Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V minulých Ozvěnách jsme Vás seznámili s částí II. dílu Chrudimsko a Nasavrcko – poměry zemědělské a národohospodářské. V dnešním vydání bychom chtěli pokračovat.
A jak jsme již v předchozích vydáních uvedli, bude i zde zachován původní text, který byl použit při psaní výše uvedeného díla.
Příspěvky se budou týkat pouze města Slatiňan a jeho blízkého okolí.

Stav ovocnictví

Obec Kunčí má 1/3 půdy písčité, 2/3 opukové a jen malý díl rašeliny. Má na 3844 stromů, nejvíce třešní.

Obec Slatiňany leží v údolí Chrudimky a má na 8000 ovocných stromů.

Na pravém břehu jest útvar humusovitý se spodkem jílovitým, hloubka ornice 30-50 cm.

Na levém břehu jest na povrchu písek a spodek štěrkovitý.

Velkostatek v Slatiňanech čítá 18000 ovocných stromů.

Ovocné stromoví počalo se nejvíce vysazovati v letech 1830 až do roku 1840. V pozdějších letech se ve vysazování pokračuje, avšak nikoli v té míře, jak v uvedená léta. Ovocné školky má velkostatek dvě, a to v Slatiňanech a v Zaječicích.

Obec Škrovád čítá 1200 ovocných stromků.

Obec Vorel má půdu hlinitou, směrem k Slatiňanům je humusová mourovačka. Spodek je nejvíce hlinitý, místy opuka.

Ovocné stromoví se tu pěstuje v hojné míře. Obec Vorel čítá 4810 ovocných stromů, a to : 330 jabloní, 350 hrušní, 4000 švestek, 90 třešní, 40 vlašských ořechů.

Vinná réva se zde pěstuje v domácích zahradách v hojné míře asi na 100 keřích. Hrozny dobře uzrávají a réva přezimuje bez pokrytí.


Doba sázení ovocných stromů na okraji silnice, a s tím spojené nehody

V posledních letech vyskytla se myšlenka sázeti ovocné stromy na kraji silnice, na tak zvaném panketu, myšlenka tato není nová, nýbrž pochází ze staré doby.

V 18. století bylo ještě málo silnic, většinou jen vozové cesty.

Podobná vozová cesta vedla s Chrasti přes Zaječice, Vorel a Slatiňany do Chrudimě.

Poněvadž cesta byla velmi široká a od Vorle hraničí panské pozemky až do hranice chrudimské, vysázel tam velkostatek Slatiňany na této vozové cestě, na konci 18. století z Vorle až na hranice chrudimské ovocné stromořadí jabloní a hrušní.

Když pak v letech asi čtyřicátých v 19. století stavěla se silnice z Chrasti přes Zaječice, Vorel a Slatiňany do Chrudimě, ponechalo se ovocné stromořadí na okraji silnice, tak že stromy zůstaly na tak zvaném panketu.

Postavením této silnice frekvence se velmi zvětšila a poněvadž stromy v tu dobu měly již velké koruny, ukázalo se, že jest to nevhodné a pro silnice velmi škodlivé.

Čím více stromy mohutněly, tím více nejen frekvence, ale i silnice trpěla.

Silnice byla v těch místech stále mokrá a málo kdy vyschla.

Ve žních při vožení obilí vrch dotýkal se větví, zvláště, když se dva povozy setkaly, otlouklo se ovoce, lámaly se větve, tak, že bylo nutno stromy na silnici stále podřezovati.


Lidové pojmenování ze staré doby

Co se týče prostonárodního pojmenování jednotlivých druhů ovoce, která se ze staré doby mezi lidmi zachovala, jsou tato :

Jablka : agátové, farliové, jeptišky, jahodové, kdoulové, hedvábné, kořenné, lesklé, libernáče,

hubičky, pinkusata, poutní, pokrutě, polomíšeňské, polorenety, sládě, soudečky,

špudlata, syrečky, renety holandské, renety červené, válečky, vejlumčata, vinné,

zapověděné, železné

Hrušky : cibulky, cikánky, citronky, cukrátky (čáslavky), červinky (solnohradky), hraběnky,

jakubky, majdalenky, medovky, muškatelky, ovesnice, putrpírky, staré pany,

smolinky, švadlenky, zelinky, václavky


Hospodářská statistika

Rozloha a čistý výnos jednotlivých kultur (evidence z r. 1897 :

Katastrální obec Rolí  Luk Zahrad  Pastvin Lesů  Močálův, rybníků ha (plocha)/K (čistý výnos)
Kunčí 194/ 4940 7/146 3/ 263 17/188 0 10/219
Slatiňany 367/15713 26/951 33/1808 7/ 99 228/2442 -
Vorel 535/20292 26/895 5/ 397 15/210 30/ 576 3/ 79

Zahrady jsou v jednotlivých obcích nestejně rozděleny. Největší jsou v Heřmanově Městci (133.7792 ha), Chrudimi (122.4206 ha), Slatiňanech (33.4562 ha),….

Pastviny se vyskytují v největším rozsahu ve Lhotě ( 37.5019 ha)., Škrovádě (25.5426 ha). ……… a Kunčím (17.6777 ha).

Rybníky jsou největší v Chrasti a Kunčím (39.6477 resp. 10.5303 ha).


Meliorace

Racionálně provedené meliorace v okrese chrudimském vztahují se celkem na plochu 378.4 ha a byly rozpočteny úhrnem na 126.902 K. Průměrný náklad na 1 ha obnášel 335.36 K.

Výkaz zhotovených projektů regulačních a melioračních :

Č.1 Chrudimka – detailní projekt reg pro Chrudimku v obvodu Chrudimě, event.vzhůru

až po Slatiňany

podnikatel : Okresní výbor v Chrudimi

rozsah : 3.020 km (ebeny.5.320)

rozpočet : 838.239 (ebeny. 1,103.225)

poznámka : projekt zhotoven a odveden technickou kanceláří r. 1900


S dalšími částmi Vás budeme postupně seznamovat v následujících Ozvěnách.

Jednotlivá díla nabízíme k nahlédnutí v prostorách Městské knihovny Slatiňany.

Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany