klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Základní škola
ZUŠ
Mateřská škola
Školní jídelna
Pečovatelská
služba
Knihovna
Infocentrum
Plovárna
Muzeum Švýcárna
Jednotka požární ochranyPečovatelská služba – základní informace o možnostech poskytovaných služeb

Kdo jsme?
Pečovatelská služba města Slatiňany je samostatnou organizační jednotkou městského úřadu Slatiňany. Službu zajišťují 4 zaměstnanci – 1 sociální pracovnice (vedoucí) a 3 pracovnice v sociálních službách ( pečovatelky)


Komu poskytujeme služby?
Osobám se sníženou soběstačností z důvodu
- věku
- chronického onemocnění
- zdravotního postižení
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.


Jaké poskytujeme služby?
Pomůžeme Vám či Vašim blízkým s
- dovážkou obědů
- nákupem
- osobní hygienou
- vypráním a vyžehlením prádla
- úklidem domácnosti
- doprovodem k lékaři
- a mnoha dalšími činnostmi, definovanými přesně vyhláškou č.505/2006 Sb.


Jaké jsou principy, cíle a poslání služeb?

Posláním pečovatelské služby je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí. Tím chce umožnit lidem přes nepříznivou zdravotní a sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovávat vazby na své přirozené prostředí, rodinu, přátele, blízké a využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti.


Cílem pečovatelské služby je:
- poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání pečovatelské služby, tj. aby klienti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je služba určena, neukončovali smluvní vztah:
a) z důvodu nedostatečnosti služby
b) z důvodu nespokojenosti s poskytovanou službou

- poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory potřebnou pro zachování pocitu samostatnosti a nezávislosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat služby v rozsahu odpovídajícím reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na sociální služby).

Ctít zásadu „podpory“, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem (zásadní rozdíl mezi komerční a sociální službou)


Cíl služby je naplňován formou podpory, která je klientům poskytována v zájmu:
- udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy
- udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění chodu vlastní domácnosti
- obstarávání osobních záležitostí
- uplatňování práv a zájmů
- udržení sociálních kontaktů


Hlavní principy (zásady) Pečovatelské služby Slatiňany:
- individuální přístup
- respekt k zachovaným dovednostem a schopnostem
- spolehlivost
- odbornost, profesionalita
- dostupnost
- efektivita, kvalita
- odpovědnost
- jistota
- spolupráce s rodinou
- partnerství, rovné podmínky
- mlčenlivost
- pružnost
- respekt k právům uživatele
- podpora v zachovávání vazeb na přirozené prostředíKde poskytujeme služby?
Zázemí pečovatelské služby se nachází v Domě s pečovatelskou službou města Slatiňan na adrese Farská č.p.765, Slatiňany 538 21, telefon : +420 469 682 555.
Terénní pečovatelská služba města Slatiňany zajišťuje svým uživatelům služby
ve stanoveném čase:
- v pracovních dnech 6.00 – 16.00 hodin
ve vymezeném místě:
- Slatiňany a jejich místní části (Kunčí, Kochánovice, Škrovád, Presy, Trpišov, Podhůra)
- Pokud to ekonomické, technické a provozní možnosti dovolí obce dle delimitačního protokolu: Orel, Svídnice, Lukavice a jejich místní části. A obec Zaječice.

Jak požádat o službu?
Osoba mající zájem o poskytování pečovatelské služby musí osobně, písemně nebo telefonicky kontaktovat Pečovatelskou službu města Slatiňany, popřípadě Odbor sociálních věcí MěÚ Slatiňany.
vedoucí Pečovatelské služby
telefon: 469 682 555
mobil: 721 101 332
e-mail: dps@slatiňany.cz
adresa: Farská 765, Slatiňany 538 21
Sociální pracovník Pečovatelské služby města Slatiňany (vedoucí pečovatelské služby) na základě tohoto podnětu navštíví zájemce, představí službu, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o pečovatelské službě v takovém rozsahu a formě, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce pečovatelské služby využít či nikoliv. V případě zájmu o využití pečovatelské služby je žadatel povinen vyplnit Žádost o pečovatelskou službu. Pracovník Pečovatelské služby města Slatiňany na základě domluvy připraví návrh smlouvy. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji stvrzují svými podpisy. Na základě požadavků klienta navrhne sociální pracovník takovou formu podpory a pomoci, která by splňovala jeho očekávání a osobní cíle a vzhledem k jeho schopnostem a možnostem, byla naplněna ( probíhá proces individuálního plánování služby).

Kontakt
adresa : Dům s pečovatelskou službou, Farská 765, Slatiňany, 538 21
telefon : +420 469 682 555
mobil : +420 721 101 332
e-mail : dps@slatinany.cz
kontaktní osoba : Mgr. Ilona Čápová Tušicová, vedoucí pečovatelské služby

Dokumenty ke stažení
Pravidla pro přidělování bytů v DPS Slatiňany
Žádost o přidělení bytu v DPS Slatiňany

Výroční zpráva za rok 2021
Informační leták
Žádost o poskytování pečovatelské služby
Ceník úhrad za úkony Pečovatelské služby města Slatiňany platný od 1. ledna 2021
Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na Pečovatelskou službu města Slatiňany
Základní veřejné prohlášení
Regionální karta sociálních služeb Pardubického kraje
Garantovaná nabídka sociálního pracovníka

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER