Investiční záměry a projekty

Investiční záměry

Investiční plán města Slatiňany pro rok 2021

číst více

Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech - I.etapa „od klapačky k vodárně“

číst více

Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu

Jedná se o stavební úpravy místní komunikace ve Škrovádu ve Slatiňanech. Stavba je umístěna podél řeky Chrudimky mezi rodinnými domy.

číst více

Stavební úpravy před vstupem do DPS Slatiňany, včetně přístřešku pro osobní automobily, zpevněných ploch, části oplocení a přeložky stožáru veřejného osvětlení

Jedná se o stavební úpravy plochy před vstupem do DPS Slatiňany, včetně nového parkovacího objektu pro osobní automobil, zpevněných ploch a přeložky stožáru veřejného osvětlení. Novostavba nového parkovacího objektu se sedlovou střechou bude o půdorysných rozměrech 9,25m x 4,50m a bude mít 1 stání pro osobní automobil personálu domova s pečovatelskou službou a přístřešek pro posezení, orientovaný do přilehlé zahrady.

číst více

Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech

Jedná se o stavbu nového veřejného osvětlení za účelem osvětlení místní komunikace, kde je naplánováno umístit 32 nových světelných míst (sloupů s osvětlovacími tělesy).

číst více

Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech

Jedná se o opravu povrchu pěší komunikace, kdy její povrch je značně narušený vlivem erozní činnosti srážkových vod, který se projevuje odnosem vrchních i spodních vrstev konstrukce stezky.

číst více

Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany (Švýcárna)

Účelem stavby je zásobit Švýcárnu dostatečným množstvím pitné vody z vodovodní přípojky, která bude napojena na stávající vodovodní řád u vodojemu Slatiňan.

číst více

Výměna okenních výplní na Základní škole Slatiňany

Záměrem je provedení výměny dožilých okenních výplní na budově staré ZŠ a to jak čelní strany budovy, tak ze strany ulice T.G.M.

číst více

Oprava lávky ve Škrovádě

Cílem akce je provedení celkové opravy ocelové konstrukce lávky. Lávka bude opatřena speciálním odolným nátěrem, dále budou vyměněny v současnosti již značně poškozené pochůzné rošty z pozinkované oceli.

číst více

Oprava chodníku Medunova - II. etapa

cílem je provedení celkové opravy dožilého povrchu chodníku. Chodník bude opatřen novými obrubami, vlastní povrch bude proveden betonovou zámkovou dlažbou s bezpečnostními prvky z reliéfní dlažby.

číst více