USNESENÍ č. 9/2004

ZE ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA VE  SLATIŇANECH

DNE  14.1.2004

Zastupitelstvo města

 

 

      1.  Bere na vědomí:

      a)  změnu rozpočtu č. 15 schválenou  usnesením RM ze dne 17.12.2003

      b)  na základě zrušení § 86 z.č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů  pozbývá platnosti pověření zaměstnanců MěÚ Slatiňany k zabezpečování místních z záležitostí veřejného pořádku                                                                                                                                                                             

 

  1. Schvaluje:

a)      Program jednání 9. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

b)      záměr  prodeje zastavěných pozemků a pozemků nezbytně nutných k provozu úpravny vody MONACO, konkrétní výměra bude upřesněna do doby projednání vlastního záměru

c)       jako způsob dofinancování výstavby jednotné kanalizace Škrovád I.- III. etapa přijetí dlouhodobého úvěru od peněžního ústavu vybraného ve výběrovém řízení ve znění zprávy č. 2/9

d)      změnu rozpočtu č. 16 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 71.760.500,-Kč ve znění zprávy č. 3/9

e)      odložit projednání  bodu č. 4/9  na příští zasedání

f)        změnu US ZSJ Kunčí, spočívající v doplnění možnosti umístění jednoho rodinného domu na pozemku parc. č. 34 v kat. území Kunčí

 

3.   Ukládá:

      a)   Radě města Slatiňany připravit upřesněné podklady pro příští jednání ZM k bodu č.4/9

      b)   odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu jako orgánu územního

            plánování města: zajistit zapracování této změny a již dříve schválených drobných

            změn do elaborátu US ZSJ

 

MVDr. Ivan Jeník                                                                              Ing. Dagmar Fryšová

        starosta                                                                                            místostarostka