CZ           Usnesení zastupitelstva města

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ17_2005.php on line 20

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ17_2005.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ17_2005.php on line 20
UK D I

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ17_2005.php on line 34

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ17_2005.php on line 34

Warning: include(): Failed opening '../../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ17_2005.php on line 34

USNESENÍ č. 17/2005
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VE SLATIŇANECH
ZE DNE 12.1.2005

Zastupitelstvo města
1. Schvaluje
 1. rozšíření programu 17. zasedání zastupitelstva města
 2. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 72.024.300,- Kč ve znění zprávy k 12. rozpočtovému opatření č. 1/17
 3. v souladu ze zákonem 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje jako zástavu nemovitého majetku ve prospěch Státního fondu životního prostředí za poskytnutí zvýhodněné půjčky na výstavbu kanalizace Škrovád I. - III. etapa
  " budovu úřadovny čp. 81 v k.ú. Trpišov, včetně stavební parcely č. 95
  " budovu čp. 93 - prodejna v k.ú. Trpišov, včetně stavební parcely č. 101
  ve znění zprávy č. 2/17
 4. podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 697/2004 Sb., a přílohy č. l k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., s účinností od l. 1. 2005 měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům Zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy č. 3/17
 5. prodej části st. parc. č. 321 o výměře cca 315 m2 včetně příslušenství a pozemkové parc. č. 142/18 o výměře 268 m2 včetně příslušenství v kat. území Slatiňany v rámci prodeje bytů v domě č. p. 336 ve Slatiňanech za cenu 150,- Kč/m2 ve znění zprávy č. 5/17,
 6. prodej části st. parc. č. 321 o výměře cca 125 m v kat. území Slatiňany včetně dřevníků na pozemku postavených, v rámci prodeje bytů v domě č. p. 336 ve Slatiňanech za cenu 1500,- Kč/m2 ve znění zprávy č. 5/17
 7. záměr prodeje 2 studní včetně příslušenství (čerpadel a ostatního zařízení) užívaných nájemníky domů č. p. 525 a 336 ve Slatiňanech v rámci prodeje bytů v domech č. p. 336 a 525 ve Slatiňanech ve znění zprávy č. 5/17.
 8. podání žádosti o grant na restaurování památníku boží muka na Návrší J. Vrchlického ve znění zprávy č. 6/17
2. Projednalo a schválilo
 1. dne 12. ledna 2005, že souhlasí, aby Mikroregion Chrudimsko se stal právním nástupcem Mikroregionu západně od Chrudimi se všemi právy a povinnostmi plynoucími z tohoto nástupnictví a pověřuje starostu - MVDr. Ivana Jeníka jednat v souladu s tímto usnesením.
MVDr. Ivan JeníkIng. Dagmar Fryšová
starostamístostarostka
© 1999 - 2005 Slatiňany. Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER