CZ           Usnesení zastupitelstva města

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ14_2004.php on line 20

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ14_2004.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ14_2004.php on line 20
UK D I

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ14_2004.php on line 34

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ14_2004.php on line 34

Warning: include(): Failed opening '../../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ14_2004.php on line 34

USNESENÍ č. 14/2004
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VE SLATIŇANECH
ZE DNE 22.9.2004

Zastupitelstvo města
1. Bere na vědomí
 1. obsazení uprázdněného mandátu v zastupitelstvu města a složení předepsaného slibu nového člena zastupitelstva pana ing. Jana Fryše
 2. zprávu o plnění usnesení ZM ve znění zprávy pořadové číslo 1/14
 3. rozpočtové opatření č. 5 schválené usnesením RM ze dne 18.8.2004
 4. změny ( doplňky ) územně plánovacích podkladů - urbanistických studií částí obce Kunčí a Trpišov. Doplňky těchto územně plánovacích podkladů jsou graficky provedeny na průsvitkách, které doplňují hlavní výkresy návrhu funkčního využití území. Pro lokalitu v Trpišově vlevo od silnice III. tř. směr Šiškovice bude vypracována zastavovací studie ve znění zprávy č. 14/14.
 5. návrh programu rozvoje města Slatiňany ve znění zprávy pořadové číslo 15/14 s tím, že bude projednán na následujícím ZM.
  Případné připomínky zastupitelé předloží písemně do 31.října 2004
2. Schvaluje
 1. Program 14. zasedání ZM
 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 64 129 600,- Kč ve znění zprávy k 6. rozpočtovému opatření č. 2/14
 3. Pravidla pro prodej bytů z vlastnictví města Slatiňany podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů s účinností od 22. 9. 2004 ve znění zprávy č. 3 /14
 4. Záměr prodeje 40ti bytů v bytových domech ve vlastnictví města:
  • ul. Klášterní č.p. 336 10 bytů
  • ul. Čechova č.p. 692 6 bytů
  • ul. Tyršova č.p. 525 4 byty
  • ul. Družstevní č.p. 724 - 725 12 bytů
  • ul. Tyršova č.p. 529 4 byty
  • ul. Tyršova č.p. 534 4 byty
  ve znění zprávy č. 3/14
 5. Záměr prodeje pozemků zastavěných bytovými domy:
  • č.p. 336 - část st. parc. č. 321 o výměře cca 280 m2 v kat. území Slatiňany,
  • č.p. 525 - část st. parc. č. 535 o výměře cca 150 m2 v kat. území Slatiňany,
  • č.p. 529 - část st. parc. č. 572 o výměře cca 150 m2 v kat. území Slatiňany,
  • č.p. 534 - část st. parc. č. 573 o výměře cca 150 m2 v kat. území Slatiňany,
  • č.p. 692 - st. parc. č. 1011 o výměře 246 m2 v kat. území Slatiňany,
  • č.p. 724 - st. parc. č. 998 o výměře 176 m2 v kat. území Slatiňany,
  • č.p. 725 - st. parc. č. 999 o výměře 182 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 3/14
 6. záměr prodeje části st. parc. č. 321 o výměře cca 440 m2 a pozemkové parc. č. 142/18 o výměře 268 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 3/14
 7. záměr prodeje nájemních bytů, přidělených ve vestavbách domů čp. 525, 529, 534 a 692 a nástavbě domu čp. 724 - 725 ve Slatiňanech po uplynutí 20ti let od vyčerpání státní dotace na výstavbu těchto bytových jednotek za následujících podmínek:
  1. kupní cena je stanovena na 10 % pořizovací ceny bytu stanovené pro výpočet nájemného se zahrnutím inflace
  2. v případě nájemního vztahu kratšího než 20 let, se kupní cena zvyšuje o částku rovnající se násobku jedné čtvrtiny měsíčního nájemného a počtu kalendářních měsíců chybějících do stanovené doby 20ti let užívání bytu
  3. nájemce po celou dobu užívání bytu plnil řádně všechny své povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle uzavřené nájemní smlouvy
  4. v kupní smlouvě strany dohodnou předkupní právo prodávajícího jako právo věcné pro případ, že by kupující chtěl byt zcizit v době 10ti let od jeho nabytí, a to za cenu za jakou jej nabyl
  5. veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující (tj. správní poplatky a daň z převodu nemovitosti)
  6. odkoupením bytu se nový vlastník stane i spoluvlastníkem pozemků, zastavěných bytovým domem, a společných částí domu, které budou přesně specifikovány v návrhu Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.
  7. prodej části pozemkové parc. č. 389/2 o výměře cca 65 m2 v kat. území Škrovád za cenu 257,- Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti ve znění zprávy č. 5/14
  8. prodej pozemkové parc. č. 76/34 o výměře 351 m2 a pozemkové parc. č. 76/35 o výměře 254 m2 v kat. území Trpišov za cenu 100,- Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitostí ve znění zprávy č. 6/14
  9. prodej části pozemkové parc. č. 618/1 (dříve označené jako st. parc. č. 55) o výměře cca 105 m2 a části pozemkové parc. č. 85/1 o výměře cca 16 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 41,- Kč/m2 pozemkové parc. č. 618/1 a cenu 75,- Kč/m2 pozemkové parc. č. 85/1 a nákladů spojených s převodem nemovitostí ve znění zprávy č. 7/14
  10. projednat koupi částí těchto pozemkových parcel v kat. území Slatiňany:
   • č. 806 o výměře cca 95 m2, č. 807 o výměře cca 95 m2, č. 515 o výměře cca 245 m2,
   • č. 513/12 o výměře cca 151 m2, č. 513/13 o výměře cca 4 m2, č. 510 o výměře cca 77 m2,
   • č. 507/2 o výměře cca 122 m2, č. 505 o výměře cca 120 m2, č. 500 o výměře cca 9 m2,
   • č. 502/1 o výměře cca 133 m2, č. 498 o výměře cca 175 m2, č. 479/4 o výměře cca 518 m2,
   • č. 507/7 o výměře cca 39 m2 v kat. území Slatiňany za maximální cenu 70,- Kč/m2 ve
   znění zprávy č. 9/14
 8. záměr prodeje části pozemkové parc. č. 248/1 o výměře 419 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 10/14
 9. záměr prodeje pozemkové parc. č. 649/4 o výměře 233 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 11/14
 10. záměr prodeje pozemkové parc. č. 68/4 o výměře 19 m2, části st. parc. č. 95 o výměře 21 m2 a části pozemkové parc. č. 68/5 o výměře 8 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 12/14
 11. zahájení procesu pořízení nového územního plánu města - řešení celého území města včetně jeho místních částí Kunčí a Trpišov.
  Do doby schválení nového územního plánu města nepořizovat žádné změny stávající územně plánovací dokumentace s výjimkou případné změny trasy obchvatu města silnicí I/37, pokud bude takový postup nutný.
  Jako první krok pro přípravu nového územního plánu města se stanovuje orgánu územního plánování města vyžádání cenové nabídky na zpracování územně plánovací dokumentace u vybraných zpracovatelů územně plánovací dokumentace. Zadání díla se provede až po schválení rozpočtu města pro rok 2005 ve znění zprávy č. 14/14
 12. uzavření úvěrové smlouvy na dofinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky s Českou spořitelnou a.s., oblastní pobočkou Pardubice, pobočkou v Chrudimi na úvěr ve výši 3 900 000,- Kč na dobu 10ti let s pevnou úrokovou sazbou 4,6 % po dobu 10ti let. Česká spořitelna a.s., požaduje jištění úvěru budoucími příjmy města a účelovými fondy ve zně ní zprávy č. 16/14
 13. provedení rekonstrukce chodníku a doplnění ploch v rámci rekonstrukce Škrovádské ulice a její financování z rozpočtu města na r. 2005 ve znění zprávy č. 17/14
 14. odvolání členů finančního výboru Jiřího Cellara a Mgr. Daniela Vychodila k 22.9.2004
 15. vystoupení občana Chrudimě ing. Zítka.
3. Neschvaluje
 1. prodej části pozemkové parc. č. 310 o výměře cca 4 200 m2 a části pozemkové parc. č. 309/3 o výměře cca 500 m2 v kat. území Škrovád ve znění zprávy č. 8/14
 2. záměr prodeje pozemkové parc. č. 309/2 o výměře 251 m2 v kat. území Škrovád ve znění zprávy č. 13/14
 3. záměr bezúplatného převodu pozemkové parc. č. 649/4 o výměře 233 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 11/14
4. Zrušuje
 1. usnesení ZM č. 8/2003 ze dne 15. 12. 2003 ve věci schválení záměru prodeje jednotlivých nájemních bytů ve vlastnictví města Slatiňany v domech č.p. 12 a č. p. 92, Staré náměstí ve znění zprávy č. 3/14
 2. usnesení č. 13/2004 Zastupitelstva města Slatiňany ze dne 23. 6. 2004 ve věci schválení záměru prodeje pozemkové parc. č. 68/4 o výměře cca 10 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 12/14
5. Ponechává v platnosti
 1. své usnesení č. 10/2004 ze dne 17. 3. 2004 ve věci schválení prodeje st. parc. č. 130 o výměře 28 m2, pozemkové parc. č. 248/39 o výměře 718 m2 a pozemkové parc. č. 248/40 o výměře 161 m2 v kat. území Trpišov za cenu 100,- Kč/m2 stavební parcely a 100,- Kč/m2 pozemkových parcel a nákladů spojených s převodem nemovitostí a prodeje st. parc. č. 133 o výměře 25 m2, části pozemkové parc. č. 248/2 o výměře 933 m2 a části pozemkové parc. č.520/1o výměře 41 m2 v kat. území Trpišov za cenu 100,- Kč/m2 stavební parcely a 100,- Kč/m2 pozemkových parcel a nákladů spojených s převodem nemovitostí ve znění zprávy č. 10/14
6. Jmenuje
 1. členy finančního výboru ZM Miloslava Kubína,ing.Aleše Kubáta a Mgr. Marii Bartošovou
 2. předsedu finančního výboru ZM Miloslava Kubína
7. Svěřuje
 1. v souladu s § 104, odst. (1) zákona 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů místostarostce, Ing. Dagmar Fryšové konkrétní úkol:
  komplexní krizové řízení města vyjma povodňového plánu
8. Doporučuje
 1. pronájem pozemkové parc. č. 309/2 o výměře 251 m2 v kat. území Škrovád
MVDr. Ivan JeníkIng. Dagmar Fryšová
starostamístostarostka
© 1999 - 2005 Slatiňany. Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER