CZ           Usnesení zastupitelstva města

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ16_2004.php on line 20

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ16_2004.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ16_2004.php on line 20
UK D I

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ16_2004.php on line 34

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ16_2004.php on line 34

Warning: include(): Failed opening '../../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ16_2004.php on line 34

USNESENÍ č. 16/2004
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VE SLATIŇANECH
ZE DNE 16.12.2004

Zastupitelstvo města
1. Bere na vědomí
 1. zprávu o plnění usnesení ZM ve znění zprávy pořadové číslo 1/16
 2. rozpočtové opatření č. 7 schválené
  usnesením č. 38/2004 RM ze dne 20. 10. 2004, rozpočtové opatření č. 8 schválené
  usnesením č.40/2004 RM ze dne 10.11. 2004, rozpočtové opatření č. 9 schválené
  usnesením č. 41/2004 RM ze dne 24.11. 2004 a rozpočtové opatření č. 10 schválené
  usnesením RM č. 42/2004 ze dne 8. 12. 2004.
2. Schvaluje
 1. Program 16. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
 2. prodej pozemkové parc. č. 68/4 o výměře 19 m2, části st. parc. č. 95 o výměře cca 7 m2 a části pozemkové parc. č. 68/5 o výměře cca 4 m2 v kat. území Trpišov za cenu 70,- Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitostí ve znění zprávy č. 2 /16
 3. záměr směny části st. parc. č. 95 o výměře cca 14 m2 a části pozemkové parc. č. 68/5 o výměře cca 4 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 2/16
 4. prodej části pozemkové parc. č. 649/4 o výměře cca 215 m2 v kat. území Slatiňany (1/2) a (1/2) za cenu 62,- Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti ve znění zprávy č. 3 /16
 5. podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 591/2004 Sb., poskytnutí další odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 25 % částky , která je jim jinak poskytována za výkon funkce ve znění zprávy č. 4/16
 6. příděl do sociálního fondu ve výši 4% z objemu rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků, tj. ve skutečnosti částkou 271.100,- Kč ve znění zprávy č. 5/16
 7. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 71.951.600,- Kč ve znění zprávy k 11. rozpočtovému opatření č. 6/16
 8. rozpočtový výhled do roku 2007 ve znění zprávy č. 9/16
 9. rozpočet města Slatiňany na rok 2005 v celkové výši Kč 39.636.000,- v příjmové i výdajové části ve znění zprávy č. 9/16
 10. záměr prodeje části pozemkové parc. č. 389/2 o výměře cca 100 m2 ve znění zprávy č. 10 /16
 11. záměr prodeje části pozemkové parc. č. 248/1 o výměře 423 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 11/16
 12. záměr prodeje části pozemkové parc. č. 248/2 o výměře 23 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 11/16
 13. na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 34/1992 Sb. o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení a na základě § 102 zák. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřské škole Slatiňany Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy Slatiňany, kterým se stanoví jako doplňková činnost poskytování stravovacích služeb ve znění zprávy č. 13/16
 14. na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 34/1992 Sb. o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a předpisů, příspěvkové organizaci Školní jídelně Slatiňany Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelny Slatiňany ve znění zprávy č.14/16
 15. umožnit vstup koní na cestu vedoucí Podskálou
3. Neschvaluje
 1. záměr prodeje st. parc. č. 1220 o výměře 36 m2 a části pozemkové parc. č. 645/1 o výměře cca 140 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 12 /16
4. Zrušuje
 1. záměr prodeje části st. parc. č. 95 o výměře cca 14 m2 a části pozemkové parc. č. 68/5 o výměře cca 4 m2 v kat. území Trpišov ve znění zprávy č. 2/16
5. Vydává
 1. Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 6/2004, kterou se zrušuje k 31. 12. 2004 Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 o stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny ve znění zprávy č. 7/16.
 2. Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2004 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění zprávy č. 8 /16
 3. Obecně závaznou vyhlášky č. 8/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění zprávy č. 8 /16.
6. Pověřuje
 1. MěÚ Slatiňany upravit zábrany a dopravní značení na Podskále tak, aby se dalo pojít s károu, kočárkem, koněm
MVDr. Ivan JeníkIng. Dagmar Fryšová
starostamístostarostka
© 1999 - 2005 Slatiňany. Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER