Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o provedené kontrole vyřazeného majetku
b)
zprávu o dokončených a rozpracovaných akcích za 1. čtvrtletí 2004
2. Schvaluje
:
a)
výměnu bytu 1 + 1 s lodžií č. 10, v domě čp. 822, a byt č. 3 v domě čp. 822 na Starém náměstí ve Slatiňanech pro paní Zdeňku Švehlovou a opačně pro slečnu Petru Medunovou
b)
přidělení bytu č. 2 v DPS paní Agrese Kuprákové od 13.4.2004
c)
zadání zakázky malého rozsahu - stavby „Zhotovení chodníků, odvodnění ploch a vodovodní přípojky v lokalitě Staré náměstí ve Slatiňanech“ společnosti s r.o. SILAK, Chrudim, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo. Cena díla dle smlouvy o dílo bude 252 485 Kč vč. Rezervy 10% na nepředvídatelné práce. Práce budou provedeny v dubnu 2004
d)
zadání zakázky malého rozsahu - stavby „Zhotovení parkovacích ploch a úprava povrchu stávající místní komunikace v lokalitě Staré náměstí ve Slatiňanech“ společnosti REAL speciální silniční práce, Slatiňany, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo. Cena díla dle smlouvy o dílo bude 488 860 Kč. Práce budou provedeny v dubnu 2004
e)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 387 o výměře 1 m2 v kat. území Slatiňany s firmou Pegas International, a.s. Konice
f)
přidělení bytu 1 + 2 s lodžií č. 6 v domě čp. 834, v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech manželům Pavlovi a Janě Dračínským, Slatiňany
g)
přidělení bezbariérového bytu 1 + 1 v domě čp. 834, v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech panu Pavlu Právnickému, Slatiňany, ÚSP, na dobu určitou
h)
prvního náhradníka pro přidělení bytu v II. etapě bytové výstavby na Starém náměstí ve Slatiňanech v případě, že některý z uspokojených žadatelů odmítne převzít byt do užívání, manželé Josefa a Lucii Fickových, Slatiňany
i)
odměnu pro ředitele Základní školy Slatiňany za výsledek Inspekční zprávy
3. Stanovuje:
a)
výši nájemného z bytů II. etapy na Starém náměstí 55,92 Kč/m2 obytné plochy
b)
výši nájmu za garáž č. 1 892,-Kč
č. 2 916,-Kč
č. 3 892,-Kč
4. Neschvaluje:
a)
finanční příspěvek na Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Chrudim
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.květen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany