Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
a) Bere na vědomí:
a)
plnění usnesení RM
b)
ukončení Smlouvy č. 4/4/94 o nájmu části pozemkové parc. č. 154/1 v kat. území Slatiňany (včetně jejího dodatku)
c)
výroční zprávu ZUŠ Slatiňany za školní rok 2003/2004
d)
obnovu porostu významného krajinného prvku aleje „Kaštanka“ ve Slatiňanech zadání veřejné zakázky města - obnova kaštanů koňských - firmě Martin Křivka - L + K za cenu 48 500Kč vč. DPH. Druhá firma v pořadí je pan Petr Svoboda.
e)
Obnovu stromořadí v ul. T.G.Masaryka - firmě Martin Křivka - L + K za cenu 39 500 Kč vč. DPH
f)
Realizované práce na úseku dopravy a silničního hospodaření města Slatiňany v roce 2004
g)
Zadání nákupu služeb firmě GEODET a LES a.s. Slatiňany za ceny dle ceníků geodetických prací a výkonu firmy v rozsahu skutečně provedených a odsouhlasených výkonů a objemů:
  1. pasportizace veřejného osvětlení
  2. doplňky technické mapy města s důrazem na komunikace a jejich příslušenství (podklad pro doplnění paspartu místních komunikací a dopravního značení)

h)
zadání projektových prací pro stavbu komunikací a inženýrských sítí takto:
zadání projektových prací firmě B+P Projekt Ing. J. Bureš, konkrétně projekty na:
a) stavbu místní komunikace vč. odvodnění a veřejného osvětlení mezi ulicí Škrovádskou a nepojmenovanou ulicí v úrovni čp. 11 (obecní dům), za cenu 85 tis. Kč
b) Celkovou rekonstrukci místní komunikace v nepojmenované ulici, vedoucí od návsi směrem k čp. 62 (Kolářovi), resp. k čp. 98
c) Stavbu místní komunikace a inženýrských sítí pro část lokality pro zástavbu RD podél Sečské ulice za částku 90 tis. Kč
Všechny tyto komunikace budou projektově řešeny jako dopravně zklidněné místní komunikace IV. tř.
2.Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
a)
ing. Aleše Kubáta jako zástupce města na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. konané dne 9.11.2004
3.Schvaluje:
a)
zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č.315/6 a 520/1 v kat. území
Trpišov. Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti Východočeská energetika,
a.s., Sladkovského 215, Hradec Králové vstupovat na předmětné části pozemků za
účelem provádění údržby, opravy, případně rekonstrukce zařízení veřejného rozvodu
elektřiny ve znění zprávy č.2/38
b)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 309/2 o výměře 251 m2 v kat. území Škrovád
c)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 154/1 o výměře cca 560m2 v kat. území Slatiňany
d)
uzavření smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora města Slatiňany včetně převzetí odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění, se společností Recycling - kovové odpady s účinností od 1.1.2005
e)
v týdnu od 4. - 8.10.2004 prominutí registračního poplatku ve výši 80,-Kč v Městské knihovně ve Slatiňanech
f)
umístění informační tabule „i“ pro Infocentrum Slatiňany na budově radnice
g)
změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 64 236 000,-Kč k 7. rozpočtovému opatření
h)
vypsání výzvy k předložení nabídky na prodej nájemních bytů z vlastnictví města Slatiňany s využitím služeb realitní kanceláře
i)
poskytnutí finančního příspěvku - grantu v rámci schváleného limitu na rok 2004 ve výši 210 000,-Kč na činnost společenským, sportovním a kulturním organizacím a institucím, které mají sídlo na území města Slatiňany a jejichž zřizovatelem není město Slatiňany a)Klubu českých turistů Slatiňany 8 000,-Kč
b) Zámeckému kulturnímu nadačnímu fondu Slatiňany 21 500,-Kč
j)
doplnění dílčích inventarizačních komisí: Společenský dům, nemovitosti - Rostislav Meduna, údržba města, městský mobiliář - Miloslav Kubín,finanční prostředky BÚ, účty - ing. Aleš Kubát
k)
výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na jedno dítě pro školní rok 2005 v mateřské škole 230,-Kč/měsíc a ve školní družině ZŠ 56,-Kč/měsíc
l)
zadání zakázky - Stavba veřejného osvětlení v Trpišově (od úřadovny k RD p. Forejta) společnosti VČE - montáže, a.s. Pardubice. Nabídnutá cena je ve výši 184 450,-Kč
m)
zadání veřejné zakázky - Oprava silnice III/0378 ulice Škrovádská, část v investorství města (chodník, ozeleněné plochy, parkovací plocha na návsi, veřejné osvětlení) ve Škrovádě zhotoviteli stavební společnosti AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, II. variantu za cenu 4 095 760,-Kč + skládkovné za zeminu 180Kč/m3
n)
zadání stavebních zakázek města::
1) provedení stavebních úprav dvorní stavby u RD čp. 92 Staré náměstí ve Slatiňanech včetně ohradní zdi a přípojek fy Stavební pece s r.o. p. Dolan Chrudim za cenu 269 377,-Kč vč DPH
2) stavební práce pro 1. etapu stavby relaxační plochy před ZŠ ve Slatiňanech fy Stavební pece s r.o. p. Dolan Chrudim, za cenu 213 948,-Kč vč. DPH, která obsahuje dodávku a osazení 7 ks parkových lavic a zádlabu 46 m2 žulové dlažby
o)
nový rozpis závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku na rok 2004 pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Slatiňany v celkové výši 345 800,-Kč
na provoz 125 800,-Kč
na opravu fasády 150 400,-Kč
na rekonstrukci vjezdu do areálu ZUŠ 32 000,-Kč
na další náklady, které si vyžádala rekonstrukce vjezdu 10 216,-Kč
oprava a nátěr hlavních vchodových dveří 4 389,-Kč
odvod části uspořených finančních prostředků z opravy fasády
budovy do rozpočtu města Slatiňany 22 995,-Kč
p)
jako dodavatele klavírního křídla pro PO ZUŠ Slatiňany firmu Luboš Kašpar na základě výběru z předložených nabídek cena 260 000,-Kč vč. DPH. Vlastní koupě bude provedena po projednání návrhu financování, který předloží ředitel ZUŠ Slatiňany.
q)
Pozvání ing. Odávrky ředitele Městských lesů Chrudim na jednání Rady města Slatiňany dne 8. 12. 2004-11-17
r)
Záměr pronájmu rybníku u nádraží
Ukládá

tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2004 v souladu s platnými předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do funkce a proškolit je o způsobu provádění inventur.
Jmenuje:

hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2004.
Předseda HIK: MVDr. Ivan Jeník
Členové: Ing. Dagmar Fryšová, Petr Lukáš, Ing. Jiří Hodic, Miloslava Hejzlarová, Otto Pleninger, Jana Tesařová, Česalová Dana, Lenka Březinová

Pověřuje:

HIK stanovit způsob využití případného přebytečného neupotřebitelného majetku.
Městský úřad Slatiňany k zahájení jednání o uzavření vedlejší komunikace (Lihovky) a osazení příslušnými dopravními značkami popřípadě jinými zábranami
Rada města Slatiňany pověřuje Miloslava Kubína připravit podklady pro zapojení města do systému VIDIS.
Projednala:

dotazník Dopravní fakulty University Pardubice týkající se integrovaného dopravního systému
odpověď na dotaz ČSOP Na Plachtě (Spalovna Opatovice ) v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
5. Rozhodla:

město Slatiňany se nebude v roce 2005 aktivně účastnit za žádném veletrhu cestovního
ruchu.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.prosinec 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany