Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Bere na vědomí:
a)
výsledek hospodaření města Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
b)
výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
c)
výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
d)
výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
e)
výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
f)
výsledek hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí roku 2004
g)
zadání výroby a nákup smaltovaných tabulí na označení ulic ve Slatiňanech u firmy Smaltovna Tupesy a.s. za cenu 511,70 Kč/kus vč. DPH - manipulační poplatky. Celkem bude objednáno 129 ks tabulí rozměru 600 x 300 mm tvar bombír, barva tmavě červená
2. Projednala:
a)
hospodaření města Slatiňany za 3. čtvrtletí 2004
3. Schvaluje:
a)
doplněný program jednání o body č. 21/40 a č.22/40
b)
změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 64 448 800,- Kč k 8. rozpočtovému opatření
c)
upravené odpisové plány na rok 2004 pro příspěvkové organizace města Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany a Školní jídelnu Slatiňany
d)
„Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy“ týkající se prodeje bytů vybudovanývh ve vestavbách domů čp. 525, 529, 534, 692, nástavbě domu čp. 724 - 725 a v II. etapě bytové výstavby v lokalitě Staré náměstí - čp. 832, 833, 834 a 835
e)
promítnutí nájemného z pronájmu části pozemkové parc. č. 183/4 v kat. území Slatiňany (parkování vozidel) za období 1.7.2004 - 31.10.2004 v celkové výši 2 666,-Kč společnosti Geodet a Les a.s., Slatiňany
f)
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 70/2003 o pronájmu pozemku (části zpevněné asfaltové plochy - dvora) parc. č. 183/4 o celkové výměře 101,76 m2 v kat. území Slatiňany ze dne 7.5.2003 s účinností od 1.11.2004 se společností Geodet a Les a.s., Slatiňany
g)
umístění drobné stavby (dřevěného altánu o rozměrech 3 m x 4 m) bez pevných základů na části pronajatého pozemku parc. č. 419/1 v kat. území Slatiňany v kat. území Slatiňany za podmínky odstranění této stavby v případě ukončení pronájmu pozemku (pokud nebude dohodnuto jinak)
h)
umístění drobných staveb (dřevěné verandy o rozměrech 4,05 m x 2,6 m a dřevěné kolny na nářadí o rozměrech 1,5 m x 2,6 m) bez pevných základů na části pronajatého pozemku parc. č. 419/4 v kat. území Slatiňany za podmínky odstranění těchto staveb v případě ukončení pronájmu pozemku (pokud nebude dohodnuto jinak)
i)
poskytnutí finančního příspěvku - grantu v rámci schváleného limitu na rok 2004 ve výši 210 000,-Kč na činnost společenským organizacím a kulturním organizacím a institucím, které mají sídlo na území města Slatiňany a jejichž zřizovatelem není město Slatiňany, Sboru dobrovolných hasičů Škrovád ve výši 3 000,-Kč
j)
stažení z programu jednání bod č. 14/40 - Vymáhání pohledávek prostřednictvím exekutora
k)
stažení programu jednání bod č. 16/40 - Záměr zvýšení kapacity Domu s pečovatelskou službou ve Slatiňanech, zahájení projektové přípravy s tím, že bude projednáno na příští schůzi rady města Slatiňany
l)
směrnici pro provádění zimní údržby místních komunikací v katastrech města Slatiňany
m)
prodloužení pojistných smluv č. 2510074060, č. 251004044 na majetkové pojištění a havarijní pojištění vozidel s Pojišťovnou Kooperativa, a.s. na dobu neurčitou
n)
zřízení komise rady města pro přípravu nového územního plánu obce (ÚPO) a komise pro program rozvoje města
o)
Smlouvu o poskytnutí účelového investičního příspěvku s městem Chrudim
p)
Zřízení věcného břemena na částech pozemkových parc.č. 370, 371, 373/1, 373/3 a 373/5 v kat. území Škrovád a parc.č. 517, 518/1, 518/2 a 549 v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vstupovat na předmětné části pozemků za účelem provádění údržby, opravy nebo výměny potrubí, objektů či armatur vodního díla (vodovodního řádu). Náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 22 390,-Kč a náklady spojené se zápisem práva do katastru nemovitosti uhradí společnost Vodovody a kanalizace, a.s. jako oprávněná osoba z věcného břemene
4. Neschvaluje:
a)
záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 706/17 o výměře cca 185 m2 v kat. území Slatiňany
5. Ukládá:
a)
městskému úřadu předložit na příští schůzi RM doplněné konkrétní údaje o exekucích
b)
členům rady města předložit návrhy na členy komisí rady města pro přípravu nového územního plánu obce (ÚPO) a komise pro program rozvoje města
6. Stanovuje:
a)
celkový počet zaměstnanců města Slatiňany v Městském úřadu Slatiňany na 30 s platností od 1. ledna 2005
7. Doporučuje:
a)
Základní škole Slatiňany účast v pilotním projektu „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd, projekt připravuje CERMAT (Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání) ve spolupráci s MŠMT
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.prosinec 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany