CZ           Usnesení zastupitelstva města

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ13_2004.php on line 20

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ13_2004.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ13_2004.php on line 20
UK D I

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ13_2004.php on line 34

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ13_2004.php on line 34

Warning: include(): Failed opening '../../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ13_2004.php on line 34

USNESENÍ č. 13/2004
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VE SLATIŇANECH
ZE DNE 23.6.2004

Zastupitelstvo města
1. Bere na vědomí
 1. zprávu o plnění usnesení ZM ve znění zprávy pořadové číslo 1/13
 2. rozpočtové opatření č. 2 schválené usnesením RM ze dne 21. 4. 2004 a rozpočtové opatření č. 3. schválené usnesením RM ze dne 19. 5. 2004
2. Schvaluje
 1. doplněný program 13. zasedání zastupitelstva města
 2. bezúplatný převod pozemkové parc. č. 113/2 o výměře 2155 m2 v kat. území Škrovád z vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice za podmínky převodu silničního díla na pozemku vybudovaného do vlastnictví města Slatiňany ve znění zprávy č. 2 /13
 3. bezúplatný převod pozemkové parc. č. 381/11 o výměře 208 m2 v kat. územ Slatiňany do vlastnictví města Slatiňany s vědomím si závazků, že nebude moci tento majetek po dobu 10 let převést na jiného vlastníka. Převedený majetek nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat. Pozemek, který v současné době slouží jako místní komunikace bude i nadále tomuto účelu sloužit. Pozemek je ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve znění zprávy č. 3/13
 4. záměr prodeje části st. parc. č. 55 o výměře cca 105 m2 a části pozemkové parc. č. 85/1 o výměře cca 16 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 4/13
 5. záměr prodeje části pozemkové parc. č. 68/4 o výměře cca 10 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 5/13
 6. záměr prodeje části pozemkové parc. č. 389/2 o výměře cca 65 m2 v kat. území Škrovád ve znění zprávy č. 6/13
 7. záměr prodeje případně směny části pozemkové parc. č. 310 o výměře cca 4 200 m2 a části pozemkové parc. č. 309/3 o výměře cca 500 m2 v kat. území Škrovád
 8. záměr prodeje pozemkové parc. č. 76/34 o výměře 351 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 9/13
 9. záměr prodeje pozemkové parc. č. 76/35 o výměře 254 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 9/13
 10. koupi st. parc. č. 1345 o výměře 634 m2, pozemkové parc. č. 706/15 o výměře 1010 m2, pozemkové parc. č. 706/35 o výměře 49 m2 a pozemkové parc. č. 706/36 o výměře 468 m2 v kat. území Slatiňany od Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za cenu 165 000,- Kč ve znění zprávy č. 10/13
 11. prodej pozemkové parc. č. 511/2 o výměře 50 m2 v kat. území Trpišov za cenu 74,- Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti ve znění zprávy č. 11/13
 12. prodej pozemkové parc. č.197/8 o výměře 79 m2 a pozemkové parc. č. 197/9 výměře 171 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 207,- Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti ve znění zprávy č. 12/13 prodej pozemkové parc. č. 645/3 o výměře 245 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 48,- Kč/m2 a nákladů spojených s převodem pozemku ve znění zprávy č. 13/13
 13. možnost vysvětlení žadatele k bodu programu č. 14/13
 14. prodej pozemkové parc. č. 649/3 o výměře 132 m2 v kat. území Slatiňany za celkovou částku 2 000,- Kč a nákladů spojených s převodem nemovitosti
 15. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 50.701.200,- Kč ve znění zprávy č.16/13 k 4. rozpočtovému opatření
 16. v souladu ze zákonem 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje
  1. Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko - r. 2003
  2. Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Mikroregionu Chrudimsko s majetkem svazku obcí za rok 2003
 17. návrh na zahájení procesu pořízení změny regulačního plánu lokality pro zástavbu RD Slatiňany - jih, na základě návrhu, předloženého dne 03.05.2004 spol. s r.o. LKN, Václavská 274, Chrudim II.. Změna spočívá ve změně využití části lokality, konkrétně náhrady 4 izolovaných rodinných domů na pozemcích parc. č. 166/25,26,27 a 28 kat.úz. Škrovád řadovým domem ( řadou devíti rodinných domů). Orgán územního plánování bude požadovat od navrhovatele úplnou náhradu nákladů na pořízení změny ÚPD
 18. podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 337/2004 Sb., ve znění přílohy č. l s účinností od l. 5.2004 zvýšení dosavadní měsíční odměny místostarostky, členů Rady města a Zastupitelstva města Slatiňany a odměn předsedům a členům výborů o 5 % ve znění zprávy č. 22/13
 19. v případě souběhu výkonu několika funkcí poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce od 1. 5. 2004
 20. bezúplatný převod částí pozemkových parc. č. 525/4, 525/9 a 525/10 o celkové výměře cca 155 m2 v kat. území Slatiňany z vlastnictví ČR-správce Pozemkového fondu do vlastnictví města Slatiňany ve znění zprávy č. 23/13
 21. koupi stavební parc. č. 97/2 a částí pozemkových parc. č. 534/15, 534/9, 806, 807, 515, 513/1, 510, 509/4, 508, 507/2, 505, 500, 502/1, 498, 479/4 , 507/7 a 476/2 o celkové výměře cca 2 100 m2 v kat. území Slatiňany
 22. vyvolat jednání s majiteli stavební parc. č. 97/2 a pozemkových parcel č. 534/15, 534/9, 508, 507/2 a 476/2 o celkové výměře cca 400 m2 v kat. území Slatiňany o možnosti koupě jejich pozemků
 23. bezúplatný převod části pozemkové parc. č. 665/1 o výměře 193 m2 a části pozemkové parc. č. 285/8 o výměře 259 m2 v kat. území Slatiňany z vlastnictví města Slatiňany do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice ve znění zprávy č. 24/13
 24. bezúplatný převod pozemkové parc. č. 283/6 o výměře 1088 m2 v kat. území Slatiňany z vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví města Slatiňany ve znění zprávy č. 24/13
3. Neschvaluje
 1. záměr prodeje části pozemkové parc. č. 706/17 o výměře cca 185 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 4/13
 2. záměr prodeje části pozemkové parc. č. 496/20 o výměře cca 15 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 5/13
 3. záměr prodeje pozemkové parc. č. 199/1 o výměře 989 m2 v kat. území Škrovád
 4. návrh zahájení procesu pořízení změny ÚPD SÚ Slatiňany dle návrhů konkrétně změnit možnost využití pozemku parc.č.566/8 a 566/10, oba v kat. úz.Slatiňany. Pozemky by byly využity jako stavební parcely (dosud zahrádky v zahrádkářské kolonii).Orgán územního plánování bude požadovat od navrhovatelek úplnou náhradu nákladů na pořízení změny ÚPD
 5. poskytnutí rozdílu mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn schválených od l. 5. 2004 za období od l. l. 2004 do 30. 4. 2004.
 6. podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II odst. 3 Nařízení vlády č.337/2004 Sb. poskytnutí další odměny neuvolněným členům zastupitelstva
 7. záměr prodeje pozemkové parc. č. 204/1 o výměře 6709 m2, pozemkové parc.č. 204/4 o výměře 33 m2 a st. parc.č. 1308 o výměře 6 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 26/13
4. Projednalo
 1. součást závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2003 - Zprávu č. 59 o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2003 města Slatiňany a uzavírá ji výrokem - souhlasem s celoročním hospodařením za rok 2003 s výhradami, na základě kterých přijímá nápravná opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků dle zprávy č.18/13
 2. předložená Pravidla pro prodej bytů včetně návrhu kupních smluv a žádá zastupitele, aby do 31.7.2004 podali na MěÚ písemné připomínky a ukládá MěÚ Slatiňany připomínky posoudit a zapracovat je do nového návrhu, který bude předložen radě města a následně zastupitelstvu města.
5. Stanovuje
 1. tento postup při řešení vzniklých víceprací a s tím souvisejícím financováním vícenákladů vznikajících při stavbě kanalizace Škrovád 1 - 4 etapa:
  1. za odsouhlasení oprávněnosti uplatnění víceprací uplatňovaných zhotovitelem nebo naopak požadavků na vícepráce vůči zhotoviteli zodpovídají pracovníci Městského úřadu, vykonávající technický dozor investora. O věcném odsouhlasení vícepráce bude pořízen zápis ve stavebním deníku, potvrzený oběma stranami. V případě vzniklých nejasností předmětu vícepráce si pracovníci technického dozoru investora vyžádají stanovisko projektanta stavby.
  2. průběžně oceňované a investorem odsouhlasené vícenáklady budou vždy do konce listopadu běžného roku sumarizovány a předloženy ke schválení zastupitelstvu města na jeho prosincovém jednání
  3. v rozsahu schváleného sumáře vícenákladů (viz. bod b usnesení ) uzavře starosta města se zhotovitelem dodatek ke smlouvě o dílo, kde bude změněna celková cena stavby
  4. vícenáklady budou zahrnuty do rozpočtu města pro následující rok a v následujícím roce zhotoviteli stavby uhrazeny.
6. Doporučuje
 1. Radě města Slatiňany pronajmout pozemkovou parc č.199/1 o výměře 989 m2 v kat. území Škrovád
MVDr. Ivan JeníkIng. Dagmar Fryšová
starostamístostarostka
© 1999 - 2005 Slatiňany. Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER