Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Provoz podatelny:

Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, Slatiňany 538 21
Pondělí, Středa: 8.00 – 17.00
Úterý, Čtvrtek: 8.00 – 14.30
Pátek: 8.00 – 13.00

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Městský úřad Slatiňany dále nezpracovává.


Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, Slatiňany 538 21
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@slatinany.cz
ID datové schránky: jzrbny8
další možnosti elektronické komunikace: žádné

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – max. velikost jedné datové zprávy je 20 MB
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – max. velikost jedné datové zprávy je 10 MB,
 • na přenosném technickém nosiči – max. velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 2. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší
 • PDF/A, ISO 19005
 • TXT
 • RTF
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší
 • XLS/XLSX
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172
 • GIF

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • WAV, PCM

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, odesílatele o tom neinformuje. Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze určit odesílatele, úřad ho vyrozumí a vyzve k nápravě.


Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud je dokument v analogové podobě neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí veřejnoprávní původce odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.


Další informace:

telefon spojovatelka - 469 681 102