Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
1. Bere na vědomí:
a) inspekční zprávu a protokol z orientační inspekce vykonané v ZŠ Slatiňany
b)
zprávu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2003 a Přehled o místních a správních poplatcích v roce 2003
c)
sdělení velitele SDH Slatiňany Františka Rulíka ml. kde uvádí, že zásahové vozidlo je v nevyhovujícím stavu a jediné řešení je nákup nové cisternové stříkačky
2. Schvaluje:
a)
uzavření smlouvy o pronájmu st. parc. č. 1108 o výměře 16 m2, části pozemkové parc. č. 706/10 o výměře 110 m2 a části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře 140 m2 v kat. území Slatiňany s panem Letáčkem Karlem, Slatiňany
b)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 74/4 o výměře cca 80 m2 v kat. území Slatiňany s manželi Glaserovými, Slatiňany
c)
zřízení věcného břemene na část pozemkové parc. č. 389/1 v kat. území Škrovád, které bude spočívat v právu města Slatiňany, T.G.Masaryka 36, Slatiňany zřídit a provozovat na této nemovitosti kanalizační řád. Náhrada je za zřízení věcného břemene stanovena dohodou ve výši 1 050,-Kč
d)
uzavření smlouvy o nájmu části pozemkové parc. č. 389/1 o výměře 90 m2 v kat. území Škrovád s Povodím Labe, s.p., Hradec Králové
e)
poskytnutí finančních příspěvků - grantů v rámci schváleného limitu Kč 250 000,- (210 000,- na činnost, 40 000,- na ceny do soutěží) v rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 na základě dosud podaných žádostí těmto společenským, sportovním a kulturním organizacím:

Organizace

Schválená výše Grantu - příspěvku

Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany

27000

Tělovýchovná jednota Spartak Slatiňany

36000

Junák, svaz skautů a skautek Č, středisko Slatiňany

28000

Český svaz chovatelů, zákl. organizace Slatiňany

3000

Myslivecká společnost, Slatiňany

6000

Myslivecká společnost Kochánovice

6000

Český rybářský svaz, místní organizace Slatiňany

8000

Český rybářský svaz, místní organizace Slatiňany - činnost mláděže

5500

Jezdecká oddíl TJ Hřebčín Slatiňany

6000

Jezdecký klub Pablo Slatiňany

5200

Sbor dobrovolných hasičů, Trpišov

1500

Sbor dobrovolných hasičů, Slatiňany

10000

Sbor dobrovolných hasičů, Slatiňany - činnost mláděže

5500

Klub paprsek, občanské sdružení, Slatiňany

1800

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Slatiňany

3500

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Slatiňany

3500

C e l k e m (z limitu 210 000,- na činnost)

156500

Český svaz chovatelů, zákl. organizace Slatiňany na putovní pohár ( z limitu 40 000,- na ceny)

5250f)
použití znaku města Slatiňany na sérii pohlednic firme SPRINT made in publicity, Olomouc
3. Ukládá:
a)
tajemníkovi MěÚ písemně vyzvat paní Ivanu Hrnčířovou, Orel a slečnu Kláru Eliášovou, Pohled k předložení koncepce provozu kadeřnických služeb
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.květen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany