Archiv

Úvodní stránka
Rada města
1. Bere na vědomí:

a) výsledek hospodaření města Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
b)
výsledek hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí roku 2004
c)
výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
d)
výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
e)
výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
f)
výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
g)
předložení materiálů pro mimořádné zasedání ZM č. 11/2004 minimálně týden před zasedáním ZM s tím, že rada města tyto materiály projedná na své schůzi dne 19.5.2004
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.červen 2004
Rada města
1. Bere na vědomí:
a)
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města
b)
realizované práce na úseku dopravy a silničního hospodaření města Slatiňany v letech 2002 a 2003
c)
zadání veřejných zakázek malého rozsahu
a)
Instalace termostatických ventilů s uzavírací termostatickou hlavicí v objektech ve vlastnictví města: - budově Základní školy za cenu 105 333,-Kč vč. DPH za předpokladu provedení prací do konce 04/2004
- v bytovém domě čp. 692 Čechova ul. Slatiňany za cenu 24 785,-Kč vč.DPH
b)
dostavba cyklopěší stezky (chodníku) mezi stávajícím ukončením na hranici pozemku Panského statku čp. 12) a ulici T.G.Masaryka za cenu 121 556,-Kč vč. DPH Zakázka bude zadána fy SILAK Chrudim spol. s.r.o.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.červen 2004
Je třeba upozornit, že volič (ať již jde o občana České republiky nebo cizince s povolením k pobytu), který se přestěhoval po 2. květnu 2004, tzn. , že u něj došlo ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému sestavil obecní úřad seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, neboť tento obecní úřad nemůže voliče z důvodu přestěhování po uplynutí 40. dne přede dnem voleb ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak nemůže do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dopsat. Z uvedeného tedy vyplývá, že volič, který se přestěhoval po 2. květnu 2004, může volit ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, pokud nepožádal 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu o voličský průkaz. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.červen 2004
V sobotu 19. června 2004 v 10 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 9 nových občánků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.červen 2004
Dne 5.5.2004 byl u hlavní brány hřbitova instalován automat na svíčky. Každý druh nabízený zákazníkovi je popsán a vyobrazen. Jako jedno balení či kus se může odebrat i krabička s pěti svíčkami v kalíšcích se zápalkami.
Jednotlivý odběr zvoleného zboží lze uskutečnit po vhození mince v hodnotě 20,-Kč. Jiné mince nebo cizí předměty automat zablokují a učiní jej nefunkčním. V případě poruchy nebo reklamace je možno závadu nahlásit na záznamník tel. 582396129 (nonstop) nebo přímo p. Lískovi na tel 604201520 a 582396109 (zodpovědná osoba).
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.červen 2004
V současné době probíhá stavba 1.etapy kanalizace ve Škrovádu. 1.etapa zahrnuje pravobřežní část obce. Stavba kanalizace Škrovád, 1. až 3. etapa, nutná pro zachování a zlepšení životního prostředí ve městě, mohla být zahájena po přidělení dotace a úvěru Státním fondem životního prostředí.
Se stavbou kanalizace ve Škrovádské ulici bude souviset stavba nového vodovodu v této ulici. Investorem této stavby je VaK a.s. Chrudim. Stavba již byla zahájena. Po dokončení první stoky výše uvedené kanalizace bude kanalizace po částech zprovozňována. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.červen 2004
Město Slatiňany připravuje pro vycházející žáky ZŠ Slatiňany slavnostní ukončení školní docházky v obřadní síni MěÚ Slatiňany dne 30. června 2003. Součástí oslavy je malý kulturní program spojený s předáním vysvědčení a pamětních listů.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.červen 2004
Zápis dětí do ZUŠ Slatiňany pro příští školní rok bude probíhat od 7. do 18.6.2004, od pondělí do pátku vždy od 13 hodin.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.červen 2004
Pozvánka na fotbalový turnaj starších žáků
Fotbalový oddíl TJ Spartak Slatiňany pořádá v sobotu 19. června od 8.00 hodin na obou travnatých hřištích stadionu Spartaku Slatiňany turnaj starších žáků v kopané O pohár VZP, konaný současně jako Memoriál Libora Musílka. Turnaje se zúčastní celkem 8 družstev této věkové kategorie. Kvalitu klání předurčují družstva, která se turnaje zúčastní - všechna jsou účastníky krajských soutěží - krajského přeboru a 1. A třídy.
Na turnaj zve všechny příznivce kopané fotbalový oddíl TJ Spartak - pojďte povzbudit naše hráče. Občerstvení na stadionu zajištěno.
Ing. Jaromír Hanuš, jednatel fotbalového oddílu TJ Spartak Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 7.červen 2004
si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na besedu Náhradní rodinná péče (adopce, pěstounská péče)
Již jste přemýšleli o tom, jaké by to asi bylo přijmout ve Vaší rodině cizí dítě? Proč se i rodiny s vlastními dětmi rozhodnou přivítat nového člena rodiny? Co je k tomu vede? Kolik dětí v dětských domovech sní o tom, že budou mít mámu a tátu? Jaký je vlastně rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí? Co se vyžaduje po žadatelích o zprostředkování adopce nebo pěstounské péče? A kdo vlastně adopci nebo pěstounskou péči zprostředkovává? Co by jste měli vědět, než uděláte jakékoliv rozhodnutí? Přemýšlíte o těchto otázkách a nevíte kde získat nezávazně více informací?
Odpovědi na Vaše otázky Vám rády zodpoví sociální pracovnice Městského úřadu Chrudim a PhDr. Ladislava Lažová (psycholog). Vyslechnete si též osobní vyprávění příběhu jedné rodiny se třemi adoptovanými dětmi. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.červen 2004
Upozornění
Škola byla upozorněna na nevhodné chování některých žáků v době Čarodějnic. V několika případech jsme zjistili oprávněnost těchto připomínek a informovali rodiče těchto žáků. Dále byla celá problematika probrána v jednotlivých třídách. Nicméně je třeba zdůraznit, že v době mimo školní vyučování zodpovídají za jednání svých dětí rodiče.
Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.červen 2004
V měsíci dubnu se konal dvoudenní školní projekt pro žáky 5.-9. tříd, který měl podobu jednoho exkurzního dne a zpracovávání výstupů z exkurzí. O nabídce jednotlivých akcí jsme psali v dubnovém čísle ozvěn. Tentokrát bychom Vám rádi představili jeden výstup z exkurze do Osvětimi: Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.červen 2004
Občané slaniňanští, jste srdečně zváni na červnové laskavé večery v kavárničce.
14. Laskavý večer: Ve středu 9.6.2004 v 19 hodin vystoupí známý písničkář a básník
Jaroslav Hutka
Váš příspěvek na tento večer bude 100 korun.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.červen 2004
Ústav sociální péče ve Slatiňanech zve všechny obyvatele města na Den otevřených dveří s kulturním programem, který bude probíhat dne 19.6.2004 od 13 hodin v areálu ústavu. V hudebním programu vystoupí Big Band F.A.Macha Chrudim, country skupina Wječná žízeň, taneční orchestr ZUŠ Chrast, Small Band Jimmyho hrubce Praha a rocková skupina Vega Skalice. Další program pro návštěvníky připraví národopisný soubor Vysočan Hlinsko, taneční soubor ZUŠ Chrudim, mažoretky, taneční a pěvecký kroužek ÚSP Slatiňany.
V průběhu si mohou návštěvníci prohlédnout všechny objekty ústavu, včetně nově zrekonstruované budovy v areálu Slunečního domu. Zajištěno je i chutné občerstvení, prodej výrobků keramické dílny ÚSP a výroba ručního papíru.
Za ÚSP: Mgr. Eva Pilařová
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.červen 2004
Na starší fotografii okolí škrovádské návsi vidíme původně dřevěný most přes řeku a v pozadí trafostanici, dnes již odstraněnou, která byla postavena za účelem elektrifikace obce po II. světové válce (1946).
Zmíněný most si zaslouží malou pozornost, neboť jeho realizací před koncem 19. století se zlepšilo dopravní spojení mezi oběma břehy řeky, dělící obce i lomy na pískovec. Jednalo se hlavně o převoz kamene koňskými povozy, přes vodní tok v době zvýšené poptávky po výrobcích zdejších kameníků.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 7.červen 2004
Dne 14.5.2004 probíhalo v areálu Slunečního domu (ústavní objekt v ul. Vítězství 115) slavnostní otevření druhého zrekonstruovaného objektu, původně chlévů a koníren. Protože na kompletní rekonstrukci v hodnotě téměř 11 miliónů korun přispělo kromě několika institucí českého státu a Pardubického kraje rovněž mnoho tuzemských , ale i zahraničních sponzorů, pozval je ústav na již zmíněné slavnostní otevření domu. Ceremoniálu se kromě 13 zástupců zahraničních sponzorů (všichni byli z Nizozemska) zúčastnili rovněž zástupci MěÚ Slatiňany v čele se starostou města, dále předseda Senátu ČR Petr Pithart, zástupce velvyslankyně Nizozemského království v ČR pan Roggenkamp a řada dalších hostí. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 7.červen 2004
V lednu se v rámci projektu „Sníh a voda“ konalo lyžařské soustředění skautů a skautek v Jánských Lázních. Březnová výprava zavedla skauty již tradičně do bludiště Teplického skalního města. V dubnu jsme pomáhali s úklidem našeho města. Jednotlivé skupiny sbíraly odpadky v okolí řeky, v Třešňovce a okolo Kočičáku. Svátek sv. Jiří jsme oslavili vystoupením jednotlivých družin a následnou noční výpravou s ohněm v Šiškovicích. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 7.červen 2004
Poutní slavnost
V neděli dne 26. června 2004 oslavíme pouť mší svatou, která se koná v 9.45 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Slatiňanech.
Koncert

Městský úřad ve Slatiňanech Vás srdečně zve na koncert chrudimského pěveckého sboru Slavoj. Tradiční koncert se koná v neděli dne 26. června od 16.00 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Slatiňanech.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 7.červen 2004
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.