klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Investiční
záměry
Volby
Kontakty
Působnosti
pracovníků
Podatelna
Výhledové
projekty
Územní plán
Mapový portálVýhledové projekty

1. Rekonstrukce ulice Tyršova ve Slatiňanech
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s budoucí plánovanou rekonstrukcí ulice Tyršova si Vás dovoluji pozvat na VEŘEJNÉ SEZNÁMENÍ s návrhem zpracovávané studie v úseku ulice Vítězství k ulici Palackého, a to dne 13. dubna 2022 od 16:00 hodin před Sokolovnou za účasti místostarosty, vedoucího odboru investic, projektanta a příp. dalších účastníků. S pozvánkou zároveň dostáváte do schránky návrh části studie. Návrh vychází z požadavku na zachování obousměrného provozu umožňující v rámci šířkových limitů ulice a dle platné legislativy legalizovat podélné parkování automobilů po jedné straně.
Cílem setkání je představení záměru, společná diskuse, sběr připomínek a podnětů. Těšíme se na Vás.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Studie úprav - návrh

2. Investiční plán
Vážení spoluobčané,
na jednání Zastupitelstva byl dne 17. 3. 2022 předložen zpracovaný plán investic, a to na akce, jejíž pravděpodobné náklady přesahují částku 4 mil. Kč bez DPH.
Ačkoliv stavební realizace uvedených akcí v tomto plánu přesahuje nynější volební období současného zastupitelstva, je tento plán důležitý z hlediska plánování finančních zdrojů budoucích rozpočtů města či vyčlenění prostředků na případnou spoluúčast při podání žádosti o dotaci nebo případného úvěru na financování akce. Plán obsahuje celkem 6 velkých investičních akcí.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Investiční plán

3. Dopravní koncepce Slatiňany
Vážení spoluobčané,
ustanovená pracovní skupina společně se zhotovitelem pečlivě vyhodnotila veškeré došlé podněty a připomínky a následně koncepci zhotovitel upravil tak, aby co nejvíce reflektovala názory Vás, spoluobčanů tam, kde to bylo možné a účelné, samozřejmě v kontextu s platnou legislativou v oblasti dopravy. Upravená dopravní koncepce byla schválena Zastupitelstvem města dne 17. 3. 2022. Tímto ještě jednou děkuji Vám všem, kteří jste se koncepcí zabývali a věnovali jí svůj čas.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Generel dopravy v pohybu
Generel parkování
Obecná mapa
Mapa průchodnosti pro chodce
Mapa průjezdnosti pro cyklisty
Obsazenost parkovacích míst ve dne
Obsazenost parkovacích míst v noci
Příčné uspořádání komunikace TGM
Problémový výkres
Problémový výkres - detail
Šířky uličních profilů
Šířky vozovek
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - Centrální část
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - Severní část
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - Jižní část
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - část Škrovád
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - část Trpišov

4. Rekonstrukce části ulice Medunova
Jedná se o rekonstrukci části ulice Medunova, která spočívá ve zřízení celkem 10 parkovacích míst a to 8 míst naproti řadovým domům a výhybny pro automobily s cílem zachovat obousměrný provoz. Parkovací plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby v barvě šedé. V rámci rekonstrukce ulice bude provedeno nové veřejné osvětlení se svítidly LED a opravena dlažba stávajícího chodníku.
Navržené řešení s podélným parkováním automobilů a výhybnou je v rámci platné legislativy prakticky jediné možné řešení, jak zachovat v dané ulici obousměrný provoz a zároveň legalizovat parkování aut v dané části ulice.

Situační výkres - Nová parkovací stání
Situační výkres - Oprava chodníku v části ulice Medunova

5. Chodník Škrovád - od křižovatky „T“ směrem ke křížkům
Připravovaný investiční záměr spočívá ve vybudování chybějícího chodníku ve Škrovádu, a to od křižovatky „T“ směrem ke křížkům, včetně pořízení nového veřejného osvětlení. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace.
Následně po veřejném seznámení s uvedeným záměrem s obyvateli ulice, a to dne 20.10.2021 v 16:00 h v Zasedací místnosti MěÚ Slatiňany a po vypořádání případných došlých námětů a připomínek bude projektová dokumentace dokončena a finální verze následně předložena Radě města ke schválení.

Situace koordinační - 1. část
Situace koordinační - 2. část

6. Stavební úpravy ulice Čechova
Připravovaný investiční záměr stavební úpravy ulice Čechova spočívá zejména v kompletní rekonstrukci chodníků, které budou po obou stranách ulice, včetně jednotlivých vjezdů k RD, a to ze zámkové dlažby a zároveň v provedení nového povrchu silnice z asfaltu. Úsek mezi ulicemi Schmoranzova a Štěpánkova je navržen jako jednosměrný, aby dle platné legislativy umožnil podélné parkování s tím, že výjezd automobilů ze společnosti POKSPOL s. r. o. Slatiňany je umožněn do ulice Schmoranzova, aby průjezd automobilů společnosti zbytečně nezatěžoval obyvatele dané ulice. U bytového domu je na pozemku p.p.č. 369/28 navrhováno vyprojektovat boční parkoviště pro osobní automobily. Ostatní úseky Čechovy ulice zůstávají obousměrné vždy s možností podélného parkování na jedné straně ulice. Daná šíře ulice dle platné legislativy neumožňuje u obousměrného provozu mít podélná stání na obou stranách ulice. Počet parkovacích míst v celé délce ulice je 43 a 3 místa pro ZTP. Kontejnerové místo je posunuto, aby vyhovovalo rozhledovým poměrům. V celé délce ulice je navržena zóna 30 km/h, která vyžaduje řešit křižovatky jako zvýšené dle platné legislativy.
Následně po veřejném seznámení s uvedeným záměrem s obyvateli ulice (dne 26. 5. 2021 v 16:00 hod. na rohu ulice Čechova a Tyršova) a po vypořádání případných došlých námětů a připomínek bude projektová dokumentace dokončena a finální verze následně předložena Radě města ke schválení.

Aktualizovaný situační výkres

7. Rekonstrukce veřejného osvětlení Škrovád – I. etapa
V souvislosti se záměrem ČEZ provést v části Škrovádu přeložku vrchního elektrického vedení na zemní vedení bylo rozhodnuto využít výkopové práce v souvislosti s akcí ČEZ a naplánovat současně rekonstrukci veřejného osvětlení včetně nových LED svítidel, které již nebudou vytvářet tzv. „světelný smog“. Zároveň bude výkop ČEZu použit také pro položení chráničky pro optický kabel.
Na základě zapracování připomínek občanů bylo Radou města následně schváleno dokončení projektové dokumentace zahrnující první etapu rekonstrukce osvětlení a vedení optického kabelu, a to od návsi k Mlýnu Skály a dále od návsi přes část ulice Svatojánská až po ulici U Lesa včetně všech bočních komunikací. V současné době je dokončená dokumentace rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům. Dle sdělení ČEZ se předpokládá, že se tato etapa bude stavebně realizovat v I. polovině roku 2022.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Situace koordinační - 1. část
Situace koordinační - 2. část

8. Studie rekonstrukce plovárny
Vážení spoluobčané,
v říjnových Ozvěnách byl zveřejněn záměr Rady města, jak dále postupovat ohledně rekonstrukce plovárny, která je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a v případě neprovedení rekonstrukce nejpozději do tří let bude muset být uzavřena. Chtěli jsme znát Váš názor, a proto jsme Vás tehdy požádali o vyplnění ankety. Anketu vyplnilo celkem 484 respondentů, z nichž 70 % hlasovalo pro záměr Rady města etapovitě provést rekonstrukci plovárny se zachováním velikosti plaveckého bazénu dle možností rozpočtu města bez zadlužení a bez přerušení provozu v letních měsících.

Na základě výsledků ankety Rada města odsouhlasila vypracování studie s přihlédnutím k věcným poznámkám a připomínkám občanů v rámci vyplněných anketních lístků. V současné době je vyhotovena studie, kterou zpracovala firma Bazénservis, s.r.o. ve spolupráci s Ateliérem11, s.r.o., kteří mají v daném oboru velké zkušenosti a mají řadu úspěšných realizací za sebou. Studie bude součástí zadávací dokumentace pro soutěž na vypracování projektů pro povolení stavby a realizaci stavby.

Studie zahrnuje:
a) Opravu plaveckého bazénu
Velikost plaveckého bazénu bude zachována a nově bude rozdělen na 3 části, a to na část „rekreační“ s volným plaváním, na část „sportovní“ se čtyřmi plaveckými dráhami pro kondiční plavání, kdy jejich délka bude upravena na standardní 50 m dráhy a na část „zážitkovou“ s dvojskluzavkou, leknínovou dráhou a houpacím zálivem. Tato část má nejmenší vodní plochu, jedná se pouze o doplňkovou funkci koupaliště.

b) Nové dětské brouzdaliště
Vzhledem k velmi špatnému stavebnímu stavu betonového skeletu je lepší variantou vybudování nového brouzdaliště max. 40 cm hlubokého, které bude vybaveno vodními hracími prvky pro malé děti - skluzavkou z nakloněné roviny, stříkající rybou, kyblíky a další skluzavkou. V dětském brouzdališti je uvažováno s technologií slané vody šetrné k pokožce malých dětí a se solárním ohřevem. Povrch brouzdaliště bude opatřen bazénovou fólií, která nebude kluzká.

c) Technologický objekt
Současné požadavky hygienických norem kladou vysoké nároky na úpravu a filtraci vody v bazénech, a proto v rámci rekonstrukce musí být kompletně obměněna bazénová technologie včetně stavebních úprav bazénů na tzv. přelivový. Z těchto důvodu je nezbytné vybudovat nový technologický objekt, který bude umístěn v blízkosti obou bazénů tak, aby rozvody byly co nejkratší. Jedná se o objekt s jedním podzemním a nadzemním podlažím s plochou střechou, na kterou budou umístěny soláry pro ohřev dětského brouzdaliště. Strojovna technologie (filtry, dávkování chemie) bude umístěna v nadzemní části objektu a v podzemní části budou umístěny akumulační nádrže, které slouží k zachycení vody při kolísání hladiny bazénů a dále čerpadla cirkulace. V technologickém objektu bude z prostoru dětského brouzdaliště přístupná pohotovostní dětská WC pro chlapce a dívky s přebalovacím pultem. Z boku objektu bude moci být případně umístěn stánek s občerstvením.

d) Venkovní sprchy
Stávající zděný a zastřešený objekt sprch bude zbourán a nahrazen venkovními sprchami s integrovaným solárním ohřevem. Sprchy budou napojeny na rozvod pitné vody a odkanalizovány.

e) Oplocení
Ve studií je uvažováno s novým oplocením do ulice Škrovádská, kdy stávající nevzhledný plot bude nahrazen novým plotem výšky cca 180-200 cm, posunutým o cca 3,5 m směrem do areálu. Tím se vytvoří odstup od stávající komunikace, který bude využit na podélné parkování a bezpečný pohyb pěších. Vizuálně se nebude jednat o holou betonovou stěnu, ale bude obohacena o některé zajímavé prvky (zeleň, doplňující materiály apod.).

Součástí řešení není stávající vstupní objekt včetně parkovací plochy, což bude součástí samostatné dokumentace v rámci další etapy řešení plaveckého areálu v kontextu s dostupnými finančními zdroji.

Předpokládaný harmonogram akce:
Předpokládané dokončení všech projektových dokumentací je plánováno nejpozději do února 2022. Následně bude vybrán zhotovitel stavby s tím, že I. etapa realizace je plánována na počátek záři 2022. Bude obsahovat výstavbu technologického objektu s částí trubních rozvodů pro plavecký bazén, jako přípravu pro 2. etapu a vybudování dětského brouzdaliště. Druhá etapa stavby je naplánována na září 2023 a bude obsahovat rekonstrukci plaveckého bazénu, novou dlažbu, sprchy a nové oplocení. Vše je plánováno tak, aby nebyla, pokud možno, přerušena letní sezóna

Předběžný propočet nákladů realizace:
Předběžný rozpočet nákladů realizace na obě etapy jsou 50 mil. Kč bez DPH s tím, že velmi významnou část z této částky tvoří vybudování technologického objektu s pořízením nové bazénové technologie.

Projednání návrhu studie na Zastupitelstvu
Vzhledem k pandemické situaci bohužel nelze provést veřejné seznámení s touto studií, kde byste mohli pokládat dotazy. Avšak návrh studie včetně rozpočtového opatření se bude projednávat na Zastupitelstva města dne 7. 4. 2021, které začíná v 16 h v obřadním sále radnice, jehož se může zúčastnit i veřejnost. Můžete na něm vznést případné dotazy a vyjádřit svůj názor.
Případně mě můžete kontaktovat na e-mail: s.stastny@slatinany.cz

Vizualizace 1
Vizualizace 2
Vizualizace 3
Vizualizace 4
Vizualizace 5
Vizualizace 6 (pdf)

9. Stavební úpravy části ulice Klášterní
Připravovaný investiční záměr spočívá ve stavební úpravě ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Švermova. Úprava ulice spočívá v komplexní rekonstrukci dožilých chodníků, jejichž šíře bude zachována. Dále bude rekonstruován asfaltový povrch silnice a vybudováno 22 podélných parkovacích míst. Součástí investičního záměru akce bude také vybudování nového veřejného osvětlení. Se stavební úpravou ulice dojde k jejímu zjednosměrnění z důvodu legalizace podélného parkování osobních automobilů v této části ulice dle platné legislativy.
Začátkem příštího roku se předpokládá dokončení projektové dokumentace na stavbu. Samotná realizace stavby bude odvislá od získání příslušných povolení a možnosti rozpočtu města v roce 2021.

Situační výkres

10. Rekonstrukce veřejného osvětlení části ulice Klášterní
Jednou z připravovaných akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení ve zbývající části ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova až na její konec. Tato akce úzce souvisí s připravovanou komplexní stavební úpravou uvedené části ulice.
Za tímto účelem Rada města schválila zadání projektové dokumentace na rekonstrukci VO v části ulice Klášterní. Záměr spočívá v pořízení 9 ti nových osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového rozmístění v souladu s platnými normami osvětlení ulic a křižovatek. Součástí realizace akce bude položení nového rozvodu zemního kabelového vedení.
Jedná se o svítidla LED, která nevytvářejí „světelný smog“, a u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu svícení. V příštím roce se předpokládá dokončení projektové dokumentace na stavbu. Samotná realizace stavby bude odvislá od získání příslušných povolení a možnosti rozpočtu města v roce 2021.

Situace v katastrální mapě
Situace koordinační
Situace v katastrální mapě

11. Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Švermova
Jednou z připravovaných akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) po celé délce ulice Švermova související s vybudováním chybějící části chodníku a také s cílem odstranit nevyhovující lampy vytvářející „světelný smog“.
Za tímto účelem Rada města schválila zadání projektové dokumentace na rekonstrukci VO v ulice Švermova, a to po celé její délce. Záměr spočívá v pořízení 30 ti nových osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového rozmístění v souladu s platnými normami osvětlení ulic a křižovatek. Součástí realizace akce bude položení nového rozvodu zemního kabelového vedení.
Jedná se o svítidla LED, která nevytvářejí „světelný smog“, a u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu svícení. Začátkem příštího roku se předpokládá dokončení projektové dokumentace na stavbu. Samotná realizace stavby bude odvislá od získání příslušných povolení a možnosti rozpočtu města v roce 2021.

Situace v katastrální mapě
Situace koordinační

12. Nový chodník pro Švermovu ulici
Návrh nového chodníku ulice Švermovy navazuje na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován, a proto je celkově veden po západní straně ulice. Původní záměr počítal s chodníkem od penzionu Bonet až ke křižovatce s ulicí Družstevní. Nicméně na základě podaných námitek občanů z bytového domu č.p. 753-754 v rámci územního řízení, kdy důvodem byl nesouhlas s pokácením několika stromů, byl na základě rozhodnutí Rady města úsek chodníku před bytovým domem č.p. 753-756 z projektu vypuštěn. Chodci tak budou používat stávající chodník podél tohoto bytového domu. Součástí realizace stavby nového chodníku bude též umístnění nových osvětlovacích těles s LED úsporným osvětlením s možností regulace kuželu dopadu světla, které eliminuje nežádoucí dopad světla do oken domů (tzv. „světelný smog“).
Původní předpokládaný termín realizace stavby byl stanoven na rok 2020, ale vzhledem k podaným námitkám v rámci územního řízení se předpokládá stavební realizace v roce 2021.

Koordinační situační výkres

13. Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou“
V anketě, v které občané hodnotili studii s dvěma variantami pěšího propojení mezi ulicemi T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, byla rozdílem jedenácti hlasů lépe ohodnocena zde představená varianta č. 2.
V letošním roce bude vypracována projektová dokumentace na vyřešení prostoru před sokolovnou, kde by mělo být umístěno 21 parkovacích stání, včetně stání pro imobilní. Tento prostor byl u obou variant navržen totožným způsobem. Realizace parkoviště a pokračování projekčních prací na hlavní část pěší trasy bude záviset na finančních možnostech města Slatiňany.
Varianta č. 2 - Celková situace
Vizualizace 1
Vizualizace 2
Vizualizace 3

14. Vybudování parkoviště u stadionu Spartaku
Záměr města spočívá ve vybudování parkoviště před stadionem Spartaku pro 32 stání osobních automobilů a dále pak stání pro autobus. Parkovací plochy byly navrženy po obou stranách Smetanova nábřeží, kdy na dotčených pozemcích se nachází travnatá plocha či štěrk bez vzrostlé zeleně. Parkovací stání jsou navržena jako podélná, kolmá i šikmá. Parkovací stání jsou navržena z betonové dlažby barvy červené, lemování bude pomocí betonových obrub dvou typů barvy přírodní a podélné stání u řeky Chrudimky je navrženo ze zatravňovacích tvárnic.
V souvislosti s plánovaným vybudováním parkoviště dojde ještě k výměně dožilého vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) pod parkovištěm včetně světelných těles z 80. let (3 světelná tělesa). Na základě této skutečnosti bude ještě vypracována projektová dokumentace (dále jen PD) na rekonstrukci osvětlení pod plánovaným parkovištěm. Do PD budou navrhována svítidla od společnosti iGuzzini – typ svítidla Wow, která byla instalována již na Starém náměstí a plynule tak navážou na plánovanou rekonstrukci VO před sportovním areálem.
S plánovaným záměrem a situačním výkresem byli seznámeni členové výboru Spartak a na základě projednání byl ještě výkres upraven do konečné podoby, která je popsaná výše. Upravený koordinační situační výkres parkoviště byl následně schválen usnesením Rady R/424/30/2019 RMS ze dne 6. 9. 2019.

Koordinační situační výkres

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER