Archiv

Úvodní stránka

1. Doporučuje zastupitelstvu města:
a) schválit změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 50 701 200,-Kč
b)
projednat záměr pozemkové parc. č. 204/1 o výměře 6709 m2, pozemkové parc. č. 204/4 o výměře 33 m2 a st. parc. č. 1308 o výměře 6 m2 v kat. území Slatiňany
2. Bere na vědomí:
a)
zprávu o plnění usnesení Rady města Slatiňany
b)
zařazení lesních pozemků parc. č. 604/7 v kat. území Slatiňany a parc. č. 215 v kat. území Škrovád včetně souvisejících porostů z kategorie lesů hospodářských do kategorie lesů zvláštního určení - lesy příměstské a lesy se zvýšenou rekreační funkcí
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2004
Zastupitelstvo města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení ZM
b)
rozpočtové opatření č. 2 schválené usnesením RM ze dne 21.4.2004 a rozpočtové opatření č. 3. schválené usnesením RM ze dne 19.5.2004
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2004
1. Bere na vědomí:
a)
návrh na zahájení šetření Dodatku č. 1 ke smlouvě na II. etapu výstavby bytů na Starém náměstí ve Slatiňanech
b)
obdržené právní rozbory k uvedené problematice předložené Zastupitelstvu města Slatiňany od advokátní kanceláře Heleny Tomiškové, ze dne 26.5.2004 a advokátní kanceláře Věry Dubcové ze dne 26.5.2004 k projednávané problematice
2. Schvaluje:
a)
Program 12. zasedání ZM
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2004
Rada města
1. Doporučuje zastupitelstvu města:
a)
schválit program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. Bere na vědomí:
a)
zapojení města Slatiňany do projektu Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje pod názvem „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2004
Rada města
1. Doporučuje zastupitelstvu města
a)
schválit program 13. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
2. Bere na vědomí:
a)
informaci o výkonu finanční a veřejnoprávní kontroly na Městském úřadě ve Slatiňanech
b)
zadání stavební zakázky: Stavební úprava chodníku v lokalitě Staré náměstí mezi lávkou u Modely a stávajícím chodníkem u 30 b.j. blok B firmě SILAK Chrudim s.r.o. za cenu 73 957Kč včetně DPH Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2004
V našem městě a jeho místních částech se stále více objevují odstavená silniční vozidla na veřejném prostranství, která nejsou trvale technicky nezpůsobilá provozu a nejsou opatřena státní poznávací značkou nebo která jsou zjevně technicky nezpůsobilá k provozu. Tyto vraky nepřispívají k pěknému vzhledu města.
Z tohoto důvodu vyzýváme vlastníky odstavených silničních vozidel, která jsou na veřejném prostranství, aby do 30 dnů od zveřejnění této výzvy vraky odstranili. Jednou možností odstranění vraku je u agentury D-K spol. s r.o. se sídlem v Chrudimi, která likvidaci zajišťuje (bližší informace na MěÚ ve Slatiňanech dveře č.5).
Upozorňujeme, že pokud tak nebude učiněno může vlastník místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů bez souhlasu vlastníka vozidla nechat vrak zlikvidovat na jeho náklady.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červenec 2004
Upozorňujeme na omezení provozu na silnici I/37 v úseku Chrudim - Slatiňany. Důvodem je celková sanace poruch a oprav živičného povrchu této silnice. Oprava povrchu proběhne v období mezi 14.6. 2004 do 11.7.2004. ve dnech 14.6.2004 do 30.6.2004 bude ponechán obousměrný provoz s omezením. V období od 1.7.2004 do 11.7.2004 bude vyznačena částečná uzavírka této silnice I/37, a to provoz ze směru od Chrudimi bude za železničním přejezdem v Chrudimi veden na silnici II/340 až na křižovatku se silnicí III/34022, po které bude přes Ferdovku vracen zpět na silnici I/37 ve Slatiňanech. Provoz od Slatiňan bude procházet staveništěm.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červenec 2004
Zlatá svatba
Dne 14. srpna oslaví v obřadní síni města Slatiňany výročí zlaté svatby manželé Jaromír a Zdeňka Hanušovi, Slatiňany, 459. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 19. června 2004 paní místostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci:
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2004
Vzhledem k tomu, že většina onemocnění se označuje jako psychosomatická, zaměřujeme se v programu naší MŠ na předcházení psychických zátěží již od nejútlejšího věku. Uplatňujeme různé metody při celkovém rozvoji svobodné osobnosti každého dítěte i předškolním vzdělávání.
/kineze, relaxační cviky, muzikoterapie, barevné cítění, zařazování prvků jógy aj./.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2004
Každý správný kluk, každé správné děvče touží po partě kamarádů, společných zážitcích, objevování, dobrodružství….
Rodiče si přejí, aby jejich děti trávily svůj čas smysluplným způsobem v dobré společnosti.
Neformální přátelská skupina, která pracuje na realizaci společných cílů je klíčová pro rozvoj osobnosti mladého člověka a jeho utváření vztahu ke světu. Skauting je hnutím, které se snaží nabízet smysluplný, pestrý a všestranný program ve kterém naleznete důraz na hodnotovou výchovu, vztah k přírodě, rozvoj zodpovědnosti za sebe i společnost, sportování, cestování, rozvoj různých dovedností.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2004
Chtěli bychom prostřednictvím „Ozvěn Slatiňan“ poděkovat panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a paní Aleně Pavlišové za jejich osobní blahopřání u příležitosti naší zlaté svatby. Dík patří za příjemnou besedu a hezký dárek.
Manželé František a Božena Jeníčkovi

Vážená redakce,
chtěli bychom ve Vašem listu poděkovat MO Českého rybářského svazu a zvláště členům, kteří se věnují práci s rybářským dorostem. Byli jsme příjemně překvapeni, kolik času, péče a peněz bylo věnováno jeho přípravě. Z vlastních zkušeností víme, že není mnoho zájmových kroužků, kde by byl program tak bohatý a barvitě připravený.
Je dobře, že v této organizaci jsou lidé, kteří obětují čas a peníze k tomu, aby vedli nejmladší generaci formou ušlechtilého koníčka k lásce k přírodě.
Ještě jednou děkujeme manželé Remešovi
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.červenec 2004
Na mimořádné schůzce místní organizace Českého rybářského svazu Slatiňany dne 02. 06. 2004 předseda a členové výboru organizace poblahopřáli novopečenému mistru světa v rybolovné technice „přívlač“ Michalu Tichému k dosaženému titulu a za příkladnou reprezentaci spolku i města Slatiňan. Zároveň mu popřáli mnoho dalších úspěchů v tomto sportu.
Za výbor MO ČRS
Hudec
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2004
Slatiňanský volejbalový turnaj ve své dvacetileté historii nikdy nevyhrálo družstvo domácích. Po loňském výborné, 2. místě našich mužů, letošní 21. ročník vyhrál A - tým žen.
V mužské kategorii obhájila loňské vítězství druholigová Litomyšl.
Turnaj se uskutečnil 10. července za účasti 19 týmů.
Sestava vítězného družstva Slatiňan: Bakešová, Esserová, Havlisová, Matoušková, Pártlová, Steklá, Švadlenková.
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.červenec 2004
V měsíci červnu se ve slatiňanské kavárničce uskutečnily dva Laskavé večery. Ve 14. LV vystoupil známý písničkář Jaroslav Hutka. Hrál, zpíval a vyprávěl více než dvě hodiny. První část večera věnoval starým moravským baladám a druhou pak své vlastní tvorbě. Jaroslav Hutka se ukázal jako velice pohodový, příjemný a zábavný společník. Lidé v kavárně s ním zpívali a všichni se dobře bavili.
V 15. LV 30.6. potom zazněly krásné české a francouzské šansony v podání absolventek konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze Lucie Soljakové (zpěv) , Petry Ochové (zpěv) a Markéty Čechové (klávesy). Kavárna byla opět zaplněna do posledního místečka a mladé umělkyně měly obrovský úspěch.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2004
Zatímco v I. kole KP byli naši muži celkem podle očekávání poslední ( s tak úzkým kádrem se ani jiné místo čekat nemohlo), ve II. kole 27.6. na domácí dráze se družstvo neuvěřitelně vzepjaloa poskočilo o dvě příčky. A to ještě bylo téměř na dosah třetí místo. Sešlo se 14 závodníků a všichni vytvořili skvělou partu. Platilo skutečně ono mušketýrské heslo „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Fantastickou atmosféru měla především závěrečná štafeta na 4 x 400 m. To byla krásná ukázka bojovnosti a obětavosti. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.červenec 2004
Významný atletický mítink Velká cena Slatiňan se uskuteční v pátek 13.8.2004 od 16.15 hodin. Hlavní disciplínou budou závody mužů i žen na 800 m. Dále uvidíte tyto disciplíny: 200, 400, 10 000m, 100 m překážek žen a 110 m překážek mužů, dálku, trojskok a vrh koulí.
Běh mužů na 10 km je přeborem Pardubického kraje.
Kromě předních závodníků z ČR se očekává také start libyjských reprezentantů.
Na tuto skvělou sportovní podívanou jsou zváni všichni příznivci sportu.
Zdeněk Jirásek
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.červenec 2004
Vzhledem k četným dotazům týkajícím se konání tanečních pro manželské páry a přátelské dvojice sdělujeme následující.
TJ Sokol Slatiňany bude i v letošním roce v případě zájmu tyto taneční pořádat. Předpokládaný termín zahájení je v pátek 8. října 2004. Výuka by probíhala vždy od 21.00 do 23.00 hod.
Závazné přihlášky spolu s úhradou kurzu budou přijímány začátkem září. Případní zájemci se mohou o poskytnutí dalších informací již nyní obracet na paní Hanušovou osobně, nebo na tel. 608 970 115.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červenec 2004
O pohár VZP ČR - Slatiňany 19.6.2004:
Starší žáci TJ Spartak Slatiňany sehráli turnaj na obou travnatých hřištích našeho stadionu za účasti 7 družstev (na poslední chvíli se odhlásil celek AFK SKP Pardubice), a tak se hrálo systémem každý s každým - 1 x 25 minut.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.červenec 2004
K příležitosti zpřístupnění sbírek hipologického muzea v r. 1950, které byly shromážděny v uvolněných prostorách zámku po II. světové válce, byla o rok později před jeho jižní průčelí umístěna socha koně. Pochází z ateliéru významného českého sochaře, Bohumila Kafky, profesora Akademie výtvarných umění v Praze.
Kafka se tímto modelem vrátil do minulosti, protože početní formace těchto koní byly Žižkou využity k přísunu vozových hradeb a za jezdecké koně. V našem konkrétním případě se jedná o slezského norika Albína Thesa, nikoliv kladrubáka, jak se mnozí návštěvníci Slatiňan domnívají.
Socha v parku byla odlita v r. 1935 jako, první exemplář. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2004
Vrchlického návrší vytváří seskupení několika skalisek pod východním zalesněným svahem Hůry. Cestou třešňovým sadem po naučné stezce Kočičí hrádek je návštěvník v horní části upozorněn v textu zastávky č. 7 s názvem město Slatiňany o tom, že je v cíli výstupu, před reliéfem Vrchlického.
Návrší bylo po básníkovi pojmenováno u příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky Jaroslavu Vrchlickému na malém skalním výchozu 2.5.1926.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.červenec 2004
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.