pořádá ve svém areálu (za žel. přejezdem směr Orel)
22.5. - 23.5.2004
místní výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů.
Výstava je otevřena: v sobotu 22.5.2004 od 9 do 17 hodin
V neděli 23.5.2004 od 7 do 16 hodin
Bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno.
V sobotu 22.5.2004 se uskuteční prodej zeleninové sadby, balkónových a okrasných květin, okrasných keřů a různých zahradnických doplňků. Dále bude probíhat prodej užitkové keramiky a knih.
Srdečně zvou pořadatelé!
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
Ve dnech 16. a 23. března 2004 byly v sokolovně přijímány přihlášky do letošních tanečních kurzů, které budou zahájeny v pátek 3. září. Přestože je již přihlášen dostatečný počet účastníků, mohou se další zájemci stále hlásit u pí Hanušové na tel. 608 970 115. Dívky se mohou hlásit jednotlivě, podmínkou přihlášení chlapce je, že se přihlásí i s dívkou.
TJ Sokol
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2004
MO ČRS Slatiňany již po několik let úspěšně prostřednictvím svého závodního týmu v disciplíně lovu ryb na udici - přívlači, reprezentuje nejenom vlastní slatiňanské rybáře, ale v podstatě také i naše město v povědomí širší veřejnosti. A to nejenom na úrovni kraje či České republiky, ale jako tomu bylo v minulém roce i ve světě.
Do letošního roku odbočku reprezentoval pouze jeden tým, a to v 1. soutěžní lize, který se v roce 2003 účastnil mimo různých závodů celkem tří kol této ligy a dále pak mistrovství České republiky. V celkovém hodnocení loňského roku si pak tým jako celek vybojoval na tomto mistrovství pěkné 4. místo, přičemž člen tohoto týmu Michal Tichý ze Škrovádu se umístil na1. místě s titulem „nejlepší závodník roku 2003“ a na pomyslném trůně pak vystřídal předloňského vítěze Tomáše Tichého, taktéž z rodiny Tichých. Ten letos skončil v republikovém žebříčku na 12. místě. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.květen 2004
Z pískovcového bloku vytvořena skulptura Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražské arcidiecéze, jehož poškozená figura byla v roce 1994 odborně restaurována Jaroslavem Brožem z Chrudimi, se dočkala opět důstojného vyzdvižení na vysvěcení (18.9.1994) na části pozemku farní zahrady před kostelem sv. Martina.
Původně se však světec nacházel na levém břehu Chrudimky, v místě dnešního památníku obětem II. světové války. Socha se tyčila na zvýšeném náspu pod klenbou vzrostlých kaštanů a celý prostor byl ohraničen dřevěným plotem. Od branky k ní vedly kamenné schody a návrší bylo kolem terasovitě upraveno a osazováno květinami zásluhou Okrašlovacího spolku. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.květen 2004
bude letos v neděli 2. května 2004 ve Slatiňanech.
Program slavnosti:
9.45 hod. - mše svatá ve farním kostele svatého Martina.
Po mši svaté průvod na hřbitov s modlitbou u hrobu sestry Elišky.
Účast na slavnosti přislíbil pan arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové..
Pověsti svátosti z minulého období totality se těší S.M.Eliška Pretchnerová z Kongregace Školských sester svatého Františka. Narodila se 26. září 1911 v Nových Zámcích u Městce Králové. Vystudovala učitelský ústav sester OSF v Chrudimi a později studovala fyziku a matematiku na Karlově univerzitě. V padesátých letech minulého století při nuceném soustřeďování sester spolu s jinými sestrami pracovala v nemocnici v Podbořanech, potom v sociálních ústavech ve Slatiňanech a Budeničkách u Slaného.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
Děkujeme touto cestou MěÚ Slatiňany - jmenovitě ing. Dagmar Fryšové, Aleně Pavlišové, Martě Kolouchové, Danuši Markové a Petru Šottovi za velmi působivé a podmanivé uspořádání naší zlaté svatby. K příjemné atmosféře nemalou měrou přispělo i překrásné prostředí v interiéru obřadní síně, která je chloubou našeho města. Děkujeme Vám všem za to, že občanským záležitostem věnujete takovou pozornost.
Jaroslava a Stanislav Beranovi Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.květen 2004
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.