Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Jak jsme již v minulém čísle Ozvěn Slatiňan informovali, dnem 31.12.2006 končí platnost zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a některé prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu ( vyhl. MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a vyhl. MMR č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích nebyla zrušena, zatím pouze novelizována vyhl. č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Od 1.12. 2006 vstupují v platnost nové zákony : Stavební zákon č.183/2006 Sb. ( zákon o územním plánování a stavebním řádu), dále zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ( dopad nového stavebního zákona na 51 dalších zákonů ) a otázku vyvlastnění samostatně řeší zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě ( zákon o vyvlastění ).


Na přelomu měsíců listopadu a prosince byly publikovány ve sbírce zákonů nové prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu :

v částce 163/2006 dne 28.11.2006 :

vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998

Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a

územního opatření

v částce 170/2006 ze dne 5.12.2006 byla publikována :

vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve

věcech stavebního řádu

Veškeré tyto právní předpisy jsou pro veřejnost volně přístupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR : www.mmr.cz , v roletě: Územní plánování a stavební řád, odkaz : Legislativa


Přílohami některých výše uvedených vyhlášek jsou formuláře, na kterých musí být s počátkem účinnosti nového stavebního zákona podávány veškeré návrhy, žádosti a ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební úřad přijme po 1.1.2007 pouze podání na těchto formulářích. Veškeré formuláře jsou volně ke stažení ve formátech .doc a .pdf na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR : www.mmr.cz , v roletě : Územní plánování a stavební řád, odkaz: Formuláře žádostí.


Připraveny jsou formuláře :

v oblasti územního rozhodování ( vyhl. č. 503/2006 Sb,) :

žádost o územně plánovací informaci

žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb

žádost o vydání rozhodnutí

žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

doplnění o informace :

-obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DU) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

- obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území


ke stavebnímu řádu : ( vyhl. č. 526/2006 Sb. a 499/2006 Sb.) :

ohlášení stavby

žádost o stavební povolení

oznámená stavby, posouzené autorizovaným inspektorem

oznámení o užívání stavby

žádost o vydání kolaudačního souhlasu

oznámení změny v užívání stavby

ohlášení odstranění

tato skupina formulářů je na webu mmr doplněna o důležité informace :

rozsah a obsah projektové dokumentace

rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

k územnímu plánování ( vyhl. č. 500/2006 Sb.) :

podnět k pořízení regulačního plánu

žádost o vydání regulačního plánu


Výše uvedené formuláře budou v „papírové“ podobě k dispozici na stavebním úřadu a v informačním centru ( městská knihovna ).

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 3.leden 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany