Investiční záměry a projekty

Zadána PD

Stavební úpravy ulice Čechova

Připravovaný investiční záměr stavební úpravy ulice Čechova spočívá zejména v kompletní rekonstrukci chodníků, které budou po obou stranách ulice, včetně jednotlivých vjezdů k RD, a to ze zámkové dlažby a zároveň v provedení nového povrchu silnice z asfaltu.

číst více
Všechny projekty

Vyhotovena koncepce

Dopravní koncepce Slatiňany

Cílem projektu je zlepšení mobility a dostupnosti ve městě, zvýšení kvality života ve městě a zlepšení image města.

číst více
Všechny projekty

Vyhotovena studie

Rekonstrukce ulice Tyršova ve Slatiňanech

Vážení spoluobčané, v souvislosti s budoucí plánovanou rekonstrukcí ulice Tyršova si Vás dovoluji pozvat na VEŘEJNÉ SEZNÁMENÍ s návrhem zpracovávané studie v úseku ulice Vítězství k ulici Palackého, a to dne 13. dubna 2022 od 16:00 hodin před Sokolovnou za účasti místostarosty, vedoucího odboru investic, projektanta a příp. dalších účastníků.

číst více

Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou“

V anketě, v které občané hodnotili studii s dvěma variantami pěšího propojení mezi ulicemi T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, byla rozdílem jedenácti hlasů lépe ohodnocena zde představená varianta č. 2.

číst více
Všechny projekty

Vyhotovena PD

Rekonstrukce části ulice Medunova

Jedná se o rekonstrukci části ulice Medunova, která spočívá ve zřízení celkem 10 parkovacích míst a to 8 míst naproti řadovým domům a výhybny pro automobily s cílem zachovat obousměrný provoz. Parkovací plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby v barvě šedé. V rámci rekonstrukce ulice bude provedeno nové veřejné osvětlení se svítidly LED a opravena dlažba stávajícího chodníku.

číst více

Chodník Škrovád - od křižovatky „T“ směrem ke křížkům

číst více
Všechny projekty

Vybrán zhotovitel stavby

Rekonstrukce veřejného osvětlení Škrovád – I. etapa

číst více
Všechny projekty

Předání staveniště

Stavební úpravy části ulice Klášterní

Připravovaný investiční záměr spočívá ve stavební úpravě ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Švermova. Úprava ulice spočívá v komplexní rekonstrukci dožilých chodníků, jejichž šíře bude zachována. Dále bude rekonstruován asfaltový povrch silnice a vybudováno 22 podélných parkovacích míst.

číst více

Rekonstrukce veřejného osvětlení části ulice Klášterní

Jednou z připravovaných akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení ve zbývající části ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova až na její konec. Tato akce úzce souvisí s připravovanou komplexní stavební úpravou uvedené části ulice.

číst více
Všechny projekty

Hotový projekt

Nový chodník pro Švermovu ulici

číst více
Všechny projekty

Evropské dotace

Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi na ZŠ Slatiňany. Projekt řeší modernizaci ICT učeben, školní dílny a kuchyňky.

číst více

Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany

Projekt Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany je spolufinancován Evropskou unií

číst více
Všechny projekty

Investiční záměry

Investiční plán města Slatiňany pro rok 2021

číst více

Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech - I.etapa „od klapačky k vodárně“

číst více
Všechny projekty

Ostatní

Posílení IZS ve Slatiňanech

Předmětem projektu je přístavba a stavební úpravy objektu stávající hasičské zbrojnice ve Slatiňanech s cílem zvýšit odolnost stanice vůči účinkům mimořádných událostí (suchu, orkány, větrné smrště, sněhové srážky a námrazy). Po realizaci projektu tak bude základní složka IZS ve Slatiňanech schopna bez omezení plnit své úkoly i v době mimořádných událostí.

číst více

Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech

Předmětem projektu je rekonstrukce části Klášterní ulice ve Slatiňanech v délce 240 m včetně instalace nového veřejného osvětlení a výsadby doprovodné veřejné zeleně a dále také úprava 3 přilehlých křižovatek v ulici Tyršova (Tyršova x Klášterní, Tyršova x Nádražní, Tyršova x Palackého) v centru města.

číst více
Všechny projekty