Povinně zveřejňované informace

Warning: include(../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/pozvin.php on line 40

Warning: include(../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/pozvin.php on line 40

Warning: include(): Failed opening '../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/pozvin.php on line 40UK D I


Warning: include(../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/pozvin.php on line 64

Warning: include(../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/pozvin.php on line 64

Warning: include(): Failed opening '../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/pozvin.php on line 64
1. Oficiální název
Město Slatiňany
2. Důvod a způsob založení
Město je zřízeno ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
Adresa Město Slatiňany
MěÚ Slatiňany
T.G.Masaryka 36
538 21 Slatiňany
telefon 469 660 245
469 660 236
fax 469 681 383
e-mail mesto@slatinany.cz
Elektronická podatelna epodatelna@slatinany.cz
5. Případné platby můžete poukázat na účet č.
19-2223531/0100 Komerční banka, a.s.
19-1144138329/0800 Česká spořitelna, a.s.
6. IČO
00270920
7. DIČ
CZ00270920
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
9. Žádosti o informace
Přehled nejdůležitějších předpisů - právo na informace
Zákon č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS a o změně některých dalších zákonů - §5 odst. 2 písm. b)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - §103 odst. 4 písm. e)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - §61 odst. 3 písm. g)

Informace k zákonu čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dne 1. ledna 2000 vstoupil v platnost zákon čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon umožňuje občanům vyžadovat informace o:

  • městě Slatiňany jako právnické osobě,
  • organizační struktuře MěÚ Slatiňany, vč. jeho orgánů,
  • místu, lhůtách a způsobu podání opravných prostředků proti rozhodnutím,
  • postupu při vyřizování stížností, oznámení a podnětů,
  • jakož i veškeré další informace, které nejsou chráněné zákonnými předpisy, vč. výroční zprávy za předcházející kalendářní rok o činnosti města a MěÚ Slatiňany v oblasti poskytování informací.

Mezi informace, které nelze poskytnout patří:

  • utajované skutečnosti (§ 7),
  • skutečnosti týkající se ochrany osobnosti a soukromí (§ 8),
  • obchodní tajemství (§ 9),
  • skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10),
  • a dále všechny údaje a informace, na které se vztahuje omezení práva na informace (§ 11), jako např. vnitřní pokyny, instrukce, směrnice úřadu, personální předpisy, přestupky apod.

Náklady spojené s poskytováním informací je zpoplatněno dle "Sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací", který je veřejnosti k dispozici na úřední desce.

Žádosti o poskytnutí informace přijímá podatelna MěÚ Slatiňany a vyřizuje odbor MěÚ příslušný podle úseku samosprávy nebo státní správy, ke kterému je informace požadována, podle organizační struktury MěÚ a v ostatních případech tajemník, popř. odbor určený tajemníkem MěÚ. Odbor, který přijal žádost o poskytnutí informace a není příslušný k jejímu vyřízení, postoupí žádost neprodleně odboru příslušnému k vyřízení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 3 písm. a/ zákona).

Žádost o informaci, která se nevztahuje k působnosti města nebo MěÚ Slatiňany se odloží a o důvodech odložení se vyrozumí žadatel do tří dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 3 písm. b/ zákona).

Písemná žádost, ze které není zřejmé, že je určena městu nebo MěÚ Slatiňany , kdo žádost podává a identifikace žadatele u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení (např. elektronická pošta) se odloží (§ 14 odst. 2 zákona).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo, kde lze osobně podávat orgánům obce písemné návrhy, návrh na zahájení správního řízení, písemné žádosti o zpřístupnění informací, petice a opravné prostředky proti rozhodnutí městského úřadu je podatelna městského úřadu:

Město Slatiňany
Městský úřad Slatiňany
T.G.Masaryka 36
538 21 Slatiňany

Dále elektronickou poštou na adresu: mesto@slatinany.cz

a elektronická korespondence opatřená elektronickým podpisem na adresu epodatelna@slatinany.cz

 Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

formát *.doc (Microsoft Word)

formát *.pdf (Acrobat Reader)

formát *.xls (Microsoft Excel)

formát *.TXT (prostý text)

formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)

formát *.rtf (rich text format)

formát *jpg, *gif, *tif (grafický formát)


Seznam povolených typů nosičů dat

disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)

CD se souborovým systémem ISO9660

Adresa pro příjem elektronického podání

Městský úřad Slatiňany, T.G.Masaryka 36,. 538 21 SlatiňanyProvozní doba pro příjem podání na technických nosičích dat:

Pondělí 8,00 – 11,00; 12,00 – 17,00
Úterý 8,00– 11,00; 12,00 – 14,30
Středa 8,00 – 11,00; 12,00 – 17,00
Čtvrtek 8,00 – 11,00; 12,00 – 14,30
Pátek 8,00 - 11,00; 12,00-13,00

Příjem a zpracování elektronických podání:

Obdrží-li elektronická podatelna Městského úřadu Slatiňany elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, která je uvedená v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.
Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, zaměstnanec Městského úřadu Slatiňany pověřený správou elektronické podatelny mu zprávu v této podobě odešle.
Pokud si odesílatel vymíní, může být další komunikace s Městským úřadem Slatiňany vedena výhradně v listinné podobě.
Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Městského úřadu Slatiňany lze podat odvolání prostřednictvím odboru MěÚ, který rozhodnutí vydal.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, případně v elektronické podobě podepsané elektronicky ověřeným podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat:
poštou na adresu: Městský úřad Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany,
osobně na podatelně v 1. patře budovy městského úřadu.

Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

na internetových stránkách Portálu veřejné správy - odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání...) je dostupný podrobný návod na jejich řešení - dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde, s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte postupovat.

14. Nejdůležitější předpisy

DOPRAVA

Pozemní komunikace
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Silniční doprava
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

TELEKOMUNIKACE

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,ve znění pozdějších předpisů.

ENERGETIKA

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

FINANCE

Ceny
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti,orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Daně
Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 303/1997 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění živnostenského zákona.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzických osob a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění, pozdějších předpisů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 531/I990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Devizy
Zákon č. 219/I995 Sb., devizový zákon
Loterie
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Poplatky
Správní poplatky
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Místní poplatky
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné sbírky
Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách,ve znění pozdějších předpisů

HORNICKÁ ČINNOST

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

PAMÁTKY

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 569/1991 Sb. , o pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Sociální zabezpečení
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Pojistné
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Rodina
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Pěstounská péče
Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
Důchody
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Nemocenské dávky
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství, ve znění pozdějších předpisů
Sociální podpora
Zákon č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Životní minimum
Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Sociální potřebnost
Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ ČINNOST

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

VNITŘNÍ SPRÁVA

Matriky
Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení
Zákon č, 55/1950 Sb., o užívání, o změně jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
Evidence občanů
Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
Ověřování opisů a kopií listin a pravosti podpisů
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů Uzavření manželství
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Archivnictví
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů
Přestupky
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Shromažďování občanů
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Petice
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Požární ochrana
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Policie
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Obrana
Zákon č.218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a vojenských správních úřadech (branný zákon)
Civilní služba
Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů
Nájemné
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Státní symboly
Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky ČR, ve znění pozdějších předpisů Okresní úřady
Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
Obce
Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Místní referendum
Zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
Stížnosti
Vyhláška č. 150/1958 Ú.1., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Správní řízení
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
Odpovědnost za škodu
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Základní a střední školy
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů
Školská zařízení
Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Státní správa a samospráva ve školství
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů

ZAMĚSTNANOST, BEZPEČNOST PRÁCE

Zaměstnanost
Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů .
Bezpečnost práce
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

ZDRAVOTNICTVÍ

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/66 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o utváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů

ZEMĚDĚLSTVÍ

Fond
Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění pozdějších předpisů
Ochrana zemědělského půdního fondu
Zákon č. 213/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí
Zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí (ŽP), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (EIA)
Zákon č. 123/98 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Ochrana rostlin
Zákon č. 147/96 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
Veterinární péče
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů
Zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Ochrana přírody
Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 16/97 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona 114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 282/91 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Zákon č. 388/91 Sb., o Státním fondu ŽP ČR, ve znění pozdějších předpisů
Odpady
Zákon č. 125/97 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 356/03 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Ovzduší
Zákon č. 309/91 Sb., o ochraně ovzduší před znečišujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 389/91 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišování, ve znění pozdějších předpisů
Vody
Zákon č. 138/73 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 130/74 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 58/98 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Lesy
Zákon č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Myslivost
Zákon č. 23/62 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Rybářství
Zákon č. 102/63 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Přehled předpisů, stanovujících právo občanů žádat informace

Zejména:
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Další předpisy
Dalšími předpisy jsou obecně závazné vyhlášky a nařízení města Slatiňany.

Místem, kde se lze seznámit se všemi předpisy je podatelna městského úřadu a Informační centrum Slatiňany.
Plné znění zákonů najdete také ve
Sbírce zákonů.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

1.

průměrné mzdové náklady

započatá ¼ hodina

32,50 Kč

2.

výstup z tiskárny PC, ČB kopírování A4

1 stránka

1,50 Kč

3.

ČB kopírování formát A3

1 stránka

2,50 Kč

4.

ČB kopírování A4 oboustranně

1 list

2,50 Kč

5.

ČB kopírování A3 oboustranně

1 list

4,00 Kč

6.

kopírování větší formát, příp. barevně

dle dodavatelských faktur

 

7.

nosič (disketa, CD)

dle dodavatelských faktur

 

8.

poštovné

dle platného ceníku poštovních služeb v době zaslání

 

9.

náklady na samostatné odborné posudky, odhady apod.

dle dodavatelských faktur

 

Schválen usnesením Rady města Slatiňany č. 36/2004 ze dne 7.9.2004

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací zřízených městem Slatiňany

Základní škola Slatiňany www
Školní jídelna Slatiňany
Základní umělecká škola Slatiňany
www
Mateřská škola Slatiňany
www

Š 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER