Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Od začátku tohoto roku je zřízen u vlakového nádraží (v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s.)
Sběrný dvůr města Slatiňany.
V tomto dvoře mohou občané města Slatiňany a vlastníci staveb na území města Slatiňany určených nebo sloužících k rekreaci na základě předložení občanského průkazu bezplatně odložit nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou např. odpadní oleje, obaly od olejů, olejové filtry, autobaterie, monočlánky, výbojky a zářivky, obaly od nátěrových hmot, barev, lepidel a rozpouštědel, obaly od chemických přípravků-např. herbicidů a pesticidů, obaly od fotochemikálií, textilní materiál znečištěný-např. hadry od oleje, obaly od kyselin, hydroxidů, detergentů a odmašťovacích přípravků, televizory, rádia, ledničky, ale i další komunální odpady jako např. papír, sklo, plasty, kovy, staré oděvy a hadry, koberce, kompostovatelný odpad (větve, tráva, listí,..) a objemný odpad z domácností (starý nábytek, matrace apod.).Provozní doba sběrného dvora:

PONDĚLÍ a ÚTERÝ od 6:00 do 15:30 SOBOTA: od 8:00 do 12:00

ZPĚTNÝ ODBĚR
některých výrobků
Zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru jsou povinny zajistit právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které výrobky uvedené v § 38 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů vyrábí nebo uvádí na trh v České republice (dále jen povinné osoby). Povinnost zpětného odběru se vztahuje s účinností na následující komodity:
  • oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků
  • elektrické akumulátory,
  • galvanické články a baterie,
  • výbojky a zářivky,
  • pneumatiky a
  • chladničky, mrazící zařízení a jejich kombinace, určené pro použití v domácnostech – s účinností od 13. srpna 2005 bude bod nahrazen bodem elektrozařízení pocházející z domácností - toto zahrnuje použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání [§37g písm. f)].
Povinnost zpětného odběru se vztahuje na výrobky dodávané spotřebiteli, který je definován jako „fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby k jiným účelům než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami“.
Zpětný odběr se vztahuje na všechny uvedené použité výrobky bez ohledu na datum jejich výroby, resp. uvedení na trh, tedy i na ty, které byly vyrobeny, nebo uvedeny na trh v ČR kdykoliv před datem 23. února 2002 (u elektrozařízení pocházejících z domácností - 6. ledna 2005). Vznik povinnosti se nevztahuje k datu výroby, nebo uvedení výrobku na trh v ČR, ale k datu v souvislosti se zbavováním se výrobku.

Povinná osoba

  • musí použité výrobky nabídnuté ke zpětnému odběru odebrat od spotřebitele bez nároku na úplatu a dále zajistit jejich využití nebo odstranění v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy.
  • musí informovat spotřebitele prostřednictvím posledního prodejce (právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která prodává spotřebiteli výrobky podléhající zpětnému odběru) o způsobu provedení zpětného odběru výrobků. Informaci o možnostech zpětného odběru svého výrobku poskytuje povinná osoba poslednímu prodejci obvyklým způsobem (např. v průvodní dokumentaci, na dodacím listu, letákem nebo elektronicky - internetem), s účinností od 13. srpna 2005 výrobce dále zajistí informování spotřebitele o možnosti zpětného odběru elektrozařízení.
  • musí zajistit dostupnost míst zpětného odběru jako míst prodeje výrobků, tzn. zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci nebo v každém městském obvodě nebo městské části, kde se prodejny těchto výrobků nachází. Poslední prodejce je povinen zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení zpětného odběru použitých výrobků. Pokud tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany