Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Z důvodu opětovných stížností občanů na volné pobíhání psů po veřejném prostranství ve městě připomínám některá důležitá ustanovení obecně závazné vyhlášky Města Slatiňany č. 4/2004, kterou se vymezují povinnosti držitele psa.
Držitelem psa se rozumí každý, kdo zvíře vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o něho starat ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na dobu přechodnou.
Každý držitel psa je povinen psa na veřejných prostranstvích zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nacházejících se na veřejných prostranstvích.
Tím se rozumí např. držení psa na vodítku, volný pohyb psa jen s náhubkem. Zároveň by pes neměl bez dozoru opustit místo, kde je držen. Je omluvitelné pokud pes náhodou svému majiteli jednou či dvakrát vyběhne bez dozoru, ale potom by měl majitel ihned reagovat a dalšímu úniku psa zamezit. V době, kdy se v médiích objevují varující případy napadení člověka psem, by měl každý mít svého psa pod dozorem.
Porušení povinností stanovených výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Každý chovatel by měl být také seznámen se svými povinnostmi, které mu ukládá zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.
Chovatel je povinen:
a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví
b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc
c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat
d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování, nebo jiný veterinární úkon, například fixace zvířete
e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejich výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen se souhlasem veterinárního lékaře a podle jeho pokynů
f) zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna, fretka, jakmile dosáhnou stáří 3 měsíců a poté vždy jednou za rok očkování proti vzteklině, uchovávat doklad o tomto očkování po dobu nejméně jednoho roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor

Protože již byly výše uvedené informace zveřejňovány v minulosti několikrát, stále se nám nedaří na katastru našeho města docílit toho, aby se jimi občané řídili.
Nedojde-li v nejbližší době ke zlepšení, nevylučujeme možnost odchytu každého psa, který se bude bez dozoru pohybovat po veřejném prostranství. Majiteli psa bude naúčtován odchyt a bude s ním zahájeno přestupkové řízení.
Hana Hanušová, hospodářsko správní odbor
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.září 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany