Archiv

Úvodní stránka
Městský úřad Slatiňany upozorňuje občany města na skutečnost, že podle § 27, odst. ( 4 ) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit nebo u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Městský úřad Slatiňany žádá proto znovu a důrazně občany, aby udržovali schůdnost místních komunikacích tak, jak jim to ustanovení zákona o pozemních komunikacích ukládá a vyloučili tak riziko úrazu chodců. V ulicích města je rozmístěn dostatečný počet stanovišť s vhodným posypovým materiálem
Dále Městský úřad žádá vlastníky a provozovatele motorových vozidel, kteří odstavují nebo parkují svoje vozidla na místních komunikacích, aby v zimním období toto omezili na nezbytně nutnou míru tak, aby nebylo ztíženo nebo úplně zamezeno průjezdu vozidel, zajišťujících zimní údržbu (pluhování, posyp) a tím znemožněno nebo omezeno provedení zimní údržby ulic města.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
Rada města
1.Bere na vědomí:
a)ukončení Smlouvy č. 300/2002 o pronájmu pozemku (části pozemkové parcely č. 385/2 o výměře 13 m2 v kat. území Slatiňany) uzavřené dne 3.10.2002 se Stavebním bytovým družstvem, Chrudim ke dni 31.12.2004
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2005
V úterý 14. prosince 2004 byla výrobcem Strojírnou Potůček Slatiňany před Státním zámkem Slatiňany slavnostně předána nová cisternová automobilová stříkačka městu Slatiňany pro Jednotku požární ochrany Slatiňany. Toto vozidlo v hodnotě přes 4 800 000,- Kč bude sloužit jako náhrada za dnes již nevyhovující vozidlo LIAZ a jistě přispěje k plné akceschopnosti našich hasičů. Vozidlo bylo pořízeno díky společnému úsilí a finančním prostředkům města Slatiňany, Pardubického kraje, poskytovateli úvěru České spořitelně a sponzorům z řad fyzických i právnických podnikajících osob. Tohoto předání se osobně zúčastnil hejtman Pardubického kraje, pan Michal Rabas.
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2005
V roce 2004 Město Slatiňany investovalo značné finanční prostředky ( vč. prostředků z rozpočtu pardubického kraje, získané formou grantů ) do pozemních komunikací, konkrétně do stezek a chodníků pro pěší a cyklisty, které byly zařazeny do systému cyklotras v regionu, a dále do komunikací v centru města - prostranství Starého náměstí a jeho okolí. Dle finančních možností byly povrchy těchto chodníků a stezek opatřeny povrchy, především povrchy z betonové dlažby.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
Vzhledem ke složité dopravní situaci ve městě, obzvlášť v hlavní turistické sezóně, přistoupilo Město Slatiňany k novému řešení možností parkování pro vozidla návštěvníků města.
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
V rámci zlepšování služeb našim občanům jsou v Infocentru Slatiňany (v prostorách Městské knihovny) k dispozici základní formuláře k řízení dle stavebního zákona (např. ohlášení staveb, územní řízení, stavební řízení, kolaudace).
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) je pro rok 2005 stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2004 vydanou Zastupitelstvem města Slatiňany dne 16. 12. 2004. Tato vyhláška je účinná od 1. 1. 2005 a stanovuje sazbu poplatku, způsob výběru poplatku, jeho splatnost, osvobození od poplatku a jiné související skutečnosti.
Sazba poplatku je stanovena ve výši 340,- Kč/osobu a rok. K navýšení poplatku o 20,- Kč/rok došlo především z důvodu navýšení nákladů na likvidaci odpadu (zákonné navýšení poplatku na skládce a zvýšení cen pohonných hmot).
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
Na základě Nařízení vlády č. 612/2004 Sb. ze dne 16. listopadu 2004 jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů , vydaných
a)do 31. prosince 1994 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2005, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005
b)do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2006
c)do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007
d)do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2008
Žádost o vydání občanského průkazu jsou k dispozici na Městském úřadě Slatiňany, oddělení vnitřních věcí - matrika, v přízemí, č. dveří 1. K žádosti občan předloží dosavadní občanský průkaz a jednu fotografii (fotografie dle platných předpisů). Dosavadní občanský průkaz bude občanovi ponechán až do předání nového občanského průkazu.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
Připomínáme zájemcům o vydání rybářského lístku, že jejich vydávání zajišťuje městský úřad v Chrudimi. Žádat můžete v budově nové radnice na náměstí, přízemí vpravo.
První rybářský lístek je možné získat pouze předložením osvědčení o získané kvalifikaci (základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů z oblasti rybářství).
Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek na dobu jednoho roku se souhlasem zákonného zástupce.
Druhý a další rybářský lístek může bát vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.
Rybářské lístky je možné zařídit v pondělí a středu 7.30 - 17.00 hodin a v úterý od 7.00 do 15.30 hodin.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
Další beseda o cestování se uskuteční opět ve čtvrtek 6. ledna 2005 v 18.30 hod. ve společenském domě. Tentokrát se z chladného Islandu, který jsme projeli při prosincové besedě, vrátíme do teplejších krajin, a to do Thajska.
Všem návštěvníkům našich pravidelných přednášek děkujeme za přízeň a přejeme úspěšný rok 2005.
Ing. Jiří Hodic, tajemník
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
V podzimním období se na škole uskutečnilo několik sportovních akcí. V sálové kopané chlapci nepostoupili z okrskového kola. Rovněž tak tomu bylo i ve florbale chlapců.
Zatím největšího úspěchu dosáhla děvčata, když ve florbale postoupila ze základní skupiny do okresního finále. Zde jsme se utkali se ZŠ Skuteč Komenského, které jsme vyhráli 4 :1 (Lišková Katka 3, Pelikánová Klára 1). Bylo to těžké utkání na úvod. Svědčí o tom i fakt, že jsme po první třetině prohrávali 0 : 1.
Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.leden 2005
O tom, že je fotbal celoročním sportem, není už dávno sporu. Dokazují to i fotbalisté místního Spartaku. Téměř ihned poté, co skončily podzimní mistrovské soutěže (všechny naše celky od elévů po dospělé se umístily zhruba v polovině tabulek svých soutěží, zahájily všechny kategorie i tréninkovou činnost v hale. Od půlky ledna navíc už týmy dorostu i dospělých začnou hrát zápasy zimního turnaje ne venkovních hřištích, pořádaného Pardubickým krajským fotbalovým svazem. Tato utkání budou probíhat až do zahájení jarní části mistrovské sezóny, které se uskuteční poslední březnový víkend roku 2005.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.leden 2005
Rekvizované zvony z věže kostela sv. Martina v obou světových válkách jsou stinnou stránkou historie města. Válečný průmysl se k tomuto opatření uchýlil z důvodu nedostatku barevných kovů. Bronz, z něhož byly zvony odlity, se dal snadno přetavit na tzv. dělovinu, slitinu s nižším obsahem cínu.
Za I. světové války byly z kostela odebrány tři zvony. V roce 1917 (11. března) byl vzat zvon Hran a hmotnosti 350 kg a Srdce, vážící 81 kg. Zatímco menší zvon byl z věže snesen celý, Hran rozbit palicí na kusy a po úzkém schodišti odnesen dolů.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.leden 2005
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 20. listopadu 2004 paní místostarostkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítáni do života a společenství našeho města tito noví občánci:
Buben Petr, Slatiňany, Škrovád 68
Ficková Lucie, Slatiňany, Staré náměstí 833
Hromádková Monika, Slatiňany, Staré náměstí 835
Jedlička Pavel, Slatiňany, Družstevní 725
Lieberzeitová Johanka Sandra, Slatiňany, SNP 573
Matyska Marek, Slatiňany, Raisova 137
Medunová Martina, Slatiňany, Staré náměstí 832
Moka Mathias, Slatiňany, Staré náměstí 834
Plíšková Martina, Slatiňany, Škrovád 12
Strouhová Natálie, Slatiňany, B. Němcové 616
Na této malé slavnosti účinkovali žáci a žákyně ZUŠ pod vedením paní učitelky Simony Slavíkové. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.leden 2005
ZO ČSCH Slatiňany pořádá dne 15. ledna 2005 tradiční Chovatelský bál
Hudba: MAT - 4 - Skuteč
Začátek ve 20.00 hodin - Sokolovna Slatiňany
Předtančení ZUŠ Slatiňany
Bohatá tombola.
Předprodej místenek v Galanterii u pí. Petrové od 2.1.2005
Srdečně zvou pořadatelé.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
Děkuji všem, kteří se dne 25. listopadu přišli naposledy rozloučit s mým drahým manželem, panem Karlem Brůžkem, za jejich účast v naší bolesti, za hřejivé projevy soustrasti i za krásné květiny. Zároveň děkuji i za všechny písemné soustrasti.
Jiřina Brůžková s rodinou

Omluva

Omlouváme se a děkujeme těm, kteří se zúčastnili rozloučení s p. K. Brůžkem i přes nedopatření v autobusové dopravě, zaviněné dopravcem, který nedodržel předem dohodnuté zastávky. Brůžkovi
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.leden 2005
Ve vydání novin Chrudimska 10. prosince 2004 se mohli jejich čtenáři seznámit s průběhem posledního plesu absolventů zdejších tanečních. Věneček, zahájený okázalým nástupem absolventů zdejších tanečních s hořícími svíčkami v rukou, se dle ohlasu návštěvníků velice líbil. Nejen tato poslední akce byla velmi vydařená, nýbrž celý kurz byl díky tanečnímu mistrovi ing. Falhaurovi na vysoké úrovni. Svým přátelským přístupem k mladým a uhlazeným vystupováním si získal nejen absolventy kurzu, ale i širokou veřejnost, která měla možnost taneční navštívit.
Koncem ledna 2005 bychom rádi zahájili pokračovací taneční, nejen pro letošní absolventy tanečních. Přihlásit se mohou i absolventi loňských či předloňských tanečních, kteří se chtějí ještě něčemu naučit. Přihlášky přijímá paní Hanušová na tel. 469 681 945, nebo 608 970 115. Plánováno je 10 dvouhodinových lekcí za 800,-Kč.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
V sobotu 22. ledna 2005 od 20 hodin se v sokolovně koná Společenský ples, který pořádá TJ Sokol Slatiňany. K tanci a dobré náladě zahraje hradecká skupina ROCKBAND, která má v repertoáru na 300 písní v lidovém rytmu, ale také od našich i zahraničních skupin a zpěváků. Svým vystoupením jistě uspokojí návštěvníky všech věkových skupin.
Vstupenky za 60,-Kč je možné zajistit ihned po vydání tohoto oznámení u paní Hanušové. Samozřejmostí plesu bude bohatá tombola.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
Vzhledem k ukončení činnosti děkuje FI MATES - kuchyňské potřeby Slatiňany všem věrným zákazníkům za přízeň a přeje hodně zdraví a spokojenosti v r. 2005 i letech následujících.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
V sobotu 27. listopadu 2004 jsem se s dětmi zúčastnil ve zdejší sokolovně mikulášského karnevalu, který pořádal Sokol Slatiňany.
Hudební doprovod zajišťoval výborný DJ Bolek. Pořadatelsky byla tato akce zvládnuta velice dobře. Přestože pořadatel věnoval přípravě akce svůj volný čas, nemalé úsilí a finanční prostředky, byla zklamáním malá účast rodičů s dětmi.
Je to škoda, neboť děti se zde výborně bavily, tancovaly, soutěžily a každé obdrželo několik drobných dárků.
Děkuji proto tímto celému kolektivu pořadatelů za zdařilou akci a věřím, že nezájem veřejnosti ho neodradí od další práce.
Manželé Půlpánovi
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.leden 2005
Náš závodní tým sportovního rybolovu v disciplíně přívlač nastoupil do letošního roku již v dvojnásobné síle. Měli jsme zastoupení jak v nejvyšší tedy 1. lize, kde bojoval tým „A“ ve složení Tomáš a Michal Tichých, tak také v 2. lize jsme měli své želízko v ohni a to tým „B“, kde bojovali bratři Korbelovi - Aleš, Daniel a Jan.
Budu se nejdříve zabývat ligovými závody. Každá liga měla celkem 3 kola - tedy 12 závodů. V l. lize se tým „A“ umístil na celkově 1. místě a získal tak opět po roční pauze titul “Mistra České republiky v týmech“. V 2. lize náš závodní tým dokázal, že Slatiňanští rybáři nejsou žádná ořezávátka a po vlažném začátku celkově skončili na fantastickém 4. místě, kdy na postup do 1.ligy jim chybělo velice málo. Nyní k dalším závodům, kterých se naši závodníci v letošním roce zúčastnili. Vyvrcholením republikových závodů se každoročně stává mistrovství ČR. V letošním roce se toto mistrovství konalo na krásné řece Dyji a to přesně v Podhradí nad Dyjí v těsné blízkosti státních hranic. Zde závodil za východní Čechy i náš zástupce Michal Tichý, kdy se navíc letos ujal trenérství reprezentace východních Čech Tomáš Tichý. Celkově východočeši jako tým skončili na nádherném 2. místě a v jednotlivcích opět zabodoval Michal Tichý, který získal stříbrnou pozici.
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.leden 2005
Svaz diabetiků Slatiňany děkuje autobusové dopravě M+H Slatiňany za zajišťování autobusové dopravy na zájezdy naší organizace, které nám po celý rok dobře zajišťuje. Organizace si nesmírně váží poskytnutého sponzorského daru naší organizaci. Za toto Vám patří poděkování. Nesmírně si této pomoci vážíme. Do nového roku přejeme hodně zdraví, dobrých jízd bez nehod a těšíme se na další spolupráci.
Svaz diabetiků Slatiňany děkuje žákyním Zdravotnické školy v Chrudimi za pomoc při prodeji Modré píšťalky. Při této akci žákyně vybraly celkem 8 260 Kč, a tím pomohly organizaci podpořit tuto celostátní akci, která probíhala v rámci světového dne diabetu. Dále chceme poděkovat občanům Slatiňany, městskému úřadu, obyvatelům pečovatelského domu a pečovatelkám, členům Svazu diabetiků za zakoupení této Modré píšťalky. Celkem bylo vybráno 13 840 Kč. Tato částka byla odeslána na účet této akce.
Svaz diabetiků Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.leden 2005
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.