Stavební úpravy ulice Čechova

Připravovaný investiční záměr stavební úpravy ulice Čechova spočívá zejména v kompletní rekonstrukci chodníků, které budou po obou stranách ulice, včetně jednotlivých vjezdů k RD, a to ze zámkové dlažby a zároveň v provedení nového povrchu silnice z asfaltu. Úsek mezi ulicemi Schmoranzova a Štěpánkova je navržen jako jednosměrný, aby dle platné legislativy umožnil podélné parkování s tím, že výjezd automobilů ze společnosti POKSPOL s. r. o. Slatiňany je umožněn do ulice Schmoranzova, aby průjezd automobilů společnosti zbytečně nezatěžoval obyvatele dané ulice. U bytového domu je na pozemku p.p.č. 369/28 navrhováno vyprojektovat boční parkoviště pro osobní automobily. Ostatní úseky Čechovy ulice zůstávají obousměrné vždy s možností podélného parkování na jedné straně ulice. Daná šíře ulice dle platné legislativy neumožňuje u obousměrného provozu mít podélná stání na obou stranách ulice. Počet parkovacích míst v celé délce ulice je 43 a 3 místa pro ZTP. Kontejnerové místo je posunuto, aby vyhovovalo rozhledovým poměrům. V celé délce ulice je navržena zóna 30 km/h, která vyžaduje řešit křižovatky jako zvýšené dle platné legislativy.
Následně po veřejném seznámení s uvedeným záměrem s obyvateli ulice (dne 26. 5. 2021 v 16:00 hod. na rohu ulice Čechova a Tyršova) a po vypořádání případných došlých námětů a připomínek bude projektová dokumentace dokončena a finální verze následně předložena Radě města ke schválení.

Aktualizovaný situační výkres