USNESENÍ č. 19/2005 

 ZE ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE  SLATIŇANECH

ZE  DNE  15.6.2005

Zastupitelstvo města

 

1. Bere na vědomí:

a) složení předepsaného slibu nových členů zastupitelstva města pana Ing. Iva Vodehnala a

    pana Dominika Pavliše

b) zprávu o plnění usnesení ZM ve znění zprávy pořadové číslo 1/19

c)  výhrady Krajského úřadu Pardubického kraje k obecně závazné vyhlášce města Slatiňany

     č. 5/2003 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na

     území města ve znění zprávy pořadové číslo 3/19

d)  zápisy Kontrolního výboru zastupitelstva města Slatiňany číslo 1,2,3/2005 ve znění zprávy

      pořadové číslo 11/19

e)  závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Mikroregion Chrudimsko za r. 2004

f)  zprávu č. 84 o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion Chrudimsko

     za r.  2004

g)  zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Svazku obcí Mikroregion Chrudimsko

     za r. 2004

h) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 města Slatiňany

i)  rozpočtové opatření č. 2 schválené usnesením RM ze dne 4.5.2005, rozpočtové opatření

    č. 3 schválené usnesením RM ze dne 18.5.2005 a rozpočtové opatření č. 4 schválené

    usnesením RM ze dne 1.6.2005.

j) závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Mikroregion Chrudimsko za r. 2004 ve znění

    zprávy č. 13/19

k) zprávu č. 84 o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion Chrudimsko

    za r.  2004 ve znění zprávy č. 13/19

l) zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Svazku obcí Mikroregion Chrudimsko

    za r. 2004 ve znění zprávy č. 13/19

 

2. Schvaluje:

a) doplněný program 19. zasedání zastupitelstva města.

                  b) záměr prodeje části pozemkové parc. č. 803 o výměře cca 15 m2 a části pozemkové parc.      č.85/1 o výměře cca 15 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy  č. 2/19

c) prodej části pozemkové parc. č. 80/2 o výměře cca 100 m2 v kat. území Škrovád za cenu             20,- Kč/m2 a nákladů  spojených s převodem nemovitosti ve znění zprávy č. 4 /19

d) prodej části pozemkové parc. č. 80/2 o výměře cca 71 m2 v kat. území za cenu 20,- Kč/m2 a 

    nákladů spojených s převodem nemovitosti ve znění zprávy č. 4/19

e) prodej st. parc. č. 1220 o výměře 36 m2 a části pozemkové parc. č. 645/1 o výměře cca 140               m2 v kat. území Slatiňany za    cenu 250,- Kč/m2 stavební parcely a 50,-  Kč/m2pozemkové parcely a za podmínek zřízení věcného břemena spočívajícího v zachování veřejného přístupu na část uvedené  pozemkové parc. č. 645/1 bez omezení (oplocení, bariér apod.), v právu města Slatiňany  vstupovat na uvedenou část pozemku za účelem provádění kontroly, údržby a opravy stávajícího mlýnského náhonu a dešťové  kanalizace a zároveň za podmínek schválení  ustanovení o převodu předmětných nemovitostí zpět na město Slatiňany v případě zrušení  provozu elektrárny a ustanovení o předkupním právu obou nemovitostí pro město Slatiňany  v případě záměru převodu vlastnictví elektrárny na jinou osobu (netýká se převodu vlastnictví elektrárny na rodinné příslušníky).  Převod bude v obou případech realizován za

 

 

 

stejných cenových podmínek s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující ve znění zprávy č. 5 /19

f) prodej části st. parc. č. 321 o výměře cca 315 m2 včetně příslušenství a pozemkové  parc.

    č. 142/18 o výměře 268 m2 včetně příslušenství v kat. úz. Slatiňany v rámci prodej bytu v domě č.p. 336 ve Slatiňanech za cenu 150,- Kč/m2

g) prodej části st. parc. č. 321 o výměře cca 125 m2 v kat. úz. Slatiňany včetně dřevníků na

    pozemku postavených v rámci prodeje bytů v domě čp. 336 ve Slatiňanech za cenu  500,-  

    Kč/m2

h) prodej studny užívané nájemníky domu čp. 336 ve Slatiňanech (umístěné na pozemku

    st. parc.č. 321 v kat. území Slatiňany) v rámci prodeje bytů v uvedeném domě za cenu

    22.000,- Kč

i) záměr prodeje 8 bytů v bytovém domě č.p. 12 na Starém náměstí ve Slatiňanech
    ve znění zprávy č. 7/19

j) záměr prodeje části stavební parc. č.  68 o výměře cca 464 m2 v k.ú. Slatiňany, zastavěné
    bytovým domem č.p. 12 na Starém náměstí ve Slatiňanech ve znění zprávy č.  7/19

k) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřské školy Slatiňany ve

    znění zprávy č. 8/19

l)  bezúplatný převod ostrůvku vzniklého po vybudování kruhové křižovatky na silnici I/37

     z vlastnictví ŘSD ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice do majetku

     města Slatiňany

m)  změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2005 v příjmové i výdajové

     části na celkovou částku 53.176.700,- Kč ve znění zprávy k 5. rozpočtovému opatření

     č. 16/19

n) poskytnutí půjčky na rozšíření a zvelebení bytového fondu z prostředků FRB žadatelům   

  

o) uzavření kupní smlouvy – Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky dle § 6 zákona

    č. 72/1994 Sb. v platném znění s kupujícími ve znění zprávy č. 18/19

p) záměr prodeje části pozemkové parc. č. 496/1 o výměře cca 30 m2 v kat. území Trpišov ve 

    znění zprávy č. 20/19

q) záměr prodeje částí pozemkové parc. č. 419/6  o výměře cca 2400 m2, pozemkové parc.

    č. 419/1 o výměře 1477 m2, pozemkové parc. č. 419/4 o výměře 833 m2 a části pozemkové

    parc. č. 419/3 o výměře cca 750 m2 v kat. území Slatiňany ve znění zprávy č. 22 /19

r) trvalý zábor části pozemkové parc. č. 479/30 o výměře cca 35 m2 v kat. území

    Kunčí, části pozemkové parc. č. 670 o výměře cca 95 m2, části pozemkové parc. č. 778

    o výměře cca 185 m2, části pozemkové parc. č. 655 o výměře cca 85 m2, části pozemkové

    parc. č. 240/2 o výměře cca 90 m2, části pozemkové parc. č. 240/1 o výměře cca 740 m2,

    části pozemkové parc. č. 653 o výměře cca 65 m2, části pozemkové parc. č. 232 o výměře

 

 

 

    cca 815 m2 a části pozemkové parc. č. 651 o výměře cca 215 m2 v kat. území Slatiňany

    ve prospěch stavby I/37 Chrudim-obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany“ za podmínky

 

    schválení změny územního plánu města Slatiňany, kterou bude dána stavba obchvatu do

    souladu s projektovou dokumentací k územnímu řízení ve znění zprávy č. 23/19

s) záměr prodeje nebo směny části pozemkové parc. č. 479/30 o výměře cca 35 m2 v kat.

    území Kunčí, části pozemkové parc. č. 670 o výměře cca 95 m2, části pozemkové

    parc. č. 778 o výměře cca 185 m2, části pozemkové parc. č. 655 o výměře cca 85 m2, části

    pozemkové parc. č. 240/2 o výměře cca 90 m2, části pozemkové parc. č. 240/1 o výměře

    cca 740 m2, části pozemkové parc. č. 653 o výměře cca 65 m2, části pozemkové

    parc. č. 232 o výměře cca 815 m2 a části pozemkové parc. č. 651 o výměře cca 215 m2

    v kat. území Slatiňany ve prospěch stavby I/37 Chrudim-obchvat, úsek křiž. I/17 –

    Slatiňany“ za podmínky schválení změny územního plánu města Slatiňany, kterou bude

   dána stavba obchvatu do souladu s projektovou dokumentací k územnímu řízení ve znění ve

    znění zprávy č. 23/19

t) v souladu se zněním bodu 5a, písm.b) usnesení ZM č. 13/2004 sumář odsouhlasených

    nákladů na zřízení veřejných částí domovních přípojek, neobsažených v PD stavby

    „Kanalizace Škrovád – 1.etapa“. Náklady na zřízení veřejných částí domovních přípojek

    činí 589.367 Kč vč. DPH.

 

3. Doplňuje:

a) do znění usnesení  ZM č.13/2004 :

    bod 5a), písm. a) takto :  za část  textu   “o věcném odsouhlasení vícepráce bude pořízen

    zápis ve stavebním deníku, potvrzený oběma stranami „ se doplňuje : V projektu stavby

    neobsažené veřejné části domovních přípojek, požadované vlastníky nemovitostí, budou

    každá samostatně zhotovitelem stavby oceněny a takto budou vzájemně věcně i finančně

    oběma smluvními stranami odsouhlaseny.       

 

4. Mění:  

a) znění usnesení ZM č.13/2004 Sb.:

bod 5a, písm. c) takto:

Starosta města objedná u zhotovitele stavby (a.s. VCES Praha ) provedení a zprovoznění veřejných částí kanalizačních přípojek  v rozsahu  ( finančním objemu ) schváleného sumáře 

 

5. Stanovuje:

a)  v souladu s  § 77 (2)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších  předpisů,    

     poskytování odměny od dne 15.6.2005.

 

 

 

 

 

6. Vydává:

a) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 – požární řád města ve znění zprávy pořadové

    číslo 9/19

 

7. Deleguje:

a) Ing. Aleše Kubáta k zastupování města Slatiňany a k výkonu všech práv akcionáře spojených s akciemi společnosti na řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., konané dne

23.června 2005

 

8. Neschvaluje:

a)  záměr prodeje části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře cca 140 m2 v kat. území Slatiňany

     ve znění zprávy č. 21/19

b) záměr prodeje části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře cca 81 m2 v kat. území Slatiňany

    ve  znění zprávy č. 21/19.

 

 

MVDr. Ivan Jeník                                                   Ing. Dagmar Fryšová

          starosta                                                                             místostarostka