Archiv

Úvodní stránka
Jak jsme již v minulém čísle Ozvěn Slatiňan informovali, dnem 31.12.2006 končí platnost zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a některé prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu ( vyhl. MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a vyhl. MMR č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích nebyla zrušena, zatím pouze novelizována vyhl. č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 3.leden 2007
Město Slatiňany vyhlašuje Grantová témata pro rok 2007 pro přidělení finančních příspěvků-grantů města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě schválená usnesením rady města Slatiňany č. 2/2006 dne 15.11.2006
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 3.leden 2007
Zastupitelstvo města Slatiňany schválilo na svém prosincovém zasedání ze dne 11. 12. 2006 Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.
Ve vyhlášce stanovený poplatek se skládá z nákladů na odvoz odpadu ze sběrných nádob (popelnic, příp. kontejnerů), nákladů na zajištění sběrného dvora a zajištění tříděného sběru odpadů z barevných kontejnerů (plasty, sklo a papír).
V poslední době dochází k celkovému nárůstu objemu odpadů i nárůstu dalších provozních nákladů (doprava, uložení odpadu na skládce atd.). Z těchto důvodů došlo ke zvýšení poplatku na 450,- Kč za poplatníka.
Stále se setkáváme s jevem, kdy se do popelnic se směsným odpadem ukládá příliš mnoho odpadků, které lze třídit a ukládat do kontejnerů. Důsledným tříděním a následným snížením objemu směsného odpadu lze nejen pomoci přírodě, ale i snížit náklady na jeho uložení na skládce, které hrají nemalou roli ve zvýšení poplatků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 3.leden 2007
Vážení spoluobčané, v uplynulých týdnech připravila rada města úpravu pojetí Ozvěn Slatiňan, kterou schválilo zastupitelstvo města na prosincovém jednání. Současné pojetí vytváří prostor i pro veřejnou diskuzi, rozhovory, ankety či komentáře vztahující se k dění ve městě a jeho místních částech. Uvítáme příspěvky či dotazy občanů. V případě více příspěvků od občanů stanoví redakční rada jejich pořadí podle pravidla termínu dodání příspěvku, aktuálnosti, střídání témat a prostorových možností. Tyto příspěvky je třeba doručit nejpozději do 10. dne v každém měsíci. Případná veřejná diskuze bude na stránkách Ozvěn vedena podle zásady vytvoření prostoru i pro vyjádření protistrany ve stejném čísle vzhledem k tomu, že se jedná o měsíční periodikum.
Další změnou bude způsob informování o práci a rozhodnutích samosprávy.
Ozvěny již nebudou vycházet jako součást Novin Chrudimska ale samostatně. Zájemcům doporučujeme, aby se prostřednictvím webových stránek města nebo přímo na radnici seznámili se zněním celého statutu Ozvěn Slatiňan.

Mgr. Daniel Vychodil
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 3.leden 2007
Zastupitelstvo města Slatiňany schválilo na prosincovém zasedání ze dne 11. 12. 2006 záměr prodeje nebo směny pozemkové parc. č. 76/33 o výměře 767 m2 , pozemkové parc. č. 76/31 o výměře 912 m2 a pozemkové parc. č 76/28 o výměře 662 m2 v kat. území Trpišov.

Pozemky parc. č. 76/31 a 76/33 jsou v územním plánu města Slatiňany určené jako plocha pro nízkopodlažní bydlení, která kromě objektů pro bydlení připouští i další doplňkové stavby. Pozemek parc. č. 76/28 je dle územního plánu začleněn do ostatní zeleně. Pozemky se nacházejí u lesa „Zhořalec“, tedy při výjezdu z Trpišova směrem na Práčov po pravé straně pod lesem.

Schválení záměru prodeje případně směny znamená, že se může přihlásit jakýkoliv zájemce. Konkrétní prodej bude projednáván v zastupitelstvu města v dubnu 2007.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na oddělení správy majetku městského úřadu Slatiňany.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 3.leden 2007
Půjčovna lyží byla zřízena při ASŠK ZŠ Slatiňany zahajuje svojí činnost od pondělí 11.12.2006.
Možnost rezervace lyží, bot, hůlek a snowboardů (pevné vázání).
Půjčujeme celý komplet na sjezdové a běžecké lyžování, ale i také i jednotlivé části vybavení.
V půjčovně najdete klasický typ sjezdových lyží, carvingové lyže, běžecké lyže a snowbordy. Vše za velmi přijatelné ceny!!!
Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, , , 3.leden 2007
Kdo navštívil 9. prosince 2006 Společenský dům ve Slatiňanech určitě nelitoval. Krásnou vánoční atmosféru navodily dětičky ze ZUŠ ve Slatiňanech, které zahrály na flétničky a zazpívaly vánoční koledy. A hned poté nastal ten pravý předvánoční „rej“.
Uvnitř čekali na příchozí různí řemeslníci, kteří prodávali pravé vánoční drobnosti. Někteří prodejci zboží zároveň ukázali, jak krásné vánoční výrobky „přijdou na svět“.
Bylo možné nakouknout „pod pokličku“ děvčatům, která zhotovovala na přání různé vánoční dekorace, jako například věnce, lodičky či vazby se svíčkami. Přihlíželi jsme výrobě andílků, zvonečků a jiných ozdůbek z šustí, drátkování rybiček a kamínků nebo zdobení perníčků. Všude se linula příjemná vůně pravého vánočního punče nebo teplé medoviny.
Stejně tak jako uvnitř i venku si mohli příchozí udělat radost koupí jmelí, dřevěného zboží, výrobků z proutí, ale také si mohli pochutnat na pravém teplém „trdelníku“, který chutnal nejen dětem, ale i dospělým.
Jelikož dveřmi Společenského domu ve Slatiňanech prošlo něco okolo 600 návštěvníků, udělalo to radost nejen prodejcům a řemeslníkům, ale i organizátorům. Doufáme, že se z této akce stane každoroční tradice, která si nalezne své příznivce i v dalších letech.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli navodit velice příjemnou vánoční atmosféru.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.leden 2007
Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce pod názvem : SPOLEČNÝ STROM PŘÁNÍ
V čase předvánočním nám velice pěkně ozdobili vánoční stromeček svými přáníčky jak děti z Mateřské a Základní školy, tak i z Ústavu sociální péče ve Slatiňanech. Každý nakreslil nebo napsal své tajné přáníčko, které by si přál pod stromečkem o letošních Vánocích. Krásně jsme si společně popovídali o jejich přáních, Vánocích, zvycích či tradicích. Přečetli nejeden vánoční příběh, poslechli si vánoční koledy a společně si je zazpívali. Strávili jsme s dětmi pěkný předvánoční čas.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.leden 2007
V minulých Ozvěnách jsme Vás seznámili s ovocnářstvím z díla úryvky Chrudimsko Nasavrcko. V dnešním vydání Vás seznámíme s hospodářstvím, lesnictvím.
A jak jsme již v předchozích dílech uvedli, bude i zde zachován původní text, který byl použit při psaní výše uvedeného díla.
Celý článek ...
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.leden 2007
I nadále trvá dlouhodobá anketa – „ Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci listopadu jsme vyhodnotili výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy :
Tom Flandy – Moře v ohni
Ivanka Devátá – Koukám a co nevidím
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.leden 2007
V rámci projektu „Zdravé bydlení“je v současné době v naší obci prováděno mapování geopatogenních a ostatních škodlivých zón. Tento projekt je zaměřen na zmapování a zjištění vlivu patogenních zón na lidský organismus. Navazuje se tak na výzkumy, které prováděli již v dřívější době jiní odborníci (lékaři, geologové apod.). Z geologického pohledu se jedná o záření energie, které vychází ze země, kosmu, nebo se jedná o tzv. technické zóny – elektrosmog. Záření vycházející ze země je známo pod názvem geopatogenní zóny a na povrch se dostává v důsledku různých anomálií, vyskytujících se v zemské kůře. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.leden 2007
Gymekologická ambulance byla přestěhována do Chrudimi na Masarykovo náměstí (naproti hotelu Bohemia, nad lékárnou, vchod v průjezdu).
Ordinační doba je stejná jako byla ve Slatiňanech.
MUDr. Fürbach se pacientkám omlouvá za vzniklé komplikace a doufá, že zůstanou i nadále v jeho péči.
Je vhodné se telefonicky objednat na č. 469 681 560. Akutní potíže možno bez objednání.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.leden 2007
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.