Pečovatelská služba

Pečovatelská služba – základní informace o možnostech poskytovaných služeb

Kdo jsme?

Pečovatelská služba města Slatiňany je samostatnou organizační jednotkou městského úřadu Slatiňany.
Službu zajišťují 4 zaměstnanci: 1 sociální pracovnice (vedoucí) a 3 pracovnice v sociálních službách ( pečovatelky)

Komu poskytujeme služby?

Osobám se sníženou soběstačností z důvodu

 •  věku
 •  chronického onemocnění
 •  zdravotního postižení
 •  jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Jaké poskytujeme služby?

Pomůžeme Vám či Vašim blízkým s

 • dovážkou obědů
 • nákupem
 • osobní hygienou
 • vypráním a vyžehlením prádla
 • úklidem domácnosti
 • doprovodem k lékaři
 • a mnoha dalšími činnostmi, definovanými přesně vyhláškou č.505/2006 Sb.

Jaké jsou principy, cíle a poslání služeb?

Posláním pečovatelské služby je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí. Tím chce umožnit lidem přes nepříznivou zdravotní a sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovávat vazby na své přirozené prostředí, rodinu, přátele, blízké a využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti.

Cílem pečovatelské služby je:

 •  poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání pečovatelské služby, tj. aby klienti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je služba určena, neukončovali smluvní vztah:
 1.  z důvodu nedostatečnosti služby
 2.  z důvodu nespokojenosti s poskytovanou službou
 •  poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory potřebnou pro zachování pocitu samostatnosti a nezávislosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat služby v rozsahu odpovídajícím reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na sociální služby).

Ctít zásadu „podpory“, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem (zásadní rozdíl mezi komerční a sociální službou)

Cíl služby je naplňován formou podpory, která je klientům poskytována v zájmu:

 • udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy
 • udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění chodu vlastní domácnosti
 • obstarávání osobních záležitostí
 • uplatňování práv a zájmů
 • udržení sociálních kontaktů

Hlavní principy (zásady) Pečovatelské služby Slatiňany:

 •  individuální přístup
 •  respekt k zachovaným dovednostem a schopnostem
 •  spolehlivost
 •  odbornost, profesionalita
 •  dostupnost
 •  efektivita, kvalita
 •  odpovědnost
 •  jistota
 •  spolupráce s rodinou
 •  partnerství, rovné podmínky
 •  mlčenlivost
 •  pružnost
 •  respekt k právům uživatele
 •  podpora v zachovávání vazeb na přirozené prostředí

Kde poskytujeme služby?

Zázemí pečovatelské služby se nachází v Domě s pečovatelskou službou města Slatiňan na adrese Farská č.p.765, Slatiňany 538 21, telefon : +420 469 682 555.

Terénní pečovatelská služba města Slatiňany zajišťuje svým uživatelům služby

ve stanoveném čase:

 •  v pracovních dnech 6.00 – 16.00 hodin

ve vymezeném místě:

 •  Slatiňany a jejich místní části (Kunčí, Kochánovice, Škrovád, Presy, Trpišov, Podhůra)

Jak požádat o službu?

Osoba mající zájem o poskytování pečovatelské služby musí osobně, písemně nebo telefonicky kontaktovat Pečovatelskou službu města Slatiňany.

vedoucí pečovatelské služby:
telefon: 469 682 555
mobil: 721 101 332
e-mail: dps@slatiňany.cz
adresa: Farská 765, Slatiňany 538 21

Sociální pracovník Pečovatelské služby města Slatiňany (vedoucí pečovatelské služby) na základě tohoto podnětu navštíví zájemce, představí službu, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o pečovatelské službě v takovém rozsahu a formě, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce pečovatelské služby využít či nikoliv. V případě zájmu o využití pečovatelské služby je žadatel povinen vyplnit Žádost o pečovatelskou službu. Pracovník Pečovatelské služby města Slatiňany na základě domluvy připraví návrh smlouvy. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji stvrzují svými podpisy. Na základě požadavků klienta navrhne sociální pracovník takovou formu podpory a pomoci, která by splňovala jeho očekávání a osobní cíle a vzhledem k jeho schopnostem a možnostem, byla naplněna ( probíhá proces individuálního plánování služby).

Kontakt

Dům s pečovatelskou službou, Farská 765, Slatiňany, 538 21

telefon: +420 469 682 555

mobil: +420 721 101 332

e-mail: dps@slatinany.cz

kontaktní osoba : Mgr. Ilona Čápová Tušicová, vedoucí pečovatelské služby

Dokumenty ke stažení: