Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Město Slatiňany vyhlašuje Grantová témata pro rok 2007 pro přidělení finančních příspěvků-grantů města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě schválená usnesením rady města Slatiňany č. 2/2006 dne 15.11.2006


 1. Podpora rozvoje občanské společnosti

  1. organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví

 1. Prevence sociálně-patologických jevů

  • podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro děti i dospělé

 2. Kulturní aktivity

  • pořádání akcí propagujících město Slatiňany

 3. Sportovní aktivity

  • uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i neorganizovanou veřejnost

- dotace na tradiční a významné sportovní akce;

- dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která nejsou v majetku
města a významně se podílejí svoji činností na rozvíjení sportovních aktivit
obyvatel města Slatiňany

5. Ochrana životního prostředí

- aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě

6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých

- celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, spolků a sdružení,
které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a
sportovního života ve městě

7. Mimoškolní akce pro děti a mládež


8. Dotace na letní táborovou činnost


9. Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem Slatiňany, ale svoji
činností se podílejí na kulturním životě ve městě


Žádosti mohou organizace podávat od 1. ledna do 28. února 2007 na předepsaném formuláři.

Podrobnější informace a předepsané formuláře žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách města : www.slatinany.cz

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 3.leden 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany