Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Investiční
záměry
Volby
Kontakty
Podatelna
Výhledové
projekty
Územní plán
Mapový portálVýhledové projekty
1. Nový chodník pro Švermovu ulici.
Návrh nového chodníku do Švermovy ulice navazuje na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován, a proto je celkově veden po západní straně ulice. Chodník bude tak logicky navazovat na zastavěné území města. Nový chodník naváže na stávající chodník u Penzionu Bonet, a dále na chodník za křižovatkou s ulicí Družstevní.

Budoucí trasa byla projektantem pečlivě zvažována a pro navržené umístění svědčí i následující skutečnosti:
- Pokud bychom umístili nový chodník na východní stranu ulice, pak bychom se nevyhnuli zřízení přechodů nebo míst pro přecházení a celkový význam chodníku, jako prvku pro bezpečný pohyb chodců, by byl velice snížen. Přechody přes komunikace jsou hodnoceny jako nejnebezpečnější místa a právě zde dochází k největšímu počtu střetů vozidel s chodci. Máme zkušenost, že i Policie ČR (jako dotčený orgán státní správy) preferuje řešení, kde je od přechodů upuštěno – jejich statistiky dopravních nehod na přechodech hovoří jasně.

- Na západní straně ulice je umístěn rozvod elektřiny pro veřejné osvětlení – není třeba procházet protlakem pod komunikací a stavbu zbytečně prodražovat.

- Šířka pozemku východní strany od krajnice vozovny nevyhovuje v určitých místech normovým požadavkům na minimální šířku nového chodníku.

Realizace stavby se bohužel nevyhne určitému kácení nízké a středně vysoké zeleně – keřů a stromů, a to především v úseku parkoviště před bytovými domy č.p.753 – 756 ve Slatiňanech.

Při kácení bude však snaha postupovat maximálně ohleduplně. Doufáme, že pokud stavba v těchto místech omezí zemní práce na minimální možnou míru, půjde některé stromy určené ke kácení nakonec zachovat. V rámci stavby bude řešena i náhradní výsadba zeleně.

Koordinační situační výkres

2. Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou“
V anketě, v které občané hodnotili studii s dvěma variantami pěšího propojení mezi ulicemi T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, byla rozdílem jedenácti hlasů lépe ohodnocena zde představená varianta č. 2.
V letošním roce bude vypracována projektová dokumentace na vyřešení prostoru před sokolovnou, kde by mělo být umístěno 21 parkovacích stání, včetně stání pro imobilní. Tento prostor byl u obou variant navržen totožným způsobem. Realizace parkoviště a pokračování projekčních prací na hlavní část pěší trasy bude záviset na finančních možnostech města Slatiňany.
Varianta č. 2 - Celková situace
Vizualizace 1
Vizualizace 2
Vizualizace 3

3. Investiční záměr rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Schmoranzova
Stávající veřejné osvětlení v ulici Schmoranzova je dožilé a nevyhovující. Na základě této skutečnosti Rada města schválila předložený návrh situačního výkresu na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova, a to od kruhového objezdu (šišáku) až k železničnímu přejezdu. Záměr spočívá v pořízení 10-ti nových osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového rozmístění v souladu s platnou legislativou včetně položení nového rozvodu zemního kabelového vedení.
Jedná se o svítidla LED, které nevytvářejí světelný smog, a u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu svícení. Jedná se o typ lamp, které se např. nalézá v ulici Klášterní. Součástí schváleného záměru je i osvětlení pro plánovaný nový přechod na hřbitov. V letošním roce se předpokládá vypracování projektové dokumentace na stavbu a koncem letošního roku bude podána žádost o územní rozhodnutí a v první polovině roku 2020 je plánována realizace stavby.
Situace v katastrální mapě
LED svítidlo

4. Investiční záměr vybudování parkoviště u stadionu Spartaku
Záměr města spočívá ve vybudování parkoviště před stadionem Spartaku pro 32 stání osobních automobilů a dále pak stání pro autobus. Parkovací plochy byly navrženy po obou stranách Smetanova nábřeží, kdy na dotčených pozemcích se nachází travnatá plocha či štěrk bez vzrostlé zeleně. Parkovací stání jsou navržena jako podélná, kolmá i šikmá. Parkovací stání jsou navržena z betonové dlažby barvy červené, lemování bude pomocí betonových obrub dvou typů barvy přírodní a podélné stání u řeky Chrudimky je navrženo ze zatravňovacích tvárnic.
V souvislosti s plánovaným vybudováním parkoviště dojde ještě k výměně dožilého vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) pod parkovištěm včetně světelných těles z 80. let (3 světelná tělesa). Na základě této skutečnosti bude ještě vypracována projektová dokumentace (dále jen PD) na rekonstrukci osvětlení pod plánovaným parkovištěm. Do PD budou navrhována svítidla od společnosti iGuzzini – typ svítidla Wow, která byla instalována již na Starém náměstí a plynule tak navážou na plánovanou rekonstrukci VO před sportovním areálem.
S plánovaným záměrem a situačním výkresem byli seznámeni členové výboru Spartak a na základě projednání byl ještě výkres upraven do konečné podoby, která je popsaná výše. Upravený koordinační situační výkres parkoviště byl následně schválen usnesením Rady R/424/30/2019 RMS ze dne 6. 9. 2019.

Koordinační situační výkres

5. Investiční záměr rekonstrukce části ulice Medunova
Jedná se o rekonstrukci části ulice Medunova, která spočívá ve zřízení celkem 10 parkovacích míst a to 8 míst naproti řadovým domům a výhybny pro automobily s cílem zachovat obousměrný provoz. Parkovací plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby v barvě šedé. V rámci rekonstrukce ulice bude provedeno nové veřejné osvětlení se svítidly LED a opravena dlažba stávajícího chodníku.
Navržené řešení s podélným parkováním automobilů a výhybnou je v rámci platné legislativy prakticky jediné možné řešení, jak zachovat v dané ulici obousměrný provoz a zároveň legalizovat parkování aut v dané části ulice.

Situační výkres


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2020 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER