klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Investiční
záměry
Volby
Kontakty
Podatelna
Výhledové
projekty
Územní plán
Mapový portál
GDPRPůsobnosti pracovníků Městského úřadu Slatiňany
1. Odbor správní

Ing. Vladimír Rašín – vedoucí odboru
- řídí činnost odboru a všechny zaměstnance MěÚ, kteří jsou zařazeni do odboru správního
- vede agendu systému kontroly města Slatiňany
- v rámci pověření zastupuje město Slatiňany ve společenství vlastníků bytových jednotek, ve kterých je město členem.
- zajišťuje činnosti spojené s agendou bezpečnosti a ochranu zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců města podle platných předpisů:
- vede agendu týkající se závodní preventivní péče
- zajišťuje organizací prací a financování lesů v majetku města

Marta Kolouchová – referent matrika
- zabezpečuje evidenci obyvatel správního území města Slatiňany a úkony s tím související
- vede matriku v plném rozsahu
- provádí legalizaci a vidimaci
- připravuje volby
- vede agendu pronajímání bytových jednotek v majetku města

Ivona Osinková – referent matrika
- zajišťuje provoz pokladny a úkony s tím související
- vede provoz veřejného pohřebiště
- zajišťuje občanské záležitosti a úkony s tím související
- zajišťuje komunikaci města s příspěvkovými organizacemi
- zajišťuje a vede kompletní agendu komise pro projednávání přestupků, je členkou komise pro projednávání přestupků.

Bc. Martina Doležalová – referent
- vede evidenci pozemků, lesů a lesních pozemků, nebytových prostor a dále např. evidenci kontejnerů na komunální odpad.
- zabezpečuje majetkové převody pozemků, případně staveb, zřizování věcných břemen a dalších omezení vlastnického práva k nemovitostem
- vyřizuje pronájmy (případně další možnosti užívání) pozemků, nebytových prostor, případně staveb.
- zpracovává veškeré smlouvy související s majetkovými převody
- zajišťuje odpadové hospodářství města

Pavel Růžička - lesní
- zabezpečuje hospodaření v lese podle lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení
- vede evidenci o původu reprodukčního materiálu použitého při obnově lesa a zalesňování a předává ji vlastníku lesa a OLH
- zajišťuje a odpovídá za obnovu a výchovu lesních porostů podle § 31 lesního zákona a zajišťuje a odpovídá za ochranu lesa podle § 32 lesního zákona
- zajišťuje a odpovídá za těžbu dříví podle § 33 lesního zákona
- projednává přístup na lesní pozemky s vlastníky okolních pozemků a v rámci platných předpisů vlastníka lesa sjednává podmínky náhrady za používání cizích pozemků s jejich vlastníky
- zabezpečuje udržování přístupových a lesních cest a geometrických a jiných značení v řádném stavu

2. Odbor finanční

Hana Hanušová – vedoucí odboru 469 660 238 h.hanusova@slatinany.cz
- řídí činnost odboru a všechny zaměstnance zařazené do tohoto odboru
- zajišťuje a organizuje činnosti v oblasti rozpočtového hospodaření, účetnictví a výkaznictví ÚSC a v oblasti místních poplatků
- ve spolupráci s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu města
- zodpovídá za zpracování podkladů a zpráv pro jednání rady a zastupitelstva města
- je správcem místního poplatku z pobytu a za užívání veřejného prostranství
- připravuje návrh rozpočtu ve mzdové oblasti
- komplexně zajišťuje mzdové účetnictví města.
- zpracovává doklady pro statistická šetření.

Jana Tesařová – referent hlavní účetní 469 660 243 j.tesarova@slatinany.cz
- provádí výdajovou část účetnictví města Slatiňany a zároveň zodpovídá za samostatné účetnictví Města Slatiňany a úkony související s účetní agendou.
- sestavuje kompletní účetní závěrky účetní jednotky a zajišťuje zveřejňování. Vede účetní knihy
- odesílá měsíční a čtvrtletní účetní výkazy města a čtvrtletně výkazy PAP (pomocný analytický přehled).
- zpracovává statistické výkazy města z hlediska účetnictví
- vede evidenci veškerých dotací, které město získá, z hlediska účetnictví
- sleduje evidenci veškerých přijatých faktur
- připravuje ucelené části rozpočtu města Slatiňany, dle předložených požadavků a pokynů nadřízených.
- na základě hospodaření města a jednotlivých žádostí, navrhuje změny schváleného rozpočtu a pořizuje je do účetních výkazů města

Renata Vondráčková – referent účetní 469 660 243 r.vondrackova@slatinany.cz
- zodpovídá za Fond rozvoje bydlení města Slatiňany
- v oblasti účetnictví provádí příjmovou část účetnictví města Slatiňany
- čtvrtletně sestavuje výkaz DPH pro finanční úřad
- vystavuje faktury

Nikola Tesařová – referent účetní 469 660 243 n.tesarova@slatinany.cz
- zajišťuje a organizuje pravidelnou roční inventarizaci majetku města
- zajišťuje přípravu úhrady neinvestičních příspěvků a investičních dotací pro příspěvkové organizace zřízené městem a sleduje vzájemný finanční vztah během roku mezi městem a příspěvkovými organizacemi
- kontroluje a sleduje pomocný analytický přehled

Lenka Růžičková – referent poplatky 469 660 238 l.ruzickova@slatinany.cz
- provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů a vedení pomocného analytického přehledu.
- zpracování účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností pro automatizované zpracování
- vede evidenci přijatých faktur, zajišťuje jejich kontrolu a provádí jejich úhradu a spárování
- provádí správu místních poplatků

3. Stavební úřad
DiS. Žofia Křivská – vedoucí odboru, 725 669 478, 469 660 240, z.krivska@slatinany.cz
- povolovací režimy staveb dle stavebního zákona
- užívání staveb (kolaudace)
- povinnosti stavebníků při přípravě, výstavbě a užívání staveb
- obecné požadavky na výstavbu
- přidělování čísel popisných a evidenčních
- záležitosti chatové oblasti „Borek“ (legalizace rekreačních objektů)

Dana Jiříková - referentka stavebního úřadu 469 660 240 d.jirikova@slatinany.cz
- povolovací režimy staveb dle stavebního zákona
- užívání staveb (kolaudace)
- povinnosti stavebníků při přípravě, výstavbě a užívání staveb
- obecné požadavky na výstavbu
- výpisy z katastru nemovitostí v systému Czech Point
- přidělování čísel popisných a evidenčních

Oddělení dopravy a životního prostředí:

Veronika Novotná – referentka odboru v oblastech životního prostředí a dopravy 469 660 242 v.novotna@slatinany.cz
- povolování kácení dřevin rostoucích mimo les na městských i soukromých pozemcích
- povolování zvláštního užívání místních komunikací (překopy, umístění lešení a kontejneru) a uzavírky místních komunikací, povolování sjezdů na místní komunikace
- vydávání souhlasů podle veterinárního zákona
- záležitosti dopravního značení na místních komunikacích
- městská zeleň
- výpisy z katastru nemovitostí v systému Czech Point
- vkládání dat do systému ISUI
- přidělování čísel popisných a evidenčních

4. Odbor výstavby a investic

Ing. Václav Hoffman – vedoucí odboru 469 660 233 v.hoffman@slatinany.cz
- příprava investičních akcí, realizace staveb
- opravy objektů v majetku města
- opravy místních komunikací a chodníků v majetku města
- opravy lávek a mostů v majetku města
- záležitosti územního plánu

Eva Esserová – investiční technik 469 660 246 e.esserova@slatinany.cz
- příprava investičních akcí města, realizace staveb města
- opravy objektů v majetku města
- opravy místního rozhlasu
- opravy kulturních památek v majetku města

5. Městská knihovna a Infocentrum

Renata Maryšková - vedoucí knihovny a infocentra 469 660 239 r.maryskova@slatinany.cz
Žaneta Kacafírková - pracovnice knihovny a infocentra 469 660 239 z.kacafirkova@slatinany.cz
- zápůjčka knih a časopisů
- kopírování a skenování dokumentů
- přístup na veřejný internet
- informace o akcích ve městě a okolí
- předprodej vstupenek na akce pořádané městem
- propagace akcí místních či okolních spolků a organizací
- prodej zboží - suvenýrů o městě
- podávání informací o našem městě (ubytování, stravování, sport, telefonní čísla, otevírací doba památek, …)
- poskytnutí map a dalších propagačních materiálů nejen o městě, ale i regionu Chrudimsko Hlinecko či Pardubickém kraji

6. Pečovatelská služba Slatiňany

Mgr. Ilona Čápová Tušicová - vedoucí pečovatelské služby 469 682 555 dps@slatinany.cz
- poskytování terénní pečovatelské služby
- půjčovna kompenzačních pomůcek
- základní sociální poradenství (informace o sociálních dávkách a službách, byty v Domě s pečovatelskou službou Slatiňany)

7. Oddělení veřejného opatrovnictví

Bc. Hana Fifiková - vedoucí OVO 469 660 247 h.fifikova@slatinany.cz
Hana Borovičková - opatrovník 469 660 248 h.borovickova@slatinany.cz
Lenka Jedličková – opatrovník 469 660 248 l.jedlickova@slatinany.cz
- výkon veřejného opatrovnictví v přenesené působnosti
- zastupování opatrovanců v právních věcech a hájení práv opatrovaných obcí

Právní institut opatrovnictví představuje ochranný prostředek pro osoby, které jsou považovány za neschopné spravovat své osobní záležitosti, a to v důsledku duševního onemocnění, mentálního postižení, degenerativního onemocnění nebo těžkého tělesného či smyslového postižení. Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení člověka, kdy je mu soudem jmenován opatrovník, aby hájil jeho zájmy. Opatrovník může být určen jak pro obecné zastupování, tak i pro jedno konkrétní řízení. O ustanovení opatrovníka rozhoduje pouze soud. Oddělení veřejného opatrovnictví vyplývají ze Z. č. 89/2012 Sb.

8. Údržba města

Miloš Víšek – vedoucí údržby města 469 660 241 m.visek@slatinany.cz
- údržba nemovitostí, mobiliáře, strojů a zařízení v majetku města
- úklid města (odpadkové koše, chodníky, komunikace, plochy veřejné zeleně, hřbitov, černé skládky)
- technické zajišťování akcí města
- údržba veřejné zeleně
- příprava plovárny na sezonní provoz, zajišťování provozu a její zazimování
- chemické ošetřování komunikací města
- strojní zametání komunikací
- zajišťování zimní údržby komunikací města
- technická podpora činnosti Interaktivního muzea Švýcárna
- údržba svěřené techniky
- pořádek v přidělených skladových a dílenských prostorech


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER