GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Město Slatiňany a jeho orgány zpracovávají osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti. Tato stránka Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o způsobu zpracování osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce:

Město Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany
Telefon: +420 469 681 102
E-mail: mesto@slatinany.cz
ID datové schránky: jzrbny8

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.
k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů JUDr. Tomáše Vlčka
Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00
Telefon: +420 377 259 585
E-mail: dpo@akvlcek.cz

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů

gdpr.jpg

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Město Slatiňany zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

Město Slatiňany nezpracovává žádné osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze jeho oprávněným zájmem.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává město třetím subjektům výhradně v případech, kdy mu tak ukládá zákon, výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být poskytnuty třetím subjektům osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. v rámci správy matričních agend.

7. Doba uložení osobních údajů:

Veškeré dokumenty, které byly městu Slatiňany doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s jeho působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem - Spisový řád města Slatiňany.

Pozn.: dokumentem se rozumí každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální.

8. Zdroj zpracovávaných osobních údajů:

Město Slatiňany získává osobní údaje občanů, klientů, návštěvníků, účastníků řízení, obchodních partnerů a dalších fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti, z následujících zdrojů:

  1. osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě žádostí, stížností, podnětů, návrhů, sdělení a jiných obdobných podání),
  2. osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis (např. v případech přestupkových řízení, matričních záležitostech, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů atd.)
  3. z veřejných zdrojů v případech, kdy je město v rámci své působnosti povinno ověřit některé údaje (např. veřejný rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, rejstřík živnostenského oprávnění atd.)
  4. město Slatiňany nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě (Facebook, Twiter).
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pozn.: subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, které se týkají zpracovávané osobní údaje.
Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:

Právo na informace:
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Právo na přístup k osobním údajům:
Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.

Právo na opravu a doplnění:
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo vyplývá ze zásady přesnosti. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

Právo na výmaz (právo být zapomenut):
Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci práva být zapomenut žádat likvidaci všech osobních údajů např. při ukončení zaměstnání či poskytování finančních služeb, jelikož na správce se vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

Právo na omezení zpracování:
Právo na omezení zpracování dává subjektu údajů možnost požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

Právo na přenositelnost údajů:
Právo na přenositelnost je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Důležité: Právo na přenositelnost údajů se netýká zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo vznést námitku:
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování:
Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek.

Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Nelze tak například automatizovaně pokutovat řidiče překračující rychlost, aniž by pokutu nepřezkoumal člověk.

Právo podat stížnost:
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

Formuláře ke stažení:

 Na město Slatiňany je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na město Slatiňany obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR, tj. v termínu nejpozději do 1 měsíce od podání písemné žádosti, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace jsou poskytovány zpravidla bezplatně, kromě případů, kdy správce posoudí žádost jako zbytečně opakovanou, nepřiměřenou, nedůvodnou. Pokud je požadována úhrada, její výše se řídí sazebníkem uvedeným ve směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje zpracované prostřednictvím cookies

Automaticky zpracováváme i cookies. 

Co jsou soubory cookies?

Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou webové stránky využívány. 

Dokážeme tak odlišit (ne však konkretizovat či identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah webových stránek konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. 

Cookies slouží k několika účelům. Na našich internetových stránkách používáme tyto cookies: 

Funkční cookies: Trvalé cookies používáme pro zapamatování Vašeho nastavení preferencí pro příští návštěvu našeho webu a umožňují zapamatování vašich předvoleb (např. uživatelské jméno, jazyk).

Analytické cookies: tento typ cookies nám pomáhá vylepšit naše webové stránky, z čehož ve výsledku těžíte opět Vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit ke konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našich internetových stránkách choval (jaké stránky navštívil, jaké služby si prohlížel apod.) Zpracování těchto cookies lze také odmítnout, viz níže pod bodem: CESTA K NASTAVENÍ COOKIES 

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely. 

JAK NASTAVIT COOKIES: V patičce stránek (myšleno nejspodnější část stránek) naleznete odkaz pro opětovné otevření okna s nastavením cookies. V nastavení cookies vybíráte volby.

Stačí používat některý z běžně dostupných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Opera, MozillaFirefox, Google Chrome, Safari) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených internetových stránkách, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies úplně zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které Vám pomáhají. 

Vypnutím analytických cookies nám ale bohužel razantně ztížíte zlepšování našich webových stránek. Pro odmítnutí zpracování cookies (s výjimkou technických cookies) nám můžete napsat na e-mailovou adresu dpo@akvlcek.cz. Odmítnutím zpracování funkčních a analytických cookies nepřijdete o možnost přistupovat na naše internetové stránky, ani to nepovede k odmítnutí našich služeb. Odmítnutím zpracování funkčních a analytických cookies však můžete nechtěně docílit toho, že naše internetové stránky nebudou fungovat úplně správně a některé jejich funkce mohou být pro Vás následně nedostupné. Celková efektivita a dostupnost možností našich stránek tak může být při procházení našeho webu omezena. 

Zpracovávání Vašich osobních údajů při přístupu z mobilního zařízení.

Vstupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu, tabletu či obdobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme stejným způsobem, jako je uvedeno výše. 

 

Název cookies Specifikace cookies Doba trvání
Analytické    
_ga Soubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků. 2 roky
     
_ga_N3Q2QYTCR3 Tento soubor cookie instaluje Google Analytics 2 roky
_gid Soubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webu. Některá data, která jsou shromažďována, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují. 1 den
Funkční cookies    
session Soubor pro uchovávání aktuální pozice a zobrazených dat na stránce. Považuje se za funkční cookies. 2 hodiny
i18n_lang Soubor, nutný pro funčknost stránek  CMS BZ Company. 1 rok
eco_browser  Soubor, nutný pro funčknost stránek  CMS BZ Company. uchováváno pouze po dobu navštívení stránky
client Soubor, nutný pro funčknost stránek  CMS BZ Company. 1 rok