Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V roce 2004 oslavili chovatelé drobného hospodářské zvířectva ve Slatiňanech 65. výročí založení organizace.
Spolek byl založen v roce 1939 chovateli L. Rohlíkem a K. Tichým. Na počátku bylo přihlášeno 24 členů, z kterých byl zvolen výbor. Po všeobecné rozpravě byl jako předseda navrhnut pan ing. Ladislav Hauser - komisař fin. správy, který se jako předseda přípravného výboru s pp. A. Tichým, J. Kabrhelem a J. Žákem nejvíce zasloužili o uzavření tohoto spolku. Tento návrh byl jednohlasně přijat. Pan ing. Hauser se jako nově zvolený předseda ujal dalšího vedení schůze a poté byl zvolen celý výbor.Po provedené volbě byl zaveden rozhovor o výši členských příspěvků, o odborných časopisech……
Při založení spolku bylo účelem povznést chov drobného hospodářského zvířectva, který byl na nízkém stupni a dále zainteresovat širší veřejnost, která v té době chovala stará, degenerovaná plemena.
První rok svého působení byl rozšířen zájem o chov čistokrevných druhů domácího užitkového zvířectva a sánských koz. Na valné hromadě konané v prosinci 1940 v hostinci pana Zítky se sešli všichni členové spolku. Proběhla zde zpráva jednatelství, revizní, zpráva výstavního výboru. Jako předseda byl zvolen pan Rohlík. Byl zvolen i nový výbor. Objevily se návrhy, že by mohli zorganizovat výstavu. Návrh byl schválen. Začalo se jednat o klecích. Spolek si mohl vypůjčit klece od spolku Hlinsko a Chrudim, ale předseda L. Rohlík navrhl, že by si mohli pořídit klece sami, že věc projedná s otcem - ředitelem cukrovaru a truhláři po kampani zhotoví klece za úhradu materiálu. Byl podán návrh přispět 50 Kč od každého člena. Návrh byl přijat a peníze vybrány.
Výstava se konala 21.a 22.9.1940 na zahradě hostince „U Capoušků“. Výstava měla veliký úspěch, probudila zájem veřejnosti o chovatelství, ale byla zde i příležitost, aby se občané mohli scházet v tehdy smutné době fašistické okupace. Po výstavě se k tomuto spolku hlásili i venkovští členové z Kunčího, Lukavice, Svídnice, Nasavrk, Žumberka, Bítovan, Zaječic, Hrochova Týnce, Orle, Vlčnova, Chrudimě - Podhůry. Od této doby se výstavy konaly i za okupace až do roku 1944.
Rok 1945 - u členů měl za následek hledat a obnovit existující jistotu, dávali přednost zajištění před spolkem. Dobří chovatelé odcházeli do pohraničí. Byl zvolen nový výbor, předsedou se stal F. Kroufek. Výstavní majetek, který byl pořízen z peněz členů, zůstal v Chrudimi. Uvažovalo se o spojení v 1 spolek.
Po 15 - ti letech se obnovuje s pomocí přítele F. Švejdy, J. Dvořáčka a dalších aktivita a činnost v celostátně organizovaném Svazu - jednotné organizace. Spolek ve Slatiňanech má 50 vysoce aktivních a obětavých členů. Obnovují se výstavy. 1. poválečná výstava se konala 24. a 25.9.1960.
Za zvláštní pozornost stojí práce s mládeží při ZDŠ. Vznikl pionýrský kroužek mladých chovatelů pod vedením přítele Bibena. Mladí chovatelé pracovali do roku 1990.
V 70. letech vznikl nápad - vybudovat si vlastní areál. Bylo navázáno jednání s MěNV Slatiňany o předání pozemku a zahrnutí výstavby do akce Z. V roce 1987 byl MěNV Slatiňany předán naší organizaci do trvalého užívání pozemek - část bývalého zahradnictví Koucký - Steklý, na které bylo započato s výstavbou. V květnu 1988 se tam uskutečnila 1. výstava drobného zvířectva s kolekcí králíků Klubu českých strakáčů.
Po řadu let patří naše ZO k nejlepším v okrese Chrudim. Za dosažené výsledky v roce 1983 bylo uděleno ÚV ČSCH Praha nejvyšší svazové vyznamenání pro ZO - Vítězná vlajka, dále pak „Čestná uznání“ VČKVVF HK. Čestná uznání udělená Radou ONV a OVNF CR a v neposlední řadě Čestná uznání udělená radou MěNV, NeVNF ve Slatiňanech.
V roce 1989 se v sále Kulturního domu ve Slatiňanech uskutečnila slatiňanská schůze, kde se sešli i bývalí členové organizace, zástupci místních orgánů a složek. Účastníci byli dlouholetým předsedou přítelem F. Děďourkem seznámeni s činností organizace.
V roce 1989 měla naše ZO 66 členů. Postupně členů ubývalo, ať úmrtím nebo vystoupením ze ZO.
V letech 1990 - 1995 proběhla restituce pozemků, kde byly vráceny pozemky, které jsme užívali (bývalé zahradnictví a 1 pole). Po zdlouhavých jednáních byla získána část pozemků do vlastnictví ZO. Dostaven byla areál. Na výstavbě se podílela většina členů, největší podíl měli členové: F. Dědourem, J. Dopita, V. Král, J. Nežádal, K. Pilař, J. Konrád, J. němec, M. Žinčík, M. Bauer, J. Buřita, F. Šustr, Líbal,. Žák, Jezdina, Víšek, Meduna, ing. Richter atd. Tímto naše ZO získala vlastní areál. Zde je uskladněn veškerý výstavní materiál. Dnes není problém během krátké doby výstavu připravit i zlikvidovat.
Každoročně se na areálu uskutečňují 2 výstavy - květnová a podzimní (zářijová).
V roce 1996 došlo k obměně výboru ZO. Po volbách byl novým předsedou zvolen přítel Vl. Král a nový výbor. Za velké zásluhy pro spolek byl na návrh členů jmenován čestným předsedou přítel F. Dědourkem, který je i nadále dlouholetým členem OV ČSCH.
V roce 1998 proběhly nové volby do výboru ZO podle nových stanov ÚV na 5 let. Výbor pracuje ve stejném složení. V roce 1999 proběhla oslava 60 let založení organizace, která se konala v listopadu v restauraci Pod Zámkem, kde byli přítomní seznámeni s historií spolku a kde byla předána svazová vyznamenání. A práce ve spolku pokračuje dále.
Rok 2004 je 65 - ti letým výročím založení naší ZO.

Trochu jsme zavzpomínali, ale musíme se také podívat i na přítomnost. Přes veškeré dnešní těžké období, které chovatelství moc nepřeje, se nám daří držet dobré jméno slatiňanské organizace. Chovatelé se nescházejí jen na schůzích a výstavách, ale během roku je několik dalších akcí, které začínají v měsíci lednu chovatelským bálem s bohatou tombolou (vždy vyprodáno).
Dále:
duben - pro děti a jejich rodiče pálení čarodějnic
květen - jarní výstava spojena s prodejem květin
červen - večírek s hudbou a občerstvením
srpen - 2. večírek nejen pro členy, ale i rodiny a přátele
září - podzimní výstava spojená s výstavou jiřin
prosinec - v posledních 2 letech tradiční česká zabíjačka, kde si opět na své přijdou naši přátelé
Během roku se konají brigády na zvelebení areálu. Při výstavách je spokojenost našich návštěvníků pro nás odměnou za celoroční práci.
V naší ZO je celkem 45 členů, z toho 4 mladí chovatelé drobného domácího zvířectva.
Do budoucí práce spolku si přejeme, aby nynější výbor s ostatními členy pracoval se stejnou láskou a nadšením jako ti, kteří se podíleli na založení spolku.
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.září 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany